Facultat
de Medicina i Ciències de la Salut

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la tercera  Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les ciències de la salut:

  • 01. Farmacologia
  • 02. Medicina preventiva i salut pública
  • 03. Medicina legal i forense
  • 04. Metodologia de les ciències del comportament
  • 05. Personalitat, avaluació i tractament psicològic
  • 06. Psicobiologia
  • 07. Psicologia bàsica
  • 08. Psicologia evolutiva i de l’educació
  • 09. Psicologia social

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el grau de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és el Dr. Francisco J. Guillén. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. deganat.fmc@euniv.eu

La Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències d ela Salut és la Dr. Montserrat Pujol. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027.