Bàtxelor en Psicologia

Bàtxelor en Psicologia
Bàtxelor en Psicologia

El Bàtxelor en Psicologia és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 2 de febrer del 2022, que li atorga competències professionals per desenvolupar tasques en els àmbits de psicologia educativa, psicologia de la intervenció social, psicologia de les organitzacions i dels recursos humans, psicogerontologia, psicologia de l’activitat física i de l’esport, i psicologia del trànsit i de la seguretat viària.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Psicologia per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 21 de setembre del 2022 i s’implantarà l’any acadèmic 2022-23.

Accés

Accés

Batxillerat o títol equivalent

Idiomes

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

6 semestres (3 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

180 crèdits ECTS

Matèries

Matèries

15 (5 per curs acadèmic)

Competències

 • Distingir processos cognitius, d’aprenentatge, emocionals i motivacionals, així com la seva tipologia i la seva implicació en la conducta humana.
 • Analitzar característiques, funcions, contribucions i imitacions dels diferents models teòrics de la psicologia, així com el context històric en què s’emmarca cada model.
 • Identificar els fonaments biològics i els processos fisiològics bàsics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
 • Analitzar els processos d’interacció, la dinàmica dels grups i l’estructura grupal i intergrupal, així com el context en el qual es desenvolupen.
 • Identificar els processos i les etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, en els seus aspectes de normalitat i d’anormalitat.
 • Identificar els principis i els processos bàsics del funcionament de la personalitat i de la psicopatologia.
 • Explicar els fonaments conceptuals i metodològics de la psicologia, de les diferències individuals, les seves característiques essencials i la lògica, que permet estudiar científicament la diversitat humana.
 • Identificar diferències, problemes i necessitats tant individuals i grupals com intergrupals.
 • Analitzar demandes i necessitats d’intervenció en diversos àmbits de la psicologia.
 • Identificar els mètodes d’avaluació, de diagnòstic i de tractament en psicologia més adequats per a cada situació, així com la seva utilitat, fiabilitat i validesa.
 • Identificar les característiques dels principals trastorns mentals i els recursos per al seu diagnòstic en l’àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
 • Analitzar els diferents mètodes i tècniques d’avaluació, de diagnòstic i de tractaments psicològics en diferents àmbits aplicats de la psicologia.
 • Avaluar processos cognitius, d’aprenentatge, emocionals, motivacionals i conductuals de l’ésser humà.
 • Fer propostes d’intervenció en els possibles conflictes detectats amb la supervisió i el guiatge d’un professional amb el nivell requerit.
 • Fer propostes d’avaluació i d’intervenció, integrant els coneixements adquirits que s’hauran de desenvolupar amb la supervisió i el guiatge d’un professional amb el nivell requerit.
 • Aplicar diferents mètodes estadístics i dissenys de recerca en psicologia, procediments de formulació i de contrastació d’hipòtesis i d’interpretació de resultats.
 • Capacitat per conèixer i donar a conèixer els ODS en un entorn social genèric i en un entorn professional especialitzat en l’àmbit de la psicologia.

Pla d’estudis

Primer curs

Descripció

La matèria té com a objectiu propedèutic aportar a l’alumnat del Bàtxelor una formació teòrica completa que els serveixi per entendre la naturalesa i dimensió científica de la disciplina de la Psicologia.

Objectius
 1. Conèixer els fonaments i el desenvolupament epistemològic de la psicologia.
 2. Conèixer el desenvolupament de la psicologia científica mitjançant el panorama dels diversos models que han configurat la tasca dels psicòlegs.
 3. Conèixer el pensament psicològic i la seva evolució al llarg del temps.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria aborden la construcció històrica de la Psicologia com a disciplina científica i com a professió, començant per la seva epistemologia i els seus mètodes. S’aborden els referents aportats per l’Antiguitat clàssica (platonisme i aristotelisme) i els precedents medievals escolàstics, continuant amb les aportacions de l’Edat Moderna fins l’arribada del racionalisme il·lustrat i les teories de l’era contemporània, especialment les del darrer segle. Aquests continguts han de permetre a l’alumnat de la matèria contactar amb les escoles més rellevants: estructuralistes, funcionalistes, Gestalt, psicoanalistes, conductistes, cognitivistes, humanistes i d’altres posicionaments teòrics. Aquesta aproximació diacrònica i agregativa s’ordena a partir d’un esquema previ que articula la informació a partir de quatre blocs temàtics (cognició, motivació, aprenentatge i personalitat), que permeten integrar la visió del procés constructiu de la Psicologia com una ciència.
Descripció

