Bàtxelor en Administració d’Empreses

Bàtxelor en Administració d’Empreses

El Bàtxelor en Administració d’Empreses és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 10 de febrer del 2010, que li atorga competències professionals per desenvolupar tasques en la gestió d’empreses, sobretot en els àmbits comercial i del màrqueting, de la comptabilitat i les finances, i de les activitats comercials internacionals.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Administració d’Empreses per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 8 de juliol del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.

Accés

Batxillerat o títol equivalent

Idiomas

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

6 semestres (3 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

180 crèdits ECTS

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Màster en Administració d’Empreses MBA

Pla d’estudis

Primer curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement crític dels elements bàsics de l’Economia Aplicada i dels Fonaments de la Microeconomia i la Macroeconomia per a l’administració d’empreses

Objectius
 1. Comprendre la problemàtica econòmica inherent a la escassetat i els conceptes analítics que serveixen per analitzar el funcionament i l’estructura del mercats i de les empreses.
 2. Definir la racionalitat del consumidor i les seves conseqüències.
 3. Conèixer els conceptes que permeten analitzar la demanda del consumidor i del mercat i interpretar les principals teories sobre el comportament de l’economia tant a nivell microeconòmic i macroeconòmic.
 4. Conèixer la funció de producció i de costos.
 5. Identificar les característiques de les diferents estructures de mercat: Competència perfecta, monopoli i oligopoli.
 6. Descriure la singularitat social del mercat laboral i coneixement dels elements que regeixen l’equilibri.
 7. Conèixer els models econòmics per entendre com evoluciona el nivell de producció; ocupació i preus en una economia, tant a curt como a mitjà termini.
 8. Descriure els cicles econòmics.Identificar de la utilitat de la política econòmica i les seves limitacions per influir sobre el nivell de producció; ocupació i preus diferenciant efectes a curt i llarg termini.
 9. Comprendre la funció dels diners a l’economia i les causes i conseqüències de la inflació.
 10. Conèixer els efectes del dèficit públic i del deute.
 11. Comprendre la lògica d’una estratègia de desenvolupament econòmic real
 12. Comprendre la lògica d’una estratègia de desenvolupament econòmic real
Continguts
 1. El pensament econòmic: el problema d’escassetat i elecció; l’anàlisi cost-benefici; l’anàlisi marginal; el mercat: oferta i demanda.
 2. Elecció racional del consumidor: la restricció pressupostaria; les preferències i l’equilibri del consumidor.
 3. Demanda del consumidor i del mercat: agregació de les demandes individuals; elasticitats de la demanda; l’excedent del consumidor.
 4. Funció de producció i de costos: producció a curt i llarg termini; economies d’escala; funcions de costos.
 5. Competència perfecta i imperfecta: concepte i característiques de la competència perfecta; monopoli i oligopoli.
 6. El mercat laboral: oferta i demanda; equilibri general.
 7. Oferta i demanda agregades.
 8. Els cicles econòmics.
 9. Preus i poder de mercat.
 10. Diners i inflació.
 11. El dèficit públic i el deute.
 12. Estratègies de desenvolupament econòmic: El cas andorrà.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement teòric i pràctic de caràcter propedèutic que li permeti entendre la naturalesa de l’empresa i les seves dimensions administrativa, financera, productiva i comercial.

Objectius
 1. Comprendre la naturalesa econòmica i social de l’empresa i de les seves tipologies.
 2. Identificar els elements que configuren l’entorn de l’activitat empresarial i forneixen dels recursos per al seu funcionament.
 3. Conèixer els elements que constitueixen l’estructura bàsica d’una organització empresarial.
 4. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de la comunicació a l’empresa.
 5. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de la comptabilitat de l’empresa.
 6. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió dels recursos humans de l’empresa.
 7. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de les finances de l’empresa.
 8. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió del màrqueting a l’empresa.
 9. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió comercial de l’empresa.
 10. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la productiva de la comunicació a l’empresa.
 11. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió logística de l’empresa.
 12. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió estratègica a l’empresa.
Continguts
 1. Concepte d’empresa i els diferents tipus d’empreses
 2. L’entorn empresarial i els recursos de l’empresa
 3. L’estructura organitzativa de l’empresa
 4. Gestió de la comunicació a l’empresa
 5. Gestió comptable de l’empresa
 6. Gestió de persones a l’empresa
 7. Gestió financera de l’empresa
 8. Gestió del màrqueting a l’empresa
 9. Gestió comercial
 10. Gestió de la producció
 11. Gestió de la logística
 12. Gestió estratègica de l’empresa
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement crític sobre el marc jurídic de l’activitat empresarial, des de les formes d’organització (Primera part) a les d’actuació, i des de l’inici fins la liquidació de les activitats econòmiques (Segona part).

