F

Funcionalitat

Els serveis universitaris són unitats orgàniques que presten serveis específics a la Universitat, tant d’ajut a l’estudi, a la docència i a la recerca, com d’atenció a la comunitat universitària i a la societat en general.

La seva creació, modificació, supressió o fusió correspon a la Junta General, a iniciativa pròpia o a proposta de la Junta Acadèmica. L’acord de creació ha de contemplar l’estructura, les funcions i la seva dependència orgànica, així com la designació, si és el cas, de la prefectura del servei i el règim contractual.

Els serveis podran ser organitzats, prestats i gestionats per la eUNIV o bé podran ser prestats per altres persones o entitats en virtut de convenis o concessions aprovats per la Junta General.

Tots els serveis tenen una Prefectura responsable de la seva gestió ordinària i de la coordinació de la Comissió Tècnica de Seguiment de la Qualitat del servei, d’acord amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la eUniv.

El nomenament i cessament de les persones titulars de les prefectures correspon als òrgans als quals estiguin adscrits orgànicament els serveis.