La matèria té com a objectiu proporcionar a l’alumnat del Bàtxelor un esquema bàsic i complet sobre els processos psicològics que li permeti un progrés sòlid en la seva formació posterior vers les àrees més especialitzades i aplicades de la Psicologia.

Objectius
 1. Comprendre el concepte de procés psicològic i la seva condició fonamental en l’estudi de la psicologia.
 2. Identificar i conèixer els processos cognitius (atenció, percepció, aprenentatge, memòria, pensament i llenguatge).
 3. Identificar i conèixer els processos activadors (motivació i emoció).
 4. Identificar i comprendre les relacions d’integració i diferenciació entre els processos psicològics i els processos generals.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria introdueixen a l’alumnat del Bàtxelor en el coneixement sistemàtic dels processos psicològics, entesos aquests com els elements fonamentals en l’estudi de la psicologia que permeten a les persones prendre consciència de si mateixes i del seu entorn. El programa aborda, en primer terme els processos cognitius (atenció, percepció, aprenentatge, memòria, pensament i llenguatge); en un segon terme aborda els processos activadors (motivació i emoció); i finalment en una tercera part aborda el funcionament integrat dels processos psicològics en relació amb altres processos de caràcter més general: la intel·ligència, la personalitat i la conducta “normal” com a contraposició a la desviada o “anormal”.
Descripció

La matèria té com a objectiu aportar a l’alumnat del Bàtxelor els fonaments biològics i fisiològics necessaris per poder comprendre la conducta humana en la seva dimensió més completa.

Objectius
 1. Conèixer les bases biològiques de la conducta.
 2. Identificar les estructures bàsiques del sistema nerviós i entendre’n la funció.
 3. Comprendre com la informació genètica, en interacció amb l’ambient, contribueix al desenvolupament i funcionament del cervell
 4. Conèixer com les accions recíproques entre els gens i l’ambient modelen el cervell i, per tant, el comportament.
 5. Conèixer el substrat biològic de la cognició social i la importància que té en l’organització del comportament social humà.
 6. Identificar els mecanismes biològics responsables dels processos d’aprenentatge, memòria i cognició espacial.
 7. Conèixer les bases biològiques de la comunicació verbal oral i escrita.
 8. Identificar els mecanismes biològics responsables dels processos cognitius superiors i la seva importància en la conducta humana.
Continguts
 1. Els continguts de la primera part de la matèria s’articulen en un primer bloc dedicat a la biologia del comportament, en el qual s’estudia l’organització anatòmica del sistema nerviós, la comunicació neuronal i la relació entre la genètica i el sistema nerviós; la segona part es dedica a la psicofisiologia i estudia els sistemes neuroendocrí, sensorial, químic, visual, somàtic, motor i del son i la vigília. Els continguts de la segona part de la matèria són els corresponents a la psicobiologia, i s’estructuren també en dos blocs: el dedicat als sistemes reguladors i emocionals i el dedicat a la neurociència cognitiva.
Descripció

La matèria té com a objectiu aportar a l’alumnat del Bàtxelor un coneixement sòlid dels contextos, mecanismes, aspectes i etapes del desenvolupament humà, que inclou el desenvolupament dels diferents processos psicològics.