Objectius
 1. Comprendre l’abast i el significat de la polèmica al voltant de la delimitació i justificació del Dret mercantil i les seves fonts.
 2. Conèixer els conjunts normatius que formen l’estatut jurídic de l’empresari mercantil i el seu contingut normatiu positiu.
 3. Entendre el significat dels conceptes ordenadors juridico-mercantils centrats en els diversos significats d’empresa.
 4. Delimitar les característiques i singularitats de les societats mercantils i distingir els elements configuradors del règim jurídic de les societats anònimes.
 5. Dominar els elements jurídics i operatius de les societats de responsabilitat limitada i llur dimensió aplicada.
 6. Entendre la relació entre Dret de la competència i Dret de la propietat industrial i intel·lectual a partir dels elements d’aquest.
 7. Comprendre la rellevància de les característiques pròpia de la contractació en massa i dels mecanismes legals de tutela dels consumidors en l’àmbit de la contractació mercantil.
 8. Comprendre el fonament, el significat i els contingut del Dret de la competència com a marc jurídic de l’activitat econòmica.
 9. Conèixer la naturalesa jurídica dels contractes mercantils i les característiques tipològiques bàsiques.
 10. Conèixer el significat i la disciplina de la producció, circulació i legitimació dels títols valors i dels valors.
 11. Comprendre el fonament del Dret concursal com a mecanisme general de cessació en les activitats econòmiques i les seves institucions.
 12. Conèixer els elements configuradors del dret mercantil andorrà.
Continguts
 1. Els fonaments del ius mercatorum
 2. L’empresari i el comerciant individual
 3. L’empresa i l’establiment mercantil
 4. Les societats mercantils anònimes
 5. La societat de responsabilitat limitadaLa propietat industrial i intel·lectual
 6. Consumidors i usuarisLa lliure competència
 7. Els contractes mercantils
 8. Els Títols Valors
 9. La crisi econòmica empresarial
 10. L’ordenació jurídica del comerç andorrà
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic sobre els elements que constitueixen la dimensió comunicativa de l’empresa i la seva projecció en la definició de les polítiques de màrqueting

Objectius
 1. Comprendre els conceptes fonamentals de la ciència de la comunicació i llur transcendència en l’activitat econòmica.
 2. Identificar els elements que configuren les singularitats de la comunicació grupal i de la comunicació de masses.
 3. Identificar els elements que configuren la singularitat de la comunicació corporativa.
 4. Comprendre els conceptes fonamentals de la publicitat i la seva transcendència en l’activitat econòmica.
 5. Identificar els elements que configuren una marca publicitària i determinen les opcions del seu branding.
 6. Conèixer el funcionament bàsic del sector del negoci publicitari.
 7. Comprendre els conceptes fonamentals del màrqueting i la seva transcendència en l’activitat econòmica.
 8. Dominar els models i tècniques bàsiques d’anàlisi del mercat des de l’enfocament del màrqueting i la comunicació.
 9. Identificar l’oferta comunicativa de productes i serveis al mercat com un element clau del màrqueting.
 10. Identificar l’oferta comunicativa de preus al mercat com un element clau del màrqueting.
 11. Identificar l’oferta comunicativa de la distribució comercial com un element clau del màrqueting.
 12. Conèixer els elements i la dinàmica de la dimensió digital del màrqueting actual.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la Comunicació
 2. Comunicació grupal i de masses
 3. Comunicació corporativa
 4. Conceptes fonamentals de la Publicitat
 5. La marca publicitària
 6. Agències i mitjans publicitaris
 7. Conceptes fonamentals del Màrqueting
 8. Anàlisi de la competència al mercat
 9. Comunicació de l’oferta de productes i serveis
 10. Comunicació i oferta de preus
 11. Comunicació i distribució comercial
 12. Màrqueting digital
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement teòric i aplicat dels elements de la gestió comptable empresarial que li permetin entendre la funció de la comptabilitat dins de l’empresa i el seu funcionament bàsic.

