C


Col·legis i
Escoles

Seguint la tradició històrica universitària, la eUniv s’organitza en escoles i col·legis, però en comptes d’obeir a la lògica de l’especialització acadèmica, l’organització dels centres de la eUniv s’adapta a l’estructura de nivells i tipologies dels ensenyaments i la recerca vigents a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

És el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar els ensenyaments dels tres primers cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA): Diplomes Professionals Avançats, Bàtxelors i  Màsters.

És el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar els programes de Doctorat, i a l’efecte s’organitza en cinc càtedres de recerca especialitzada que són les responsables del desenvolupament de les línies d’investigació doctorals.

És el centre de la eUniv encarregat d’implantar els programes especialitzats en llengües clàssiques (Llatí, Grec, Àrab, Egipci i Sànscrit), i atorgar els corresponents títols propis acreditatius.

L’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada (IUTA) és el centre de la eUniv encarregat d’implantar els ensenyaments de l’àmbit tecnològic dels dos primers cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA).