Màster en Llengua i Literatura Catalana

Llengua Catalana
Filologia Catalana

El Màster en Llengua i Literatura Catalanes és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 4 de febrer del 2015, que li atorga les competències professionals en assessorament lingüístic, edició de textos literaris, recerca, planificació lingüística, elaboració de materials de consulta, estudi i divulgació de la llengua i la cultura catalanes, i gestió de serveis de protecció i promoció del patrimoni lingüístic.

El títol de Màster en Llengua i Literatura Catalanes per la eUniv fou aprovat pel Decret 241/2021, del 21 de juliol del 2021 i s’implementarà l’any acadèmic 2024-25.

Accés

Accés

Bàtxellor o títol equivalent

Idiomes

Idiomes

Català

Durada

Durada

4 semestres (2 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

120 crèdits ECTS

Matèries

Matèries

10 (5 per curs acadèmic)

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Competències

 • Capacitat per comunicar-se de manera efectiva, tan oralment com per escrit, pel que fa a qüestions complexes, tant amb públics especialitzats com no.
 • Capacitat per identificar, analitzar de forma crítica, sintetitzar i resoldre problemes per adaptar-se a situacions noves o complexes.
 • Capacitat d’utilitzar, innovar i aplicar les tecnologies de la informació.
 • Capacitat de treballar tant de forma autònoma, com en equips multidisciplinaris i en contextos internacionals.
 • Capacitat per cercar, discriminar, organitzar i utilitzar informació complexa en un entorn professional especialitzat.
 • Capacitat per prendre decisions i aplicar els coneixements d’acord amb valors ètics i pràctiques socialment responsables, i dins del marc legal.
 • Capacitat per gestionar projectes tècnics i per participar en projectes de recerca i innovació.
 • Capacitat de planificar i organitzar les pròpies necessitats d’aprenentatge de manera autodirigida i autònoma.
 • Capacitat per ser creatiu i per desenvolupar idees i projectes originals.
 • Capacitat per crear i gestionar eines de treball, de consulta, d’estudi, de divulgació i de gestió relacionats amb la llengua, la literatura i la cultura catalanes, en formats i suports diversos.
 • Capacitat per aplicar les tècniques d’edició, correcció i assessorament lingüístic.
 • Capacitat per treballar en política lingüística i en planificació lingüística en els contextos sociolingüístics de l’àmbit català.
 • Capacitat per treballar amb expertesa en l’anàlisi i crítica de textos literaris.
 • Capacitat d’utilitzar les tècniques de gestió i explotació documental.
 • Capacitat per fer recerca teòrica i aplicada en el camp de la sociologia del llenguatge i l’anàlisi textual en contextos històrics i culturals.
 • Capacitat per reconèixer el valor de la cultura i la humanística com a pilar de la humanitat i de les societats.
 • Capacitat per conèixer i donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible en un entorn social genèric i en un entorn professional especialitzat en l’àmbit de la llengua i la literatura catalanes.

Pla d’Estudis

Primer curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’uns coneixements fonamentals per a l’edició i correcció de textos catalans d’èpoques diferents.

Objectius
 1. Analitzar críticament els mètodes usats en l’edició i correcció de textos.
 2. Aplicar de els criteris d’edició i correcció en textos de diferents tipus i èpoques.
 3. Contextualitzar textos de diferents tipus i èpoques per editar-los i corregir-los.
 4. Exposar la importància dels codis en el desenvolupament de les llengües de cultura, especialment en el cas català.
 5. Localitzar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats per integrar la informació científica en el plantejament i en la contextualització d’un tema de recerca.
 6. Redactar textos d’anàlisi sobre obres lingüístiques o literàries.
Continguts
 1. L’edició de textos medievals i aborda, entre altres coses, la paleografia, la codicologia, la diplomàtica, els arxius i les biblioteques.
 2. L’edició i correcció de textos contemporanis, i contempla, a més dels principis generals i la terminologia, els models d’edició, la filologia d’autor, la crítica textual i literària, i els criteris de correcció de textos.
 3. Metodologia de les recerca lingüística.
 4. Annex específic a les possibles sortides laborals que la professió presenta a Andorra.
Descripció

Aportar un coneixement avançat i especialitzat sobre els fonaments lingüístics i els criteris que regeixen l’establiment de la norma oral i escrita, així com sobre la relació entre la descripció gramatical i la gramàtica codificadora.

