Facultat de Ciències Tecnològiques

Càtedra Lul·liana:
educació i tecnologia

La Càtedra de recerca especialitzada Lul·liana és la unitat científica que s’ocupa de la investigació corresponent a les àrees de coneixement científic vinculades a la Facultat de Ciències Tecnològiques de la eUniv.

Desenvolupa les activitats següents:

Foment de convocatòries científiques especialitzades, com ara simpòsiums, congressos, conferències, reunions, taules rodones, etc., que contribueixin a la recerca científica en els seus àmbits i especialment la de les persones integrades en les seves línies de recerca doctoral.

Implantació d’accions formatives avançades de postgrau, com ara jornades, cursos o seminaris, adreçades a consolidar els estudis tant des del vesant metodològic de la recerca, com de la iniciació metodològica al seu estudi predoctoral.

Les persones amb un títol universitari de màster o equivalent poden sol·licitar l’admissió a les línies següents de recerca que organitza la Càtedra per al Programa de Doctorat:

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

L’Ensenyament Superior on line: l’avaluació

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
1203: Ciència dels Ordinadors10: Ensenyament amb ajut de l’ordinador
3300: Ciències Tecnològiques12: Dispositius de control
5312: Economia Sectorial04: Educació
5506: Història07: Història de l’Educació
5600: Ciències Jurídiques i Dret02: Teoria i mètodes generals
5801: Teoria i Mètodes Educatius06: Avaluació d’alumnes
5902: Ciència Política07: Política educativa
6104: Psicopedagogia02: Mètodes educatius
6300: Sociologia07: Tecnologia i canvi social

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre l’ensenyament superior en general i en els models i modalitats en particular, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques i les Humanitats, familiaritzades amb el món del e-learning i les seves metodologies, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Lul·liana d’Educació i Tecnologia

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis de la Qualitat en l’Ensenyament Superior

6. Coordinació

Dra. Laura Bujalance

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia els sistemes d’avaluació emprats en la modalitat no presencial de l’ensenyament superior universitari, i analitza sistemàticament els principals models i les metodologies més significatives presents en les cinc branques universitàries. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi al Principat d’Andorra i al Regne d’Espanya.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que per assegurar l’aprenentatge eficaç i efectiu en la modalitat no presencial cal adoptar sistemes d’avaluació específicament dissenyats a l’efecte, atès que els sistemes tradicionals propis del món presencial no són adequats ni útils en el món on line; i com a hipòtesi específica es vol demostrar que, entre els sistemes d’avaluació no presencial, els nivells d’eficàcia i eficiència són desiguals i presenten requeriments diferencials d’adaptació a la branca i disciplina corresponent.

9. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització dels sistemes d’avaluació no presencial com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi dels sistemes d’avaluació no presencial com a objecte d’estudi científic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi dels sistemes d’avaluació no presencial com a objecte d’estudi científic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en els sistemes d’avaluació no presencial com a objecte d’estudi científic.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de la branca de l’ensenyament superior universitari objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la implantació de la modalitat no presencial en la branca de l’ensenyament superior universitari objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva dels sistemes d’avaluació aplicats en ensenyaments universitaris implantats en modalitat no presencial pertanyents a la branca objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica dels resultats obtinguts amb els sistemes d’avaluació aplicats en ensenyaments universitaris implantats en modalitat no presencial pertanyents a la branca objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els resultats obtinguts amb els sistemes d’avaluació aplicats en ensenyaments universitaris implantats en modalitat no presencial pertanyents a la branca objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats obtinguts amb els sistemes d’avaluació aplicats en ensenyaments universitaris implantats en modalitat no presencial pertanyents a la branca objecte del cas de recerca doctoral, en relació als obtinguts en altres branques estudiades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
10. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Arts i Humanitats
 2. Ciències
 3. Ciències Socials i Jurídiques
 4. Ciències de la Salut
 5. Tecnologia i Arquitectura

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra branca universitària.

11. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
12. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

13. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

14. Idiomes de treball

Català / English / Español

15. Informació complementària

Contacte: lrd.09.ava@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

L’impacte de la tecnologia educacional del segle XXI: els sistemes universitaris iberoamericans I

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
1203: Ciència dels Ordinadors10: Ensenyament amb ajut de l’ordinador
3300: Ciències Tecnològiques12: Dispositius de control
5312: Economia Sectorial04: Educació
5506: Història07: Història de l’Educació
5600: Ciències Jurídiques i Dret02: Teoria i mètodes generals
5801: Teoria i Mètodes Educatius06: Avaluació d’alumnes
5902: Ciència Política07: Política educativa
6104: Psicopedagogia02: Mètodes educatius
6300: Sociologia07: Tecnologia i canvi social
3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre I’impacte de la tecnologia en l’evolució dels sistemes universitaris, formades preferentment en les branques de la Tecnologia, Pedagogia, Economia o les Ciències Polítiques, familiaritzades amb alguna de les dimensions vinculades a la tecnologia educacional, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Lul·liana d’Educació i Tecnologia

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis de la Tecnologia Educacional

6. Coordinació

Dr. Lluís Vicent

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral té com a objecte l’estudi sistemàtic de l’adaptació de les diverses regions del món als canvis tecnològics que afecten a les institucions i sistemes d’ensenyament superior. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi als països iberoamericans, començant pels de l’Amèrica del Sud.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que la tecnologia educacional ha penetrat amb un ritme i una intensitat desigual en les universitats i els sistemes d’educació superior dels diferents països del món, i que el seu impacte en el desenvolupament ha augmentat els nivells diferencials de qualitat.

9. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de l’impacte tecnològic i dels sistemes universitaris com a objectes de l’anàlisi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de l’impacte tecnològic i els sistemes universitaris com a objectes de l’anàlisi científic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de l’impacte tecnològic i els models i sistemes universitaris com a objectes d’estudi científic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en l’impacte tecnològic i en els sistemes universitaris.
 5. Anàlisi descriptiva general i evolutiva del conjunt territorial de sistemes universitaris objecte de la línia de recerca doctoral.
 6. Anàlisi descriptiva general i evolutiva del conjunt territorial de sistemes universitaris objecte de la línia de recerca doctoral.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva general del sistema universitari del país objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva general i evolutiva de la tecnologia educacional aplicada al sistema universitari del país objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de l’impacte qualitatiu i quantitatiu de la tecnologia educacional aplicada sobre sistema universitari del país objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi comparativa de la penetració qualitativa i quantitativa de la tecnologia educacional entre el país objecte de l’anàlisi de cas doctoral i el conjunt de països estudiats per la línia de recerca doctoral.
 2. Anàlisi conclusiva i predictiva sobre l’escenari que genera la penetració de la tecnologia educacional sobre el sistema universitari del país objecte de l’anàlisi del cas doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
10. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Argentina
 2. Bolívia
 3. Brasil
 4. Colòmbia
 5. Equador
 6. Paraguai
 7. Perú
 8. Uruguai
 9. Veneçuela
 10. Xile

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre país.

11. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
12. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

13. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

14. Idiomes de treball

Català / English / Español

15. Informació complementària

Contacte: lrd.10.tec@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

Òrgans acadèmics

La Direcció de la Càtedra Lul·liana és l’òrgan acadèmic superior responsable de la seva coordinació, impuls i representació als òrgans col·legiats de l’IFIA i de l’Escola de Doctorat J. H. Newman.

El Director de la Càtedra Lul·liana és el Dr. Lluís Vicent, professor de l’àrea de Teoria dels senyals i les comunicacions incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. director.cll@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic responsable de la seva gestió ordinària i del seguiment de la qualitat de les seves activitats, d’acord amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la eUNiv.

La Secretària Tècnica de la Càtedra Lul·liana és la Dra. L. Bujalance, professora de l’àrea de Teoria i Mètodes Educatius incorporada el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. secretaria.cll@euniv.eu

La Càtedra compta també amb una Comissió Científica Assessora que actua d’òrgan col·legiat consultiu en la consideració i deliberació de les propostes d’activitats a programar.

La Comissió Científica Assessora de la Càtedra Lul·liana la formen el Dr. M. Dougiamas, el Dr. L. Formiga, el Dr. P. Berga, el Dr. A. Osorio, el Dr. F. J. Guillén i el Dr. J. Ojeda. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023.