Facultat de Filologia

Institut Universitari Alma Mater: a la recerca de la Institució Universitària

Les institucions i les persones impulsores de la eUniv tenien un vincle en comú: una llarga experiència en la creació i gestió de centres universitaris, així com en la innovació de metodologies docents i en la generació de tecnologies aplicades a l’ensenyament superior. Aquest fet és el que va justificar la creació de l’IUAM com una decisió institucional estratègica: calia poder disposar d’un centre acadèmic dedicat a promoure la recerca sobre la institució universitària des de totes les disciplines de les ciències socials, omplint així un buit històric en el conjunt de les universitats dels territoris de parla i cultura catalana. En aquest objectiu hi col·labora la Fundació Layret, entitat promotora de la eUniv, que assumeix el finançament de les activitats de l’IUAM.

Organització de l’IUAM

El Consell de l’Institut

El Consell és l’òrgan acadèmic col·legiat superior de l’IUAM, i com a tal li correspon establir les seves línies de desenvolupament científic i institucional, així com l’avaluació i informe de les propostes d’activitats i projectes que formulin les càtedres.

Les Càtedres de l’Institut

Les Càtedres de l’IUAM són les unitats orgàniques especialitzades en un àmbit determinat de la recerca. Cada càtedra de l’IUAM compta amb una Direcció, una Secretaria i un Comitè Científic Assessor. Les càtedres actualment constituïdes són les següents:

  • Càtedra d’Història de les Universitats, dirigida pel Dr. Joan J. Busqueta
  • Càtedra de Sociologia de les Universitats, dirigida pel Dr. Jordi Sauret
  • Càtedra d’Economia de les Universitats, dirigida pel Dr. Francesc X. Sales

Deganat i Secretaria General

El Deganat és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la coordinació de les activitats acadèmiques de l’IUAM, i la persona que ocupa el càrrec és el Dr. Marc B. Escolà. La Secretaria General és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la gestió acadèmica de les activitats de l’IUAM, i la persona que ocupa el càrrec és el Dr. Eladi Llop.

Activitats de l’IUAM

La Programació Anual de l’IUAM contempla les activitats científiques i acadèmiques que vinculen al conjunt de les càtedres, i altres activitats d’interès especialitzat de cadascuna d’elles, incloent com a activitats preceptives pròpies i generals les següents:

  • Simpòsium Anual d’Estudis sobre la Institució Universitària, que es convoca durant el mes de juliol; el Consell determina la seva dedicació temàtica especialitzada, que en tot cas ha de permetre la participació de totes les càtedres de l’IUAM.
  • Annals de l’IUAM, que publica els treballs realitzats per les càtedres, així com els d’especialistes d’altres institucions científiques; el Consell de l’IUAM actua de consell editorial i nomena les persones que han de fer els informes previs corresponents, d’acord amb les normes i els usos internacionals de l’edició científica.

La Programació Anual de l’IUAM inclou com a activitats preceptives i específiques de les càtedres les següents:

  • Línies de recerca doctoral especialitzades en el seu àmbit científic, a l’empara del conveni de cooperació acadèmica de l’IUAM amb l’Escola de Doctorat J. H. Newman de la eUniv.
  • Seminaris anuals especialitzats, en els quals hi participen les persones vinculades a la càtedra i els especialistes convidats d’altres institucions que siguin coadjuvants en la recerca.