Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Dret i Ciències Socials

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la segona Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les ciències jurídiques, polítiques, econòmiques i socials.

 • 01. Ciència Política i de l’Administració
 • 02. Dret Administratiu
 • 03. Dret Civil
 • 04. Dret Constitucional
 • 05. Dret Financer i Tributari
 • 06. Dret Internacional Privat
 • 07. Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • 08. Dret Laboral
 • 09. Dret Mercantil
 • 10. Dret Penal
 • 11. Dret Processal
 • 12. Dret Romà
 • 13. Filosofia del Dret
 • 14. Història del Dret i de les Institucions
 • 15. Comercialització i Investigació de Mercats
 • 16. Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • 17. Economia Aplicada
 • 18. Economia Financera i Comptabilitat
 • 19. Estadística i Investigació Operativa
 • 20. Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa
 • 21. Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
 • 22. Història i Institucions Econòmiques
 • 23. Organització d’Empreses
 • 24. Psicologia Social
 • 25. Sociologia

La Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el grau de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

La Degana de la Facultat de Dret i Ciències Socials és la Dra. Belén Arcones. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. deganat.fdc@euniv.eu

El Vicedegà de la Facultat de Dret i Ciències Socials és el Dr. Jordi Altayó. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027.