Facultat de Filologia

Institut Universitari IURNAT: cooperació universitària i transferència necessària

La eUniv va néixer amb la ferma voluntat d’obrir-se al món i teixir lligams de comunicació institucional amb organitzacions acadèmiques i científiques de tots els àmbits. Malgrat la seva joventut, la eUniv atresora una gran experiència en l’àmbit de les tecnologies educatives, tant de gestió com docents, i la vol compartir amb aquelles institucions d’arreu del món que hi estiguin interessades.

L’IURNAT fou creat precisament per a aquesta missió: articular els mecanismes de cooperació que puguin permetre una transferència del capital científic acumulat a d’altres universitats, i contribuir així a enfortir els vincles de la eUniv en el context universitari internacional.

Organització de l’IURNAT

El Consell de l’Institut

El Consell és l’òrgan acadèmic col·legiat superior de l’IURNAT, i com a tal li correspon establir les seves línies de desenvolupament científic i institucional, així com l’avaluació i informe de les propostes d’activitats i projectes que formulin els seus membres.

Direcció General

La Direcció és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la coordinació de les activitats institucionals de l’IURNAT, i la persona que ocupa el càrrec és el Dr. Carlos Martínez.

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la gestió de les activitats acadèmiques de l’IURNAT, i la persona que ocupa el càrrec és la Sra. Ángeles Corredor.

Activitats cooperatives

L’IURNAT desenvolupa convenis de cooperació i transferència de tecnologia en diversos àmbits tecnològics i de gestió universitària:

  • Recursos per a la gestió acadèmica dels ensenyaments. IURNAT col·labora en la implantació de programaris de gestió acadèmica d’ensenyaments universitaris, dissenyats per a racionalitzar els processos i fer-los més eficients.
  • Recursos per a la gestió docent dels ensenyaments. IURNAT col·labora en la implantació de programaris de gestió docent d’ensenyaments universitaris en modalitat on-line, dissenyats per a assegurar el compliment de tots els protocols de garantia interna de la qualitat fixats per les agències de qualitat.
  • Recursos per a la gestió de la comunicació i la promoció dels ensenyaments. IURNAT col·labora en la gestió de campanyes de comunicació en entorns digitals adreçades a difondre i promocionar l’oferta d’ensenyaments universitaris.
  • Recursos per a l’organització de centres d’ensenyament superior. IURNAT col·labora en la elaboració de projectes de creació de nous centres universitaris d’ensenyament superior, aportant metodologies i sistemes d’organització i gestió, així com assessorament jurídic i econòmic.

Àmbits d’actuació

L’IURNAT té com a àmbit territorial d’actuació preferent els països de l’Amèrica Llatina, i molt especialment les repúbliques de l’Equador, Colombià i Perú. El Principat d’Andorra va organitzar l’any 2021 la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’estat i de govern, dedicada a la innovació i el desenvolupament sostenible. La eUniv, a través de l’IURNAT, aporta així la seva contribució a aquest objectiu estratègic de la comunitat iberoamericana, que ha tingut com a primer projecte materialitzat el següent:

  • Pacificonline. Conveni de transferència de tecnologia entre l’IURNAT i la Universidad del Pacífico, de Guayaquil (Equador), consistent en la posada en marxa d’una oferta d’estudis de postgrau d’aquesta universitat en modalitat no presencial.