Objectius
 1. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de la Psicologia del Desenvolupament.
 2. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament cerebral físic i motor fins l’adolescència.
 3. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament cognitiu a la primera infantesa primerenca.
 4. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament cognitiu a la infantesa primerenca.
 5. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament cognitiu a la infantesa mitjana.
 6. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament cognitiu a l’adolescència.
 7. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament biològic i cognitiu a l’edat adulta.
 8. Conèixer les característiques descriptives del desenvolupament biològic i cognitiu a la vellesa.
 9. Identificar els elements que intervenen en el procés de l’adquisició i desenvolupament del llenguatge.
 10. Identificar els elements de naturalesa emocional que intervenen en el procés de desenvolupament de la persona humana.
 11. Identificar els elements de naturalesa social que intervenen en el procés de desenvolupament de la persona humana.
Continguts
 1. Els continguts de la de la matèria aborden, amb caràcter general, els fonaments de la psicologia del desenvolupament i la recerca associada a aquesta especialització; i amb caràcter específic aborda el desenvolupament cerebral físic i motor fins l’adolescència, el desenvolupament cognitiu a la primera infantesa, a la primerenca, a la mitjana i a l’adolescència. També s’inclou l’estudi de l’adquisició i desenvolupament del llenguatge, i el desenvolupament biològic i cognitiu a l’edat adulta i a la vellesa. Així mateix, la matèria abordarà també entre els seus continguts els aspectes emocionals i socials per tal de donar una visió completa del desenvolupament humà.
Descripció

La matèria té com a objectiu donar a conèixer a l’alumnat del Bàtxelor l’àmbit propi de l’especialitat en Psicologia de la Personalitat, que inclou els seus principals mètodes, estratègies i les qüestions d’estudi més rellevants en la seva recerca, així com diverses consideracions sobre el tema de la integració, que caracteritza l’especialitat.

Objectius
 1. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de la Psicologia de la Personalitat.
 2. Conèixer els principals models explicatius de les relacions entre emocions i cognició.
 3. Conèixer el paper de l’inconscient en la Psicologia de la Personalitat
 4. Conèixer les principals teories cognoscitives sobre la racionalitat humana.
 5. Identificar els elements que conformen l’estructura bàsica de la personalitat.
 6. Comprendre les limitacions i biaixos en el processament de la informació per part del humans
 7. Conèixer les principals aportacions teòriques sobre el “Jo” i la identitat personal.
 8. Identificar els elements que conformen l’estructura bàsica de la personalitat.
 9. Comprendre la paradoxa de la permanència i canvi de la personalitat i les seves repercussions en la Psicologia Clínica.
 10. Comprendre el paper de la conducta com a representació social de les persones.
 11. Comprendre el paper de la reputació com a producte de processos socials que afecten a les persones
 12. Conèixer la utilitat professional de la Psicologia de la Personalitat en els àmbits clínic, educatiu, laboral i forense.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria s’articulen en tres blocs. El primer és de caràcter introductori i metodològic, i inclou la conceptualització de la personalitat, l’evolució del seu estudi científic fins la consolidació de l’especialitat, i els mètodes i estratègies de recerca adoptats. El segon bloc es dedica a l’anàlisi d’una sèrie de qüestions rellevants per a l’especialitat, com són les emocions, l’inconscient, la acionalitat, el processament de la informació i la identitat personal, per una banda, i les relatives a la personalitat per l’altra: estructura, estabilitat i canvi, psicosocialitat, psicopatologies i benestar psicològic. Finalment, el tercer bloc aporta uns elements de reflexió i propedèutica sobre l’estudi científic de la personalitat, sobre el seu abast, limitacions i capacitat d’integració de processos i conductes.

Segon Curs

Descripció

La matèria té com a objectiu introduir a l’alumnat del Bàtxelor en les teories psicosociològiques sobre el comportament humà i mostrar-li les seves dimensions aplicades.

