Màster en Administració d’Empreses

Doctorat en Administració d’Empreses

El Màster en Administració d’Empreses MBA és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 28 de març del 2012, que li atorga les competències professionals per desenvolupar responsabilitats directives i de gestió en àrees funcionals de qualsevol sector industrial, administracions públiques, o consultories, i per a la creació d’empreses.

El títol de Màster en Administració d’Empreses MBA de la eUniv fou aprovat pel Decret 182/2021, del 26 de maig del 2021 i implantat l’any acadèmic 2023-24.

Accés

Bàtxellor o títol equivalent

Idiomas

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

4 semestres (2 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

120 crèdits ECTS

Matèries

Matèries

10 (5 per curs acadèmic)

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Programa de Doctorat

Pla d’estudis

Primer curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement teòric i pràctic sobre els elements de l’estratègia en general i la direcció estratègica de les organitzacions en particular, que els permeti aplicar-los, tant com un procés d’anàlisi com de planificació i implementació, des d’un punt de vista sostenible, identificant l’impacte econòmic, social i mediambiental de les organitzacions.

Objectius
 1. Definir la formulació d’objectius estratègics.
 2. Descriure l’entorn competitiu i els models de negoci.
 3. Definir els conceptes d’avantatge competitiu, diferenciació i focalització.
 4. Descriure els models i els enfocaments d’implantació i creació de valor.
 5. Explicar la gestió corporativa de l’estratègia.
 6. Definir l’alineament estratègic i la consecució d’objectius.
 7. Descriure els elements que configuren la dinàmica de la globalització econòmica i social.
 8. Descriure els elements que intervenen en la dinàmica de la progressió tecnològica a l’empresa.
 9. Definir els elements que alimenten l’homogeneïtzació de les societats mercantils a nivell internacional.
 10. Explicar les estratègies i els criteris que predominen en els processos d’externalització i d’identificació dels efectes que provoquen en la relació de les organitzacions amb les
  respectives comunitats territorials d’origen.
 11. Conceptualitzar la multiculturalitat i la comprensió dels efectes pràctics del seu reconeixement en la direcció estratègica de les empreses.
 12. Exposar els fonaments de la RSC i dels compromisos que d’ella emanen en una societat democràtica.
Continguts
 1. Els objectius estratègics: formulació pràctica.
 2. L’entorn competitiu: dimensió estratègica.
 3. L’avantatge competitiu: fenomenologia.
 4. La creació de valor: models i enfocaments.
 5. La gestió corporativa de l’estratègia.
 6. L’estratègia i els seus actors: coordinació i objectius.
 7. La projecció global de les organitzacions: causes, dinàmiques i efectes.
 8. Les tecnologies de la informació i la comunicació: impactes sobre el comportament organitzacional.
 9. La dimensió jurídica de l’empresa: homogeneïtzació internacional de les societats mercantils.
 10. L’externalització de serveis i produccions: impacte estratègic i conflictes empresarials.
 11. La multiculturalitat social: transcendència sobre els models de direcció estratègica.
 12. Estratègia i responsabilitats de les empreses del Segle XXI.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic de les competències intra i inter personals i directives per a l’exercici de lideratge, especialment per la promoció d’una cultura d’innovació.