Objectius
 1. Conèixer el vocabulari comptable i financer imprescindible per la comprensió dels continguts estudiats.
 2. Identificar la comptabilitat com a sistema d’informació.
 3. Conèixer la comptabilitat d’una PIME, incloent l’elaboració dels estats financers periòdics.
 4. Comprendre el sistema comptable de l’empresa.
 5. Comprendre el cicle comptable.
 6. Definir els conceptes financers que es tornaran a estudiar amb un altre enfocament a altres matèries del bàtxelor.
 7. Descriure els conceptes fonamentals de la comptabilitat de costos.
 8. Identificar els diferents tipus de costos.
 9. Comprendre el càlcul i valoració d’existències.
 10. Definir els sistemes de cost Direct Costing i Full costing.
 11. Definir els sistemes de costos per centres de cost i per activitats.
 12. Conèixer els sistemes de costos estàndard i pressupostats i la seva funció
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de comptabilitat
 2. La comptabilitat com a sistema d’informació
 3. La valoració comptable
 4. Funcionament del sistema comptable
 5. La comptabilitat de l’activitat de l’empresa
 6. El cicle comptable i els comptes anuals
 7. Conceptes fonamentals de comptabilitat de costos
 8. Classes de costos
 9. Valor y cost de les existències
 10. Enfocaments Direct Costing i Full Costing
 11. Centres de cost i activitats
 12. Costos estàndard i pressupostats

Segon Curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic sobre els elements de gestió del personal que determinen les seves polítiques de planificació, selecció, formació, motivació i retribució.

Objectius
 1. Identificar els diferents models d’organització i direcció de recursos humans.
 2. Conèixer les fases del procés de reclutament, selecció i provisió de llocs de feina.
 3. Conèixer les tècniques e instruments adequats per l’avaluació de les variables rellevants del procés de reclutament, selecció i provisió de llocs de feina.
 4. Conèixer els models para dissenyar processos ordinaris i especials d’integració en el lloc de feina.
 5. Conèixer els models de polítiques de promoció del personal i elaboració de plans de carrera.
 6. Conèixer les polítiques de formació del personal.
 7. Conèixer els models d’elaboració de plans formatius.
 8. Identificar els models i tècniques para el establiment d’una política d’avaluació del personal.
 9. Conèixer el concepte d’avaluació aplicat a la gestió de personal.
 10. Identificar els models i tècniques per l’establiment d’una política d’avaluació del personal.
 11. Conèixer el concepte de retribució del personal.
 12. Comprendre les dimensions del Coaching.
Continguts
 1. La gestió de persones.
 2. L’anàlisi de lloc de treball i identificació del perfil del candidat.
 3. Reclutament intern i extern. Mètodes tradicionals de reclutament i les noves tecnologies.
 4. Mètodes i tècniques aplicables a la selecció de personal. La provisió del lloc de treball.
 5. Els models de plans de carrera i les seves metodologies.
 6. Les polítiques de formació de personal en les organitzacions.
 7. Els plans de formació de personal i els seus enfocaments.
 8. Conceptualització teòrica i pràctica de l’avaluació del personal. Les polítiques d’avaluació del resultats del personal.
 9. Models metodològics i tècniques d’avaluació del rendiment personal en les empreses.
 10. Conceptualització teòrica i pràctica de la retribució del personal.
 11. Els models de retribució, compensació e incentivació del personal.
 12. El Coaching a l’empresa.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic dels elements que conformen la gestió financera d’una empresa, des de l’elaboració pressupostària fins la seva execució i control.