Objectius
 1. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de la Psicologia Social.
 2. Conèixer els principals marcs teòrics i conceptuals sobre el comportament.
 3. Identificar els elements presents en la construcció psicosocial de la persona.
 4. Identificar les relacions interpersonals i descriure les seves característiques definitòries.
 5. Identificar les dimensions psicosocials implicades en els aspectes de la societat que esdevenen un problema per a les persones o que formen part de les condicions positives que faciliten el benestar i la qualitat de vida.
 6. Conèixer els conceptes de necessitat i problema social com a principals detonants de qualsevol procés d’intervenció psicosocial.
 7. Conèixer les diferents tècniques de recollida i anàlisi d’informació que caracteritzen la recerca psicosocial. -Conèixer les principals perspectives d’anàlisi (gènere, crítica, socioconstruccionista…) en l’abordatge dels temes que caracteritzen en l’actualitat l’aplicació de la psicologia social
Continguts
 1. Els continguts de la de la matèria s’articulen en tres blocs. El primer aborda el caràcter teorètic de la Psicologia Social i, en un primer terme, tracta l’estudi psicosocial del comportament (la seva conceptualització, evolució, teorització i àmbits); en un segon terme desenvolupa la construcció psicosocial de la persona (la identitat personal i social, la percepció i cognició social, les actituds i estereotips); i en tercer lloc aborda les relacions interpersonals (persuasió, comunicació i influència social, relacions de signe positiu i de signe negatiu). El segon bloc es dedica al caràcter aplicat de la Psicologia Social, tractant els temes de la intervenció psicosocial, de l’anàlisi i avaluació de la realitat social (els debats sobre la necessitat i els problemes socials), de les tècniques d’investigació social aplicades a la Psicologia, dels indicadors i dels àmbits aplicats. I un tercer bloc final es dedicarà a l’estudi de la psicologia de l’esport i de la psicologia del trànsit i viaria, en atenció a les especials sortides professionals d’aquests àmbits disciplinars de la Psicologia.
Descripció

La matèria té com a objectiu introduir a l’alumnat del Bàtxelor en l’àmbit de l’avaluació psicològica i els seus instruments metodològics.

Objectius
 1. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de l’avaluació psicològica.
 2. Conèixer els principals processos i les tècniques de l’avaluació psicològica.
 3. Identificar la utilitat de l’avaluació psicològica en els camps de la psicologia clínica i la psicopatologia.
 4. Identificar la utilitat de l’avaluació psicològica en l’àmbit psicosocial i laboral.
 5. Conèixer els sistemes d’avaluació de repertoris cognoscitius, d’atenció, percepció i memòria, lingüístics, de les alteracions de la personalitat, i dels interessos professionals i de la incorporació laboral.
Continguts
 1. Els continguts de la de la matèria s’articulen en diversos blocs. El primer és de caràcter general i aborda diacrònicament la conceptualització científica de l’avaluació psicològica i els seus instruments metodològics. El segon es dedica als processos i les tècniques de l’avaluació psicològica: l’entrevista, l’observació, les tècniques (objectives i subjectives) i l’informe. El tercer aborda l’abast de l’aplicació de l’avaluació psicològica en diferents especialitat i àmbits, especialment en els camps de la psicologia clínica i la psicopatologia i en l’àmbit psicosocial i laboral. Finalment, el quart bloc presenta els sistemes d’avaluació de repertoris cognoscitius, d’atenció, percepció i memòria, lingüístics, de les alteracions de la personalitat, i dels interessos professionals i de la incorporació laboral.
Descripció

La matèria té com a objectiu aportar a l’alumnat del Bàtxelor un fonament metodològic sòlid en tècniques quantitatives que li permetin aplicar els models de dissenys de recerca psicològica.

Objectius
 1. Identificar les fases, elements i dimensions del mètode científic.
 2. Conèixer les tècniques de registre i les estratègies d’anàlisi.
 3. Conèixer els models de probabilitat i les variables aleatòries discretes i continues.
 4. Utilitzar l’estadística descriptiva univariable.
 5. Utilitzar l’estadística descriptiva bivariant i multivariant
 6. Conèixer els models per al plantejament de dissenys d’observació.
 7. Conèixer els models per al plantejament de dissenys experimentals clàssics.
 8. Conèixer els models per al plantejament de dissenys quasi-experimentals transversals i longitudinals.
 9. Conèixer els models per al plantejament de dissenys de replicació intra-subjecte
Continguts
 1. PART I: Els continguts de la primera part de la matèria es dediquen a les tècniques de recerca aplicables a la Psicologia. En aquesta part es presenta la vinculació de la disciplina al mètode científic, el qual és descrit sistemàticament en totes les seves fases, elements i dimensions. A continuació, de forma successiva, s’exposen les tècniques de registre i les estratègies d’anàlisi, els models de probabilitat i les variables aleatòries discretes i contínues, l’estadística descriptiva univariable i la bivariant i multivariant, coneixements aquests que són fonamentals per a la recerca en Psicologia.
 2. PART II: Els continguts de la segona part de la matèria es dediquen als dissenys de recerca aplicables a la Psicologia. En aquesta part es presenta, en un primer terme, la metodologia per als dissenys d’observació: plantejament, instruments, tècniques de registre, qualitat i anàlisi de les dades. I en un segon terme s’aborden els plantejaments dels dissenys experimentals clàssics i dels quasi experimentals transversals i longitudinals, a més dels dissenys de replicació intra-subject.
Descripció