Objectius
 1. Descriure els principals models teòrics de lideratge i de presa de decisions.
 2. Descriure els principals models d’estratègia de negociació i de resolució de conflictes.
 3. Descriure les principals tècniques de comunicació intraorganitzacional aplicades a la direcció de recursos humans.
 4. Descriure els models d’integració de la direcció de personal en la direcció estratègica global de l’organització.
 5. Explicar el disseny d’un pla d’igualtat d’oportunitats de les persones per a l’empresa i d’un manual de responsabilitat social de l’empresa.
 6. Descriure els principals models teòrics que inspiren les tècniques de negociació.
 7. Descriure els diferents models d’organització i direcció de recursos humans.
 8. Descriure els processos d’organització i de gestió de les plantilles de recursos humans de l’empresa.
 9. Explicar les opcions en política de recursos humans davant l’exigència de rendiment en les situacions de crisi empresarial.
 10. Descriure els sistemes d’avaluació del rendiment, de compensació i d’incentius.
 11. Descriure els plans de formació dels recursos humans a l’empresa i la gestió de carreres professionals.
 12. Explicar críticament els models de comunicació i de relacions humanes en l’empresa.
Continguts
 1. El lideratge y la funció directiva: conceptualització, estils, tècniques de desenvolupament, avaluació de resultats, etc.
 2. Els models i les tècniques de resolució de conflictes: aplicació a les relacions laborals de l’empresa.
 3. La dimensió comunicativa del lideratge i de la direcció de personal: formes i estratègies.
 4. La relació de la direcció de personal amb les altres direccions funcionals de l’empresa i amb la direcció general: models de coordinació estratègica.
 5. Les estratègies en la funció de direcció de personal: l’absorció dels principis i valors que han de regir la responsabilitat social de l’empresa.
 6. Teoria i tècniques de negociació.
 7. Els models de RRHH: organització: estratègia i gestió de persones.
 8. L’anàlisi i el disseny del lloc de treball i la selecció estratègica i planificació dels recursos humans.
 9. La gestió dels processos de separació i reestructuració.
 10. L’avaluació del rendiment i els sistemes de compensació i incentius.
 11. La formació dels personal de l’empresa i la gestió de carreres professionals.
 12. La comunicació i les relacions humanes dins l’empresa.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement bàsic sobre el marc jurídic de l’activitat empresarial, des de les formes d’organització a les d’actuació, i des de l’inici fins la liquidació de les activitats econòmiques, que els permeti fonamentar l’administració d’una empresa.

Objectius
 1. Explicar l’abast i el significat de la polèmica al voltant de la delimitació i la justificació del dret mercantil i de les seves fonts.
 2. Definir els conjunts normatius que formen l’estatut jurídic de l’empresari mercantil i el seu contingut normatiu positiu.
 3. Definir els conceptes ordenadors jurídico-mercantils centrats en els diversos significats de la noció d’empresa.
 4. Descriure les característiques i les singularitats dels règims jurídics de les societats mercantils.
 5. Definir els elements configuradors del règim jurídic de les societats anònimes i llur transcendència en el mercat.
 6. Definir els elements jurídics i operatius de les societats de responsabilitat limitada i llur dimensió aplicada.
 7. Explicar la relació entre el dret de la competència i el dret de la propietat industrial i intel·lectual.
 8. Caracteritzar la rellevància de les tipologies pròpies de la contractació en massa i dels mecanismes legals de tutela dels consumidors en l’àmbit de la contractació mercantil.
 9. Explicar el fonament, el significat i el contingut del dret de la competència com a marc jurídic de l’activitat econòmica.
 10. Definir la naturalesa jurídica dels contractes mercantils i les característiques tipològiques bàsiques.
 11. Descriure el significat i la disciplina de la producció, la circulació i la legitimació dels títols valors i dels valors.
 12. Exposar el fonament del dret concursal com a mecanisme general de cessació en les activitats econòmiques i les seves institucions.
Continguts
 1. Els fonaments del ius mercatorum
 2. L’empresari i el comerciant individual
 3. L’empresa i l’establiment mercantil
 4. Les societats mercantils
 5. La societat anònima
 6. La societat de responsabilitat limitada
 7. La propietat industrial i intel·lectual
 8. Consumidors i usuaris
 9. La lliure competència
 10. Els contractes mercantils
 11. Els Títols Valors
 12. La crisi econòmica empresarial
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic sobre els desenvolupaments estratègics de la direcció comercial i de màrqueting en les empreses, dels seus conceptes i models de concreció per a llur desenvolupament.

Objectius
 1. Exposar de forma pràctica les opcions de la distribució comercial.
 2. Descriure de forma crítica els sistemes de comercialització associada.
 3. Definir la tipologia d’establiment comercial i les dinàmiques de venda que s’hi vinculen.
 4. Descriure les estratègies d’elecció del canal de distribució i del trade marketing.
 5. Exposar de forma pràctica els elements característics del category management.
 6. Exposar de forma pràctica els elements característics de la tecnologia RFID.
 7. Definir els elements que fonamenten una gestió estratègica del màrqueting.
 8. Descriure els instruments per a l’anàlisi del rendiment a partir del pla de màrqueting de l’empresa.
 9. Definir les funcions del departament de màrqueting al markstrat.
 10. Explicar els mètodes de valoració d’un mercat objectiu i per a la determinació de posicionament.
 11. Definir els avantatges competitius i les estratègies genèriques.
 12. Descriure els principals models estratègics de desenvolupament de nous productes.
Continguts
 1. La distribució comercial: anàlisi descriptiva dels canals de distribució
 2. La comercialització associada: els sistemes de franquícies
 3. Els establiments comercials: tipologies i mètodes; Merchandising
 4. Estratègies generals de distribució comercial: Trade marketing
 5. El Category management
 6. La tecnologia RFID
 7. La gestió estratègica del màrqueting en empreses i organitzacions
 8. L’orientació al mercat i la rendibilitat
 9. Markstrat: el mercat i el seu entorn
 10. La presa de decisions empresarials i el pla de màrqueting: determinació del mercat objectiu i posicionament
 11. Els avantatges competitius i les estratègies genèriques
 12. Les estratègies de desenvolupament de nous productes
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic dels elements que conformen la direcció financera d’una empresa, des de l’elaboració pressupostària fins la seva execució i control.

