Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Ciències Jurídiques i Polítiques

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la tercera Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les Ciències Jurídiques i Polítiques:

 • 01. Ciència Política i de l’Administració
 • 02. Dret Administratiu
 • 03. Dret Civil
 • 04. Dret Constitucional
 • 05. Dret Financer i Tributari
 • 06. Dret Internacional Privat
 • 07. Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • 08. Dret Laboral
 • 09. Dret Mercantil
 • 10. Dret Penal
 • 11. Dret Processal
 • 12. Dret Romà
 • 13. Filosofia del Dret
 • 14. Història del Dret i de les Institucions

La Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el greu de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques és el Dr. Alfred Albiol, professor de l’àrea de Dret mercantil incorporat el curs 2019-20 El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. deganat.fjp@euniv.eu