Facultat
de Teologia i Estudis de la Religió

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments implantats, la quarta Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les ciències de la religió:

  • 01. Antropologia de la religió
  • 02. Estudis comparats de les religions
  • 03. Estudis hebreus i arameus
  • 04. Filologia grega
  • 05. Filologia llatina
  • 06. Teologia 

La Facultat de Teologia i Estudis de la Religió s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el grau de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat de Teologia i Estudis de la Religió és el Dr. Ramon Batlle. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. deganat.fte@euniv.eu

El Vicedegà de la Facultat de Teologia i Estudis de la Religió és el Dr. Vicent Benedito. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027.