Objectius
 1. Dominar els conceptes fonamentals de la gestió financera de l’empresa.
 2. Interpretar els estats financers de l’empresa.
 3. Conèixer el concepte de valor temporal dels diners.
 4. Identificar els models d’inversió.
 5. Conèixer les fonts d’inversió de les empreses.
 6. Comprendre les eines de planificació financera a curt i llarg termini.
 7. Dominar els conceptes fonamentals de la gestió de tresoreria.
 8. Comprendre el cost financer en la gestió de tresoreria.
 9. Conèixer les eines informàtiques per la gestió de tresoreria.
 10. Identificar els instruments de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria.
 11. Conèixer les diferents tècniques disponibles per la gestió de tresoreria.
 12. Comprendre les especificitats del sector financer d’un país concret.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la gestió financera en l’empresa.
 2. Anàlisi d’estats financers de l’empresa.
 3. El valor temporal del diner.
 4. Anàlisis de models d’inversió.
 5. Fonts de finançament.
 6. Planificació financera a curt i llarg termini.
 7. Conceptes fonamentals de la gestió de tresoreria.
 8. Avaluació del cost financer en els problemes de tresoreria.
 9. La informatització de la gestió financera de tresoreria.
 10. Instruments de cobrament i pagament i la seva gestió.
 11. Tècniques de gestió de tresoreria.
 12. El sector financer: la especificitat andorrana.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic sobre els desenvolupaments estratègics de la gestió del màrqueting en les empreses (Primera part) i els models de concreció per a llur desenvolupament (Segona part).

Objectius
 1. Identificar els conceptes fonamentals emprats en la gestió de màrqueting.
 2. Dominar els conceptes de mercat objectiu i posicionament.
 3. Comprendre els conceptes de avantatge competitiva i coneixement de les estratègies genèriques de màrqueting.
 4. Identificar les dimensions del producte.
 5. Comprendre el cicle de vida del producte.Identificar els diferents apartats que conformen un pla de màrqueting.
 6. Comprendre els elements de l’entorn en l’anàlisi del pla de màrqueting.
 7. Conèixer els objectius i del procés de la investigació aplicada de mercats.
 8. Conèixer el concepte de combinació de producte (Product Mix).
 9. Conèixer les polítiques de preus.
 10. Comprendre els mètodes de fixació de preus.
 11. Descriure les característiques dels preus dels serveis
Continguts
 1. La gestió del màrqueting en empreses i organitzacions.
 2. Determinació del mercat objectiu i posicionament.
 3. Els avantatges competitius i les estratègies genèriques.
 4. Dimensions del producte individual.
 5. El cicle de vida del producte.
 6. El pla de màrqueting.
 7. Anàlisi de la situació.
 8. La investigació de mercats.
 9. El mix de producte.
 10. Polítiques de preus.
 11. Mètodes de fixació de preus.
 12. El preu en els serveis.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un enfocament pràctic sobre els models estratègics emprats en la gestió comercial i les tàctiques i tècniques que els desenvolupen.

Objectius
 1. Dominar els conceptes de distribució comercial i canals de distribució.
 2. Conèixer les estratègies de comerç associat i franquícies.
 3. Identificar els diferents tipus d’establiments comercials minoristes.
 4. Conèixer les estratègies de distribució i Canals de distribució.Conèixer el concepte de Category management.
 5. Comprendre el paper de les tecnologies R.F.I.D en la distribució.
 6. Conèixer el context de les relacions entre proveïdors i clients i el plantejament i desenvolupament de negociacions.
 7. Conèixer els nous models d’organització comercial.
 8. Comprendre la funció del personal de contacte amb els clients.Comprendre el rol del Key account managemet i de les forces d’acció comercial.Dominar els conceptes de clients management i de claims management.
 9. Comprendre la planificació estratègica en l’àmbit de l’eCommerce.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la Comunicació
 2. Comunicació grupal i de masses
 3. Comunicació corporativa
 4. Conceptes fonamentals de la Publicitat
 5. La marca publicitària
 6. Agències i mitjans publicitaris
 7. Conceptes fonamentals del Màrqueting
 8. Anàlisi de la competència al mercat
 9. Comunicació de l’oferta de productes i serveis
 10. Comunicació i oferta de preus
 11. Comunicació i distribució comercial
 12. Màrqueting digital
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic dels sistemes que ordenen la producció, logística i la distribució empresarial i els criteris que els informen.

