Universitat Europea

El teu futur comença
amb una connexió.

La eUniv és una institució privada d’ensenyament superior del Principat d’Andorra autoritzada pel seu Govern d’acord amb la llei andorrana d’universitats, per impartir ensenyaments estatals de bàtxelor, màster i doctorat. El Principat d’Andorra forma part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) des de la Conferència de Berlín (2003) i tots els títols estatals del seu sistema universitari estan plenament adaptat a les exigències d’estructuració en nivells, garantia interna de la qualitat, transparència i reconeixement dels títols europeus.

Observatori Europeu de la Comunicació
×

DOCÈNCIA: Una metodologia única

La eUniv és un projecte nascut a partir d’una renovació metodològica radical de la docència universitària. La seva singularitat no és la modalitat ni els títols o la tecnologia sinó el seu model seqüencial.

L’alumnat de l’ensenyament on-line es caracteritza, majoritàriament, per ser persones amb responsabilitats laborals, personals i socials, les quals, quan accedeixen a la formació continuada, ho fan de forma seqüenciada, evitant cursar simultàniament més d’un programa.

La eUniv ha nascut adaptada a aquesta realitat, repensant tota l’organització docent i les activitats formatives. El resultat és un model docent disruptiu, que trenca amb la tradicional universitat unidimensional, pensada bàsicament per a atendre l’alumnat procedent dels ensenyaments secundaris.

L’alumnat de la eUniv mai no ha de cursar simultàniament més d’una matèria. Tampoc matricular-ne més d’una. Ho pot fer progressivament, al seu ritme, adaptant la formació a l’evolució de les seves circumstàncies. La flexibilitat en l’accés i en el seguiment dels estudis és completa.

×

TÍTULACIONS: Una oferta completa

La eUniv ordena la seva oferta de titulacions universitàries estatals en cinc àmbits acadèmics:

En cadascun d’aquests cinc àmbits, l’alumnat por cursar, en modalitat 100% on-line i amb la mateixa metodologia docent seqüencial, des del Bàtxelor fins el Doctorat. Cap alumne de la eUniv es veu obligat a buscar una altre centre on completar els seus estudis.

El Col·legi Universitari F. Layret és el centre de la eUniv encarregat d’implantar, per a cada àmbit acadèmic, els 5 títols de bàtxelor i els 5 corresponents de Màster.

L’Escola de Doctorat J.H. Newman, per la seva part, assumeix l’organització del Programa de Doctorat, amb el qual culmina la progressió formativa universitària, i que compta a l’efecte amb la col·laboració de les cinc càtedres de recerca especialitzada en cadascun dels àmbits acadèmics.

×

RECERCA: Una orientació participativa

La eUniv assumeix l’objectiu estratègic de relligar tot el seu alumnat a l’activitat de recerca, fent-lo participar a través dels treballs previstos a les matèries dels plans d’estudis dels bàtxelors i dels màsters. A la eUniv, la recerca no té com a destinatari principal extern la indústria, el govern o qualsevol altre agent, sinó el seu propi alumnat.

Plantejar l’elaboració dels treballs acadèmics de les matèries com una oportunitat de participar directament en una recerca és una decisió que requereix un gran compromís institucional. I la prova d’això és que les línies de recerca es planifiquen en funció dels ensenyaments implantats, tant en la seva temàtica com en la seva metodologia (conceptualització, enfocament teòric, metodologia, fonts, documentació, etc..).

Per aquesta raó, l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada s’estructura en 5 càtedres de recerca especialitzada, una per cadascun dels 5 àmbits acadèmics de les titulacions:

×

EUROPA: Un espai integrador

La eUniv és una institució europea d’ensenyament superior establerta al Principat d’Andorra l’any 2019, i com a tal inscrita al registre de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (www.ehea.info/page-andorra).

La eUniv és una universitat plenament adaptada a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, atès el seu plantejament d’organització, estructura i funcionament assumeix la garantia de la qualitat com a eix basilar, la flexibilitat dels estudis i llur transferència i reconeixement, així com un model docent preparat per a l’aprenentatge al llarg de la vida, asseguren el seu compromís amb la dimensió europea de l’ensenyament superior.

Per la seva condició d’institució europea d’ensenyament superior, la eUniv pot implantar ensenyaments estatals del quatre cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA), els quals gaudeixen del ple reconeixement acadèmic a la resta de països membres de l’EHEA, i permeten la mobilitat dels seus titulats d’acord amb els procediments establerts a l’efecte.

×

ANDORRA: Un país europeu

El Principat d’Andorra forma part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EHEA) des de la Conferència de Berlín (2003) i, en conseqüència, tots els títols estatals del seu sistema universitari estan plenament adaptats a les exigències d’estructuració en nivells, garantia interna de la qualitat, transparència i reconeixement dels títols europeus.

Els títols universitaris oficials andorrans són estatals, i només aquests tenen validesa acadèmica i professional a Andorra i a tot l’EHEA. El Govern d’Andorra estableix per Decret cada títol, amb la seva denominació, objectius i competències previstes, fixa els requisits per a l’accés, aprova els plans d’estudis de les universitats que els imparteixen, expedeix els diplomes a l’alumnat que finalitza els ensenyaments i els inscriu al Registre Oficial de Títols Estatals, que és de públic accés.

El títol superior andorrà del Cicle Curt de l’EHEA és el Diploma Professional Avançat (120 ECTS); el del Cicle Primer és el Bàtxelor (180 ECTS); el del Cicle Segon és el Màster (120 ECTS); i, finalment, el del Cicle Tercer és el Doctorat.

Centres docents

La Universitat Europea s’organitza en diversos centres docents, que assumeixen cadascun d’ells una missió generalista o bé una d’especialitzada.

Notícies

Participació de la eUniv a la reunió de l’Associació Internacional pels Estudis Neollatins (IANLS)

El Dr. Daniel Alvàrez, professor de Llengües Clàssiques de la Facultat d’Arts i Humanitats de la Universitat Europea-IMF, ha participat en aquestes jornades publicant l’article “Defenestratio ex Deputatione iurisperiti Narcissi de Sancto Dionisio et acta pertinentia Latine scripta (1425–1428)”.

more Participació de la eUniv a la reunió de l’Associació Internacional pels Estudis Neollatins (IANLS)

Rebre el nostre newsletter