P

Universitat i país: les universitats en la història catalana

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Universitat i país: les universitats en la història catalana

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5500: Història07: Història de l’Educació
5800: Pedagogia02: Organització i Planificació de l’Educació
5900: Ciències Polítiques07: Política Educativa
6300: Sociologia05: Sociologia de l’Educació

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre l’ensenyament superior, formades en les branques de les Humanitats i les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb les metodologies pròpies de la Història i de les seves ciències auxiliars, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra d’Història de les Universitats Catalanes

5. Centre organitzador

Institut Universitari Alma Mater

6. Coordinació

Dr. Marc B. Escolà

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia el paper de les universitats catalanes, conceptualitzades com a institucions socials, en el marc evolutiu de la història del país. No és, doncs, una línia dedicada a la història de cadascuna de les institucions universitàries que existeixen o han existit al Principat de Catalunya, sinó la reconstrucció sistemàtica de les relacions establertes amb el seu entorn territorial i institucional, així com de les influències rebudes i projectades al llarg dels segles.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar el nivell de sintonia històrica entre l’evolució institucional de les universitats analitzades i l’evolució política, social, econòmica i cultural del seu entorn i del conjunt de Catalunya, amb l’objectiu de poder comparar els resultats obtinguts amb els d’altres països europeus. 

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la universitat com a institució social.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de les institucions universitàries.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi històrica de les universitats.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi de les institucions universitàries.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’entorn històric, general i local, de la creació i desenvolupament de la universitat objecte del cas.
 2. Anàlisi descriptiva de les estructures institucionals, que inclou les relacions amb les autoritats públiques, la pròpia governança, els recursos econòmics i materials i el personal acadèmic de la universitat objecte del cas.
 3. Anàlisi descriptiva de l’alumnat universitari, que inclou l’admissió, les condicions de l’estudi, la vida estudiantil, la graduació i professionalització i la mobilitat de la universitat objecte del cas.
 4. Anàlisi descriptiva dels coneixements universitaris, que inclou els mètodes d’ensenyament, els plans d’estudis, les facultats i els centres de la universitat objecte del cas.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre l’impacte dels grans canvis històrics culturals (Escolàstica, Humanisme, Il·lustració, Revolució Científica, etc.) a la universitat objecte del cas.
 2. Anàlisi conclusiva sobre l’impacte de la universitat objecte del cas en l’evolució del seu entorn territorial local i del conjunt dels territoris catalans.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Universitat de Lleida
 2. Universitat de Tortosa
 3. Universitat de Solsona
 4. Universitat de Vic
 5. Universitat de Tarragona
 6. Universitat de Girona
 7. Universitat de Barcelona

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra universitat.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.11.uni@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/