L’objectiu de la matèria és introduir a l’alumnat del Bàtxelor en la dimensió del llenguatge com a objecte d’estudi científic de la Psicologia i la seva projecció sobre el raonament i el pensament humà.

Objectius
 1. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de la Psicologia del Llenguatge.
 2. Conèixer la funció del lèxic en el processament de la informació.
 3. Conèixer la funció del significat en el processament de la informació.
 4. Conèixer la funció de la gramàtica i sintaxi en el processament de la informació.
 5. Conèixer la funció del discurs i els usos del llenguatge en el processament de la informació.
 6. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de la Psicologia del Pensament.
 7. Comprendre els mecanismes del raonament deductiu.
 8. Comprendre els mecanismes del raonament no deductiu.
 9. Comprendre els mecanismes del raonament quotidià.
 10. Identificar els elements que intervenen en la resolució de conflictes.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria s’articulen en dos blocs: el primer dedicat a la Psicologia del Llenguatge i el segon a la Psicologia del Raonament i el Pensament. En el primer bloc s’aborden les bases epistemològiques i metodològiques específiques de la Psicologia del Llenguatge, seguides de l’estudi sistemàtic del processament de la informació (lèxic, significat, gramàtica i sintaxi, discurs i usos del llenguatge), de la producció del llenguatge i de la seva Neuropsicologia. El segon bloc aborda les respectives bases epistemològiques i metodològiques específiques de la Psicologia del Pensament, seguides de l’estudi sistemàtic de les tipologies bàsiques del raonament (deductiu, no deductiu, quotidià, creatiu), de l’anàlisi de la resolució de problemes i de les funcions executives.
Descripció

La matèria té com a objectiu principal dotar a l’alumnat d’un coneixement crític i precís sobre les psicopatologies, complementat per una visió completa i sistemàtica dels grans àmbits d’intervenció psicològica.

Objectius
 1. Identificar l’àmbit epistemològic i metodològic específic de la Psicopatologia.
 2. Identificar els elements emprats per la Psicopatologia.
 3. Comprendre la vinculació entre la Psicopatologia i la Psicologia Clínica.
 4. Conèixer els diferents sistemes de classificació i diagnòstic en Psicopatologia.
 5. Identificar els principals trastorns psicopàtics tipificats
 6. Conèixer els diferents models d’intervenció psicològica i els contextos en els quals es duu a terme.
 7. Conèixer les fases i els elements del procés d’intervenció.
 8. Conèixer les diferents estratègies d’intervenció adequades als diferents contextos.
 9. Conèixer els sistemes de mesura de l’eficàcia de la intervenció.
 10. Iniciar-se en l’ús d’estratègies d’intervenció.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria s’articulen en dos blocs: el primer dedicat a la Psicopatologia i el segon a la intervenció psicològica. El primer bloc contempla, en primer terme, una conceptualització detallada dels elements emprats en la Psicopatologia: conducta, ment patològica, problema, trastorn i malaltia psicopàtica, salut mental), seguida d’una anàlisi de la vinculació entre la Psicopatologia i la Psicologia Clínica; en un segon terme s’aborden els sistemes de classificació i diagnòstic, seguits de la semiologia i l’exploració psicopatològica; i en tercer lloc s’exposen els principals trastorns psicopàtics, detallant per a cadascun d’ells la seva definició, epidemiologia, simptomatologia, diagnòstic, subtipus, curs i pronòstic, trastorns de la personalitat associats i models etiopatogènics.

Tercer Curs

Descripció

L’objectiu de la matèria és aportar a l’alumnat del Bàtxelor un coneixement ordenat de la Psicologia dels Grups i del comportament col·lectiu, acompanyat d’un coneixement sistemàtic i aprofundit de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans.

Objectius
 1. Relacionar els diferents enfocaments teòrics en la Psicologia de Grups.
 2. Distingir entre estructures i processos grupals i els seus elements distintius.
 3. Identificar els diferents àmbits d’anàlisi: intrapersonals o interpersonals i intragrupals i intergrupals.
 4. Conèixer les característiques que defineixen el comportament col·lectiu i la pluralitat de moviments socials.
 5. Usar els marcs teòrics psicosocials per explicar el comportament col·lectiu i els moviments socials.
 6. Conèixer les principals diferències entre la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, i els dos grans marcs teòrics (racional i socioconstructivista) que hi ha en psicologia de les organitzacions.
 7. Conèixer les principals competències dels psicòlegs especialitzats en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, les principals sortides professionals i els rols desenvolupats.
 8. Conèixer els principals mètodes d’investigació utilitzats en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans i gestionar les fonts documentals principals dins l’àrea.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria s’articulen en dos blocs: el primer dedicat als Grups i el comportament col·lectiu i el segon a l’enfocament psicosocial de les Organitzacions. El primer bloc contempla, en primer terme, la conceptualització de grup i de comportament col·lectiu com a nivells d’anàlisi de la realitat social a partir dels quals es desenvolupen els marcs teòrics en psicologia dels grups; en segon terme s’aborden les estructures i processos intragrupals, seguit de les relacions intergrupals i, finalment, el comportament col·lectiu i els moviments socials. El segon bloc aborda pròpiament la Psicologia de les Organitzacions i s’articula en quatre grans temes: la naturalesa de les organitzacions, la relació entre els individus dins les organitzacions, els grups i els equips dins l’organització i el sistema organitzatiu.
Descripció

L’objectiu de la matèria és dotar a l’alumnat del Bàtxelor d’un coneixement teòric sòlid sobre les bases epistemològiques i metodològiques de la psicologia educativa i escolar, i introduir-los a la dimensió pràctica de la intervenció psicoeducativa.

Objectius
 1. Conèixer i comprendre els principals conceptes i principis d’una perspectiva constructivista i sociocultural sobre els processos d’aprenentatge en situacions educatives.
 2. Conèixer i comprendre els principals factors i processos psicoeducatius implicats en els processos d’aprenentatge en contextos educatius tant formals com informals, com ara l’escola, la família o la comunitat.
 3. Aprofundir en les relacions que s’estableixen entre l’àmbit professional de la intervenció psicoeducativa, la psicologia de l’educació, la psicologia de la instrucció i d’altres disciplines o branques de la psicologia.
 4. Situar els objectius, les funcions i les tasques de l’assessorament i la intervenció psicoeducativa dirigida a l’alumnat, al professorat, i a les institucions educatives.
 5. Disposar de coneixements específics i contextualitzats per interpretar i intervenir, des d’una perspectiva psicoeducativa, en situacions educatives escolars amb la finalitat d’optimitzar-les.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria s’articulen en dos blocs: el primer centrat en la Psicologia de l’Educació i el segon en la Psicologia Escolar i l a intervenció psicopedagògica. El primer bloc contempla, en primer terme, la conceptualització i caracterització de l’aprenentatge humà i les pràctiques educatives; en segon lloc els processos de canvi comportamental com a conseqüència de la participació en situacions educatives en clau constructivista i sociocultural; a continuació s’aborden els factors i processos implicats en l’aprenentatge formal i escolar; i, finalment, els processos de canvi comportamental en pràctiques educatives no escolars. El segon bloc, de caràcter més aplicat, es dedica a l’estudi de la intervenció psicoeducativa en tres àmbits fonamentals: el de l’educació formal, el de les institucions educatives formals i el de la millora de les pràctiques educatives a l’aula.
Descripció

La matèria té per objectiu presentar a l’alumnat del Bàtxelor la Psicologia de la Salut com una especialitat constituïda per a valorar tots els factors emocionals, conductuals i cognitius, amb l’objectiu d’obtenir una visió global que sigui útil per al tractament de malalties relacionades amb la disfunció d’algun d’aquests factors.