Objectius
 1. Aplicar la diferència entre gramàtica descriptiva i gramatical normativa.
 2. Aplicar la diferència entre gramàtica descriptiva i gramàtica pedagògica.
 3. Avaluar la realitat sociolingüística en la qual se situa la llengua catalana.
 4. Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 5. Construir un discurs elaborat de valoració crítica dels diferents aspectes de la codificació.
 6. Conèixer les noves teories lingüístiques i les seves metodologies.
 7. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d’altres investigadors i professionals.
 8. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l’oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
Continguts
 1. Fenòmens d’anàlisi sintàctica i semàntica del català: les construccions de subjecte no especificat.
 2. Fenòmens d’anàlisi sintàctica i semàntica del català: la negació.
 3. Fenòmens d’anàlisi sintàctica del català: la sintaxi de la coordinació.
 4. Fenòmens d’anàlisi fonològica del català: la reducció vocàlica i altres fenòmens que afecten les vocals.
Descripció

Conèixer algunes de les aplicacions possibles de la feina en lingüística catalana, concretament, les aplicacions de l’ecologia teòrica a la lingüística, tot proporcionant una visió integradora d’àmbits aparentment diferents com ara el tractament del bilingüisme/multilingüisme i el funcionament del canvi lingüístic.

Objectius
 1. Analitzar críticament els models de llengua que s’apliquen en els mitjans i dominar les bases per fer possibles intervencions en aquest àmbit.
 2. Analitzar críticament els problemes lingüístics que hi ha a les traduccions i ser capaç de trobar els recursos per superar-los.
 3. Analitzar críticament les metodologies i els materials i recursos en diversos suports existents per a l’adquisició del català com a llengua segona o estrangera.
 4. Elaborar informes sobre l’adequació lingüística de textos formals, orals o escrits, procedents de l’àmbit científic, empresarial, publicitari, institucional o cultural.
 5. Transferir els coneixements sobre adequació lingüística a àmbits professionals.
 6. Utilitzar els recursos per elaborar tot tipus de textos formals, orals o escrits, en l’àmbit científic, empresarial i institucional.
Continguts
 1. La matèria desenvolupa els models de llengua que s’apliquen en els mitjans i les bases per fer possibles intervencions en aquest àmbit; els problemes lingüístics de les traduccions; les metodologies, els materials i recursos existents per a l’adquisició del català com a llengua segona; les formes de transferència de coneixements sobre adequació lingüística a diversos àmbits professionals. La matèria aborda també els trets lingüístics locals del Principat d’Andorra.
Descripció

Proporcionar les eines per fer una investigació en lingüística sobre la llengua catalana en comparació amb altres llengües naturals.

Objectius
 1. Analitzar les principals investigacions recents en llengua catalana.
 2. Avaluar i aplicar els diversos marcs teòrics de tractament de les dades lingüístiques i els mètodes d’investigació que sustenten.
 3. Comparar les diferents metodologies d’aproximació a l’estudi de la tipologia lingüística, així com les principals classificacions tipològiques de les llengües naturals i els principis teòrics des dels quals s’estableixen les tipologies.
 4. Construir un discurs argumentat de comparació i avaluació crítica de diverses anàlisis lingüístiques a partir d’hipòtesis divergents.
 5. Construir un discurs argumentat de comparació i avaluació crítica de diverses anàlisis lingüístiques emmarcades en teories i metodologies divergents.
 6. Elaborar informes crítics de produccions lingüístiques de qualsevol àmbit i època.
 7. Elaborar ressenyes i informes crítics d’obres bibliogràfiques sobre llengua catalana.
Continguts
 1. Microvariació sintàctica.
 2. Els principis fonamentals de l’onomàstica catalana.
 3. Aspectes i problemes a les interfícies.
 4. Variació sociofonètica en entorns multilingües.
Descripció

Proporcionar una formació específica en la variació social i funcional de la llengua catalana, així com en el context sociolingüístic en què estan imbricades.

Objectius
 1. Conèixer els models teòrics i metodològics que adopten una perspectiva funcional per a l’estudi de la llengua.
 2. Identificar la sociolingüística de la societat i la sociolingüística de la llengua.
 3. Identificar les ideologies lingüístiques.
 4. Dominar el concepte d’estàndard i el procés d’estandardització de llengües minoritzades.
 5. Entendre les aproximacions dicotòmiques a la llengua com a objecte d’estudi.
 6. Analitzar la consciència lingüística dels parlants a través de l’anàlisi qualitativa dels discursos que generen.
Continguts
 1. Models teòrics i metodològics que adopten una perspectiva funcional per a l’estudi de la llengua.
 2. La sociolingüística i les ideologies lingüístiques.
 3. El concepte d’estàndard i el procés d’estandardització de llengües minoritzades.
 4. Aproximacions dicotòmiques a la llengua com a objecte d’estudi.
 5. Situació sociolingüística del Principat d’Andorra.