Objectius
 1. Descriure els models, els mètodes i les tendències de control de la gestió en les organitzacions.
 2. Definir els conceptes vinculats a la inversió financera.
 3. Explicar la relació entre rendibilitat i palanquejament.
 4. Definir els conceptes financers en l’estratègia i la planificació empresarial.
 5. Descriure els instruments de planificació i d’anàlisi de la viabilitat de projectes.
 6. Explicar la dinàmica evolutiva de la direcció financera.
 7. Exposar la comptabilitat com a sistema d’informació.
 8. Descriure els elements de l’activitat empresarial que integra la comptabilitat de l’empresa.
 9. Elaborar i exposar els estats financers periòdics de l’empresa.
 10. Descriure el sistema comptable de l’empresa.
 11. Descriure el cicle comptable de l’empresa.
 12. Descriure els elements que configuren la comptabilitat de costos.
Continguts
 1. El control de gestió a les organitzacions: concepte, models, mètodes i tendències.
 2. El concepte d’inversió: variables, criteris i risc de les inversions; models d’avaluació.
 3. Anàlisi de la relació entre rendibilitat i palanquejament: dimensions i factors.
 4. La introducció dels conceptes financers en l’estratègia i la planificació empresarial.
 5. Els usos dels instruments de planificació i anàlisi de viabilitat de projectes.
 6. Planificació i estratègia: la direcció financera del futur.
 7. La comptabilitat com a sistema d’informació de l’empresa.
 8. La comptabilitat de l’activitat de l’empresa.
 9. La valoració comptable.
 10. Funcionament del sistema comptable.
 11. El cicle comptable i els comptes anuals
 12. La comptabilitat de costos.

Segon Curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic sobre els diferents aspectes de la direcció de producció i dels processos logístics i les decisions relatives a la cadena de subministrament.

Objectius
 1. Definir els conceptes fonamentals de la direcció d’operacions.
 2. Descriure els recursos i els processos de producció.
 3. Descriure les eines de predicció de la demanda i de la planificació de producció.
 4. Conèixer el disseny i la gestió d’emmagatzematge i de xarxes de transport.
 5. Definir els conceptes fonamentals de la direcció logística de l’empresa.
 6. Descriure els elements de logística interna i de logística inversa.
 7. Descriure la metodologia de qualitat six-sigma.
 8. Definir el concepte i els elements d’estratègia de la cadena de subministrament.
 9. Definir els conceptes fonamentals de gestió de compres.
 10. Definir els conceptes i els elements de negociació de compres.
 11. Descriure les especificitats de la logística internacional.
 12. Definir els conceptes fonamentals de la direcció de centres logístics i d’operadors logístics.
Continguts
 1. La direcció d’operacions.
 2. Disseny d’operacions: recursos i processos.
 3. Gestió de les operacions: predicció de la demanda i planificació.
 4. Gestió de bens facilitadors: proveïdors, emmagatzematge i transport.
 5. Direcció logística de l’empresa.
 6. Logística interna i logística inversa.
 7. Qualitat Six-sigma.
 8. Estratègia de la cadena de subministrament.
 9. Gestió de compres.
 10. Negociació de compres.
 11. Logística internacional.
 12. Direcció de centres logístics y operadors logístics.
Descripció

Desenvolupar el procés d’elaboració dels plans econòmics i financers, l’anàlisi de l’equilibri i l’optimització d’aquests plans, així com l’anàlisi de les desviacions respecte a la realitat posterior. La matèria es pretén formar l’estudiant en els processos de planificació econòmica i financera d’una empresa, així com en la valoració de la seva utilitat per a l’establiment i l’avaluació de la gestió.