Objectius
 1. Delimitar conceptualment la Psicologia de la Salut.
 2. Comprendre els conceptes de salut i malaltia des d’una perspectiva biopsicosocial psicogerontològica.
 3. Identificar els diferents tipus de determinants de la salut.
 4. Adquirir un coneixement bàsic envers els diferents àmbits i perfils professionals en psicologia de la salut.
 5. Conèixer les relacions entre estrès i salut
 6. Conèixer la problemàtica de l’adhesió terapèutica.
 7. Conèixer la professió, formació i acreditació del psicòleg clínic.
 8. Conèixer las normes ètiques i les obligacions legals i deontològiques pròpies de la psicologia clínica.
 9. Conèixer les habilitats terapèutiques que un clínic ha de tenir per a establir una bona relació terapèutica, saber comunicar-se i saber manejar les situacions difícils i els problemes de resistència que puguin sorgir durant la intervenció.
 10. Conèixer las tècniques d’intervenció més eficaces que s’empren en psicologia clínica i les seves àrees d’aplicació, en especial la psicogerontologia.
 11. Identificar els punts forts i dèbils de les tècniques d’intervenció que s’empren en psicologia clínica.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria s’articulen en dos blocs: el primer centrat en la Psicologia de la Salut i el segon en la clínica. El primer bloc aborda l’epistemologia i la metodologia pròpies de la disciplina especialitzada en psicologia de la salut, que inclou una conceptualització sistemàtica dels elements que hi intervenen (salut, epidemiologia, models de salut i de sanitat, camps i disciplines afins, fonts, etc.); en segon terme s’aborden els àmbits d’actuació i desenvolupament professional de la psicologia de la salut ( prevenció i promoció de la salut, diagnòstic, avaluació, tractament, atenció sanitària, etc.); en tercer lloc s’estudia la relació entre estrès i salut (conceptes, models, efectes, estratègies, etc.; en quart lloc s’aborda el tema del pacient a l’escenari del tractament, centrat en la conducta de malaltia i cerca de l’atenció sanitària, i en l’adhesió terapèutica i la comunicació assistencial; finalment, el bloc aborda temes que per la seva impotència mereixen un estudi específic (l’obesitat, el dolor, la psiconeuroimmunologia, etc.). El segon bloc presenta l’epistemologia i la metodologia pròpies de la disciplina especialitzada en psicologia clínica, i a continuació aborda les tècniques de la intervenció en psicologia clínica sobre tres grans àmbits: emocional, cognitiu i comportamental; una tercera part del bloc es dedica a l’estudi de la integració d’habilitats terapèutiques i recursos en psicologia clínica, i la quarta a la psicogentologia.
Descripció

La matèria té per objectiu aportar a l’alumnat del Bàtxelor una selecció d’àmbits d’intervenció psicològica d’especial importància professional, per tal que en tinguin un coneixement sòlid sobre llurs bases i tècniques aplicables.

Objectius
 1. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant problemes cognitivo-conductuals.
 2. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament.
 3. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant persones en risc d’exclusió social.
 4. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant problemes en pràctiques educatives i en la comunitat.
 5. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant problemes en la pràctica esportiva.
 6. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant problemes amb gent gran.
 7. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica davant problemes organitzacionals.
 8. Identificar les bases i les tècniques de la intervenció psicològica familiar sistèmica.
Continguts
 1. Els continguts de la matèria es conformen a partir de l’anàlisi sistemàtica d’una sèrie d’intervencions psicològiques que, per la seva transcendència epistemològica, metodològica i professional, constitueixen una selecció bàsica que l’alumnat del bàtexelor ha de conèixer, sens perjudici d’ulteriors revisions en el programa en raó dels canvis evolutius de la disciplina. Aquesta sèrie inclou la Intervenció cognitivoconductual, la Intervenció en dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament, la Intervenció amb persones en risc d’exclusió social, la Intervenció en pràctiques educatives i en la comunitat, la Intervenció psicològica en l’esport, Intervenció psicològica en gent gran, Intervenció psicològica en les organitzacions, i la Intervenció familiar sistèmica.
Descripció

L’alumne escull una de les assignatures de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Objectius

Lliure elecció.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 60. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització individual o en grup del Treball Acadèmic obligatori a cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Participatives:

Participació en els 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 10% del total.