Avís Legal

1. Dades Identificatives del propietari i propòsits d’aquest lloc web

Ha accedit a aquest lloc web propietat de la Universitat Europea (en successió, “eUNIV”) amb domicili al Carrer Francesc Cairat nº 22, AD600, Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), i correu electrònic info@euniv.eu

Institució privada d’ensenyament superior del Principat d’Andorra autoritzada pel seu Govern d’acord amb la llei andorrana d’universitats, per a impartir ensenyaments estatals de bàtxelor, màster i doctorat. El Principat d’Andorra forma part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) des de la Conferència de Berlín (2003) i tots els títols estatals del seu sistema universitari estan plenament adaptats a les exigències d’estructuració en nivells, garantia interna de la qualitat, transparència i reconeixement dels títols europeus.

El domini d’Internet és https://euniv.eu/, que permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de l’eUNIV.

El propòsit d’aquest lloc és informar sobre els serveis oferts per l’eUNIV.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat i galetes també estan disponibles en aquest lloc web. No obstant això, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificar els Termes i Condicions d’Ús d’aquest lloc web

L’eUNIV es reserva el dret de realitzar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efecte immediat, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, l’eUNIV recomana que els usuaris d’aquest lloc web revisin l’avís legal, política de privacitat, i les galetes periòdicament.

4. Drets i posicions legals sobre els continguts d’aquest lloc web

Definició del terme “contingut”:

El terme “contingut” es refereix a tots els continguts que componen aquest lloc web, entesos com a tals, a manera d’exemple i no limitats a, el codi font, disseny i estructura de navegació de la pàgina web, així com els signes distintius, vídeos, fotografies i textos que es mostren en el mateix.

Drets i posicions legals sobre els continguts:

Els continguts d’aquest lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets legals o posicions de continguts econòmics anàlegs propietat de l’eUNIV o de tercers que li hagin concedit les llicències o autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap propietat o dret d’ús sobre els continguts (a través, entre d’altres, de la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), llevat que l’eUNIV o tercers siguin propietaris dels drets i/o posicions legals que els autoritzin, ja sigui indicant-ho en aquest lloc web o a través de llicències o autoritzacions escrites per a aquest fi.

L’eUNIV es reserva el dret de presentar les accions legals corresponents contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions legals de continguts econòmics anàlegs que s’hagin indicat.

En el cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera els drets o posicions legals de tercers, haurà de notificar a l’eUNIV immediatament a través de l’adreça de correu electrònic info@euniv.eu, perquè l’eUNIV pugui analitzar i avaluar el cas en qüestió.

5. Dret d’exclusió

L’eUNIV es reserva el dret de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i de forma definitiva o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions indicats. Aquest poder de l’eUNIV s’entén sense perjudici de qualsevol acció legal que pugui iniciar-se contra els usuaris.

6. Responsabilitat

L’eUNIV no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’eUNIV no es fa responsable dels danys o altres conseqüències resultants de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

L’eUNIV no es fa responsable dels danys o altres conseqüències resultants de la no disponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per raons tècniques, de seguretat, de control, d’actualització o de manteniment, o d’errors deguts a servidors o tercers intermediaris o proveïdors.

L’eUNIV no exerceix cap control sobre els serveis, continguts i/o altres elements a què els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir a través d’aquest lloc web (com Facebook, Twitter, Youtube i similars). Per tant, l’eUNIV no es fa responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’ha accedit, ni dels danys o altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús llevat que, pel que fa al contingut, l’eUNIV tingui control directe sobre l’edició dels presents.

7. Enllaços

En el cas que en https://euniv.eu/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’eUNIV, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’eUNIV, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. Generalitats

L’eUNIV perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

9. Modificació de les presents condicions i durada

L’eUNIV, podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

10. Legislació i jurisdicció aplicables

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, eximit expressament a qualsevol altre fur que, de conformitat amb la legislació, pugui correspondre a ells.

Tot això s’entén sense perjudici que, a causa de la condició de consumidor d’un usuari, altres lleis i/o jurisdicció puguin aplicar-se per imperatiu legal.

Darrera actualització: 11 de desembre de 2020.