Objectius
 1. Explicar la funció planificadora en l’administració d’empreses.
 2. Explicar el funcionament d’un sistema integrat de planificació econòmica empresarial.
 3. Exposar el pressupost de resultats com a resum de la planificació econòmica.
 4. Descriure l’anàlisi del punt d’equilibri en l’empresa multiproducte.
 5. Definir la previsió de la variació del disponible i dels ajustaments de les previsions per aconseguir l’equilibri financer.
 6. Descriure l’anàlisi global i per articles de la desviació en els resultats i de l’avaluació de la gestió a partir de l’anàlisi.
 7. Explicar els sistemes de control de persones, d’activitats i de resultats empresarials.
 8. Descriure els elements moduladors de la situació d’agència i els costos d’agència nets.
 9. Explicar els avantatges i els inconvenients d’emprar múltiples indicadors en el control de gestió.
 10. Descriure la dinàmica de la interrelació entre els centres de responsabilitat gestora de l’empresa.
 11. Descriure els models de funció i incentiu emprant previsions.
 12. Explicar el fenomen de la miopia directiva en l’aplicació dels models de control de la gestió.
Continguts
 1. La funció planificadora en l’administració d’empreses.
 2. La planificació econòmico-financera: els sistemes integrats i els plans operatius.
 3. La determinació de les previsions d’activitats i de costos.
 4. L’anàlisi del punt d’equilibri i la simulació de resultats en la planificació econòmica.
 5. Planificació i equilibri financer.
 6. L’anàlisi de les desviacions sobre els resultats previstos.
 7. Objectius, activitats, gestió i control empresarial.
 8. La relació d’agència: teoria, models i elements.
 9. Els indicadors de gestió i la formulació de funcions-objectiu.
 10. Els centres de responsabilitat gestora: classificació i interrelacions.
 11. Els incentius: classes i funcions.
 12. El control de gestió: abast i limitacions.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’una fonamentació teòrica bàsica sobre els conceptes d’innovació, qualitat i excel·lència que els permetin incardinar-los a la realitat de les organitzacions empresarials a través dels principals models i metodologies.

Objectius
 1. Definir les dimensions conceptuals de la innovació com a fet social.
 2. Explicar la dinàmica ineluctable de la innovació aplicada a l’activitat empresarial.
 3. Descriure els principals models metodològics dissenyats per al desenvolupament de la innovació empresarial.
 4. Descriure les principals metodologies aplicades a la gestió i a l’anàlisi de resultats dels processos d’innovació en les empreses.
 5. Exposar la dimensió conceptual de la qualitat i de les seves denotacions aplicades.
 6. Explicar la dinàmica expansiva de la qualitat aplicada a l’activitat empresarial.
 7. Definir els elements qualitatius presents en els processos de producció.
 8. Definir els elements qualitatius singulars presents en la prestació de serveis professionals o empresarials.
 9. Descriure les dimensions conceptuals de l’excel·lència com a fet humà i llur projecció sobre les activitats productives.
 10. Explicar la lògica que sustenta la introducció progressiva de la condició d’excel·lència en l’activitat empresarial.
 11. Definir els elements que caracteritzen els models d’excel·lència aplicats a la realitat empresarial.
 12. Descriure les principals metodologies aplicades a la gestió i a l’avaluació de l’excel·lència real de les organitzacions productives
Continguts
 1. La lògica social de la innovació: conceptualització i dimensions.
 2. La política empresarial d’innovació: opcionalitat o preceptivitat.
 3. Models metodològics per al desenvolupament de la innovació empresarial.
 4. Gestió, control i avaluació de la innovació empresarial.
 5. La qualitat: conceptualització i dimensió aplicada.
 6. La qualitat aplicada a les organitzacions empresarials.
 7. Qualitat i producció.
 8. Qualitat i serveis.
 9. Excel·lència de les activitats humanes.
 10. L’excel·lència aplicada a les organitzacions empresarials.
 11. La política empresarial d’excel·lència: models.
 12. Gestió i avaluació interna i externa de l’excel·lència empresarial.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement ordenat dels elements que configuren el fenomen de l’emprenedoria i la seva projecció pràctica sobre la generació de nous projectes, negocis o creació d’empreses.