Segon Curs

Descripció

L’objectiu és que el futur investigador identifiqui les metodologies subjacents als conceptes d’època, de període i de cànon i la rendibilitat d’aquests conceptes per a la comprensió de la literatura.

Objectius
 1. Aplicar mètodes de la literatura comparada a l’anàlisi de les obres de la literatura catalana.
 2. Conèixer les característiques de l’argumentació crítica i la valoració literària.
 3. Demostrar coneixement de l’evolució literària catalana.
 4. Demostrar coneixement dels grans moviments històrics, culturals i literaris.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d’altres investigadors i professionals.
 6. Distingir i analitzar metodologies historiogràfiques.
Continguts
 1. Analitzar la construcció de la història de la literatura catalana i les reinterpretacions del cànon.
 2. Valors i institucionalització de la literatura catalana contemporània: el paper de la crítica.
Descripció

Analitzar contextualitzadament textos i induir-ne les tendències de l’època i comparar-les amb altres períodes, a fi d’assolir una visió sintètica de la transformació històrica dels models.

Objectius
 1. Analitzar la diversitat d’interpretacions possibles de la producció literària i les propietats distintives de cada gènere literari.
 2. Confrontar la pròpia lectura interpretativa dels textos amb altres de diferents.
 3. Demostrar una visió panoràmica en la lectura dels textos
 4. Elaborar anàlisis aplicant els diferents mètodes d’anàlisi de textos literaris.
 5. Produir textos crítics des del coneixement de la seva dimensió genèrica.
 6. Relacionar obres literàries amb les tradicions temàtiques i formals en què han nascut.
Continguts
 1. La matèria desenvolupa els continguts en diversos blocs cronològics, analitzant, en primer terme, autors medievals, i seguint per altres dels segles XVI, XVII, XVIII, XIX i XX.
Descripció

Interpretar un corpus significatiu de textos a fi d’establir relacions entre la literatura catalana i la cultura contemporània.

Objectius
 1. Analitzar textos literaris del segle XIX.
 2. Demostrar una visió panoràmica de la cultura del segle XIX.
 3. Identificar la funció literària dels textos del segles XIX.
 4. Analitzar textos literaris dels segles XX.
 5. Demostrar una visió panoràmica de la cultura del segle XX.
 6. Identificar la funció literària dels textos del segles XX.
Continguts
 1. Relació entre la literatura i la cultura catalana del segle XIX, amb especial èmfasi en la figura de Verdaguer i en la crisi modernista
 2. Segle XX, i se centrarà en diversos aspectes, com ara el gènere del dietari en la literatura o la recepció de l’existencialisme en la cultura.
 3. La producció literària andorrana.
Descripció

Explorar diversos aspectes de l’articulació entre la producció local i la tradició europea i subministrar la metodologia per poder emprendre investigacions específicament sobre els models de la literatura catalana medieval i moderna i globalment sobre la noció d’època i l’anàlisi de la literatura antiga.

Objectius
 1. Analitzar textos dels segles XIII al XVIII per detectar-hi les influències del període històric (històriques, culturals, socials, etc.) en comparació amb les actuals.
 2. Analitzar textos literaris dels segles XIII-XVIII
 3. Identificar la funció literària dels textos dels segles XIII a XVIII.
 4. Produir textos crítics sobre els clàssics medievals i moderns.
 5. Relacionar obres literàries catalanes dels segles XIII al XVIII amb les d’altres literatures.
 6. Utilitzar els mètodes actuals d’anàlisi crítica en l’elaboració de treballs sobre la producció literària catalana entre els segles XIII a XVIII.
Continguts
 1. La matèria desenvolupa l’estudi aprofundit de la presència de dos grans temes de la literatura universal, com són la tradició clàssica en la literatura catalana medieval, centrada en la figura i l’obra d’Ovidi, i en i la influència de la literatura artúrica a Catalunya entre els segles XIII i XV.
Descripció

L’alumne escull una de les assignatures de qualsevol dels altres màsters per complementar la seva formació.

Continguts

Lliure elecció.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 60. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització individual o en grup del Treball Acadèmic obligatori a cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Participatives:

Participació en els 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 10% del total.