Objectius
 1. Dominar els conceptes fonamentals de la gestió de la producció.
 2. Identificar la planificació de la producció a llarg termini i la determinació de la localització i capacitat productiva.
 3. Conèixer la problemàtica de la qualitat en l’àrea d’operacions i els seus estàndards.
 4. Definir el concepte de productivitat i el disseny del treball.
 5. Descriure les eines de planificació de la producció i de gestió d’estocs.
 6. Descriure els conceptes de Just In Time i Lean Manufacturing.
 7. Definir els conceptes bàsics de gestió de la cadena de subministraments.
 8. Conèixer les eines de gestió de l’aprovisionament i compres.
 9. Conèixer les eines de gestió de magatzem i distribució.
 10. Definir el concepte de logística inversa.
 11. Conèixer els sistemes de captura i transmissió de la informació.
 12. Comprendre el concepte de logística integral.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la gestió de la producció.
 2. Planificació de la producció a llarg termini: localització i capacitat productiva.
 3. Gestió de la qualitat: estàndards de gestió i models d’excel·lència empresarial.
 4. Productivitat: disseny i mètodes de treball.
 5. Planificació de la producció i gestió d’estocs.
 6. El Just In Time i Lean Manufacturing.
 7. Introducció a la gestió de la cadena de subministra.
 8. Logística d’aprovisionaments i compres.
 9. Logística d’emmagatzemament i distribució.
 10. Logística inversa.
 11. Sistemes de captura i transmissió de la informació.
 12. Logística integral.

Tercer Curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic de la gestió de la innovació i dels projectes de generació de nous negocis o de creació d’empreses.

Objectius
 1. Conèixer l’entorn canviant en que les empreses realitzant els seus negocis.
 2. Comprendre les eines disponibles en el procés creatiu.
 3. Conèixer les diferents estratègies possibles d’innovació.
 4. Identificacar les fases del procés d’innovació.
 5. Comprendre com organitzar l’empresa per potenciar la innovació.
 6. Comprendre els obstacles personals i organitzacionals a la innovació.
 7. Conèixer els conceptes fonamentals de la creació d’empreses.
 8. Identificar l’emprenedor amb l’idea de negoci i la innovació.
 9. Comprendre la generació de models de negoci.rn
 10. Conèixer la validació de models de negoci.
 11. Conèixer les parts d’un pla estratègic i la relació entre elles.
 12. Dominar els conceptes d’emprenedoria.
Continguts
 1. L’entorn de canvi als negocis.
 2. Creativitat a l’empresa.
 3. Estratègies d’innovació.
 4. El procés d’innovació.
 5. Organització per la innovació.
 6. Resistència a la innovació.
 7. Conceptes fonamentals de la creació d’empreses.Emprenedor, idea de negoci e innovació.
 8. Generació de models de negoci.
 9. Validació de models de negoci: Lean Startup.
 10. El pla estratègic.
 11. Emprenedoria.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic dels condicionants que emmarquen les activitats internacionals de les empreses que li permetin implantar dins l’organització una orientació internacional.

Objectius
 1. Dominar els conceptes fonamentals del Comerç Exterior.
 2. Comprendre els procediments administratius de les operacions d’importació i exportació.
 3. Conèixer els mitjans de cobrament i pagament internacionals.
 4. Conèixer les característiques dels crèdits documentaris.
 5. Identificar els Incoterms.
 6. Definir els conceptes fonamentals del transport i assegurances internacionals.
 7. Conèixer el procés de globalització de l’economia.
 8. Identificar les diferents estratègies d’internacionalització.
 9. Conèixer les especificitats d’internacionalització de les PIMEs.
 10. Identificar les barreres i riscos de la internacionalització.
 11. Descriure els elements d’un pla d’internacionalització.
 12. Comprendre les especificitats del cas andorrà.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la gestió del Comerç Exterior.
 2. Procediments administratius de las operacions d’importació/exportació i d’introducció/expedició.
 3. Els mitjans de cobrament i pagament internacionals.
 4. El Crèdit Documentari.
 5. Els Incoterms.
 6. Fonaments de transport i assegurances internacional.
 7. El procés de globalització de l’economia.
 8. Estratègies de internacionalització.
 9. Internacionalització de PIMEs.
 10. Barreres i riscos de la internacionalització.
 11. El pla de internacionalització.
 12. Obertura i internacionalització empresarial: el cas d’Andorra
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic de la naturalesa i funcionament dels serveis empresarials de consultoria (Primera part), i de l’auditoria de comptes (Segona part) que li permeti considerar ulteriors especialitzacions formatives en aquests camps professionals.