Objectius
 1. Descriure les principals elaboracions teòriques explicatives del fenomen de l’emprenedoria.
 2. Definir els elements empírics que actuen sobre les iniciatives emprenedores.
 3. Definir la lean startup methodology.
 4. Descriure el procés evolutiu d’un nou negoci fins a la seva estabilització.
 5. Explicar el minimum viable product.
 6. Descriure les tasques i les eines bàsiques de gestió d’una start up.
 7. Exposar les diferències de plantejament i d’execució entre una iniciativa empresarial i una de negoci.
 8. Descriure les fases de creació d’una empresa identificant les problemàtiques associades a cada pas.
 9. Realitzar l’elaboració d’un pla d’empresa aplicat a una iniciativa empresarial determinada.
 10. Definir les principals tipologies operatives a l’abast en la creació d’una empresa.
 11. Definir els elements de naturalesa financera que s’han de preveure en la creació d’una empresa.
 12. Exposar les opcions legals per a la constitució d’empreses i les possibles mesures de suport a l’empresa.
Continguts
 1. Teoria general sobre l’emprenedoria: el nexe entre l’individu i l’oportunitat.
 2. Fenomenologia de la persona emprenedora: entorns i actituds.
 3. La Lean Startup Methodology.
 4. Els nous models de negoci: el loop evolutiu.
 5. El Minimum Viable Product.
 6. Tasques i eines bàsiques de gestió d’una Start up.
 7. Fer negocis o crear empreses: alternativa o complementarietat.
 8. El procés de creació d’una empresa: fases i problemàtiques.
 9. El Pla d’empresa: contingut, utilitat i valoració del projecte.
 10. Tipologies de la creació d’empreses: Start up, Spin off, llicències, franquícies, Buy-out i Buy-in, Venture management.
 11. La dimensió financera de la creació d’una empresa.
 12. Entorn legal i polític de la creació d’empreses: la formalització jurídica i les polítiques de foment a la creació d’empreses.
Descripció

L’alumne escull una de les matèries de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Objectius

Lliure elecció.

Competències

 • Comprendre i ser capaç d’aplicar coneixements especialitzats en la direcció d’empreses i les seves àrees funcionals (finances, màrqueting, vendes, operacions, etc.).
 • Desenvolupar i promoure el pensament estratègic, i integrar-lo en totes les àrees i àmbits de negoci de l’empresa.
 • Habilitats de lideratge, de gestió de persones, de conflictes i del canvi.
 • Habilitats d’organització, de planificació i control, i d’avaluació de riscos des d’una perspectiva local, internacional i global.
 • Capacitat de dissenyar i implementar estratègies organitzatives que persegueixin la innovació, la qualitat, la millora contínua i l’excel·lència empresarial.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la recerca, la innovació i la tecnologia en el camp empresarial i desenvolupar la capacitat per usar-les com a instruments de direcció eficaços.
 • Capacitat d’iniciativa i esperit emprenedor per generar noves idees, models de negoci, empreses, productes i serveis, processos, solucions innovadores, etc.
 • Capacitat d’operar en el marc jurídic bàsic de l’activitat empresarial.
 • Comprendre per operar amb els models estratègics comercials i de màrqueting.
 • Capacitat d’aplicar tècniques de gestió financera i comptable des de l’elaboració pressupostària fins al control i l’execució.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques de gestió de la producció als processos logístics i a les cadenes de subministraments.

Avaluació

Teòriques:

Constitueixen una activitat formativa ordenada preferentment a la competència dels
estudiants per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o
poc coneguts dins dels contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els estudis;
prioritza la transmissió de coneixements per part del professorat, exigint a l’alumnat la
preparació prèvia o l’estudi posterior.

.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Constitueixen una activitat formativa ordenada preferentment a la competència dels estudiants de posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant en l’àmbit dels estudis d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma, i a la competència dels estudiants per comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats en l’àmbit dels estudis; prioritza la participació en comú de l’alumnat en la interpretació raonada dels coneixements i de les fonts de l’àrea d’estudi, a partir de la coordinació del professorat dels ensenyaments.

Participatives:

Constitueixen una activitat formativa ordenada preferentment a la competència dels estudiants per aplicar llurs coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional, i posseeixin les competències que s’acostumen a demostrar a través de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.

Recerca:

Poden ser individuals o col·laboratives i constitueixen una activitat formativa que prioritza l’aprenentatge autònom per part de l’alumnat.

Pràctiques externes:

Constitueixen una activitat formativa presencial qual s’ordena preferentment a la competència dels estudiants per gestionar activitats professionals; prioritza la realització per part de l’alumne de les activitats pràctiques que suposin l’aplicació dels coneixements teòrics.