Objectius
 1. Conèixer el contingut i la naturalesa professional de la consultoria empresarial.
 2. Conèixer les regles i codis de comunicació i conducta amb els clients.
 3. Identificar les característiques especials d’organització d’una empresa de consultoria.
 4. Comprendre la metodologia d’elaboració de propostes i treballs de consultoria.
 5. Identificar les dimensions professionals del coach empresarial.
 6. Identificar les diferents opcions d’especialització de la consultoria empresarial.
 7. Dominar els conceptes operatius fonamentals de l’auditoria de comptes.
 8. Comprendre la funció de control de l’auditoria de comptes i de llurs utilitats.
 9. Conèixer els organismes andorrans i internacionals de control i desenvolupament de l’auditoria de comptes.
 10. Conèixer de forma pràctica i actualitzada les Normes Internacionals d’Auditoria.
 11. Conèixer les diferents parts de l’informe d’auditoria i de llur funcionalitat.
 12. Conèixer la metodologia de treball dels auditors de comptes i les seves àrees de treball.
Continguts
 1. L’activitat professional de la consultoria empresarial.
 2. Relació amb els clients: comunicació i conductes.
 3. Organització i gestió de recursos humans a la consultoria.
 4. Propostes i treballs de consultoria.
 5. El coach empresarial.
 6. Àrees d’especialització.
 7. Conceptes fonamentals de l’auditoria de comptes.
 8. L’auditoria de comptes com a element de control: característiques bàsiques.
 9. Organismes de control i desenvolupament de l’auditoria de comptes.
 10. Normes Internacionals d’Auditoria (NIA).
 11. L’informe d’auditoria dels comptes anuals.
 12. Auditoria de comptes per àrees de treball.
Descripció

Permetre a l’alumne integrar els coneixements adquirits en un ampli rang de matèries del Bàtxelor de diferents àmbits (màrqueting, operacions, logística, recursos humans, finances, etc.) mitjançant l’elaboració de un pla de negoci integral pel llançament d’un nou negoci.

Objectius
 1. Comprensió què és un pla de negoci, identificant els seus elements i com es relacionen.
 2. Comprendre la necessitat de preparar un pla de negoci.
 3. Conèixer la dificultat del procés pel que tots els emprenedors ha de passar.
 4. Identificar la informació rellevant per la realització de un pla de negoci.
 5. Comprendre el sector i els mercats per la realització d’un pla de negoci.
 6. Identificar les necessitats operatives i logístiques d’una idea de negoci.
 7. Identificar les necessitats organitzatives d’una idea de negoci.
 8. Identificar les necessitats financeres d’una idea de negoci.
Continguts

La matèria té com a contingut l’anàlisi sistemàtica de cadascun dels elements i factors que intervenen en l’elaboració d’un pla de negoci. El pla de negoci s’aborda com un procés estructurat que detalla, de forma organitzada i seqüenciada, tota la informació precisa per al llançament d’un nou projecte de negoci, explicitant les actuacions a emprendre. L’alumnat ha d’interioritzar que la correcta elaboració del pla de negoci identifica oportunitats i obstacles, reduint així les possibilitats de fracàs. I també que analitzar sistemàticament i de forma aplicada el contingut del pla de negoci ajuda a l’emprenedor a organitzar les idees, anticipar possibles problemes i preparar alternatives, tenir una visió global del projecte i de cada fase. Finalment, aporta la possibilitat d’auto avaluar el projecte. La matèria planteja, a més d’activitats formatives teòriques, pràctiques i participatives, una activitat formativa col·laborativa, desenvolupada amb treballs col·lectius i tutories en grup.

Descripció

L’alumne escull una de les matèries de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Objectius

Lliure elecció.

Competències

 • Planificar activitats comptables.
 • Gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l’empresa.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Realitzar auditories i consultories tècniques.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 60. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització individual o en grup del Treball Acadèmic obligatori a cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Participatives:

Participació en els 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 10% del total.