Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial

Bàtxelor en Enginyeria Industrial
Bàtxelor en Enginyeria Industrial

El Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 12 d’agost del 2020, que li atorga les competències professionals per a exercir tasques d’anàlisi de requeriments, integració i disseny d’aplicacions, programació, test i suports, i també en l’administració de sistemes, gestió de bases de dades i xarxes informàtiques.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 7 de febrer del 2024 i s’implantarà l’any acadèmic 2024-25.

Accés

Accés

Batxillerat o títol equivalent

Idiomes

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

6 semestres (3 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

180 crèdits ECTS

Matèries

Matèries

18 (6 per curs acadèmic)

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Màster en Enginyeria Informàtica

Pla d’estudis

Primer curs

Descripció

Es tracta d’un curs d’àlgebra lineal i càlcul diferencial amb el propòsit d’assentar una base metodològica ferma per a desenvolupar els càlculs necessaris en una enginyeria.

Objectius
 1. Aplicar correctament conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral, àlgebra lineal i
  geometria, desenvolupant la capacitat d’aplicar-los a problemes en l’enginyeria.
 2. Capacitat per a utilitzar eines matemàtiques necessàries en la resolució de problemes
  analítics i numèrics.
 3. Ús apropiat d’equacions diferencials en modelatge i resolució de problemes en enginyeria.
 4. Utilitzar els conceptes fonamentals de l’anàlisi no determinista i l’estadística, en problemes
  d’enginyeria.
 5. Analitzar i criticar els resultats de problemes d’enginyeria.
Continguts
 1. Espais vectorials.
 2. Sistemes d’equacions lineals.
 3. Funcions reals, Derivació de funcions reals.
 4. Successions i sèries.
 5. Integrals.
 6. Aplicacions de la Integració. Tècniques d’Integració.
 7. Vectors i Geometria en l’Espai.
 8. Derivades Parcials.
 9. Integrals Múltiples.
 10. Càlcul Vectorial.
Descripció

Abordar bastament les àrees social, econòmica i mediambiental a partir de la Revolució Industrial fins l’actualitat des de les diferents disciplines que determinen l’experiència humana (sociologia, economia, política, tecnologia i filosofia) amb el propòsit d’analitzar i diagnosticar desencerts en aquest camp i proporcionar una base de discussió per tal de proposar solucions en cadascuna d’aquestes tres dimensions que engloba la sostenibilitat.

Objectius
 1. Detectar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic i ambiental.
 2. Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.
 3. Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies més sostenibles.
 4. Desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l’entorn i integrar-la en els treballs de l’enginyeria.
 5. Conèixer les diferents tecnologies mediambientals i sostenibilistes i aplicarles en l’enginyeria.
Continguts
 1. Introducció a la sostenibilitat.
 2. Escenari Mediambiental.
 3. Límits Planetaris.
 4. Pèrdua de Biodiversitat.
 5. Model de Gestió de Recursos.
 6. Economia Circular.
 7. Models Econòmics i Socials.
 8. Green Engineering.
 9. Agenda 2030.
 10. Sensorització.
Descripció

Dona les bases per: sintetitzar la informació, analitzar fenòmens aleatoris amb l’aplicació de la teoria de la probabilitat i l’estudi de les diferents distribucions de probabilitat. Es donaran exemples aplicats de mostreig i d’inferència estadística aplicats en àmbits propers a les àrees de la titulació i una introducció als models lineals

Objectius
 1. Descriure l’estructura general d’un projecte d’anàlisi de dades i de l’ús de models lineals.
 2. Usar l’estadística descriptiva per sintetitzar informació, tant des de la perspectiva gràfica com numèrica.
 3. Conèixer i saber aplicar les principals propietats de la Teoria de la Probabilitat per a resoldre problemes.
 4. Resoldre problemes de fenòmens aleatoris amb la identificació de la distribució de referència.
 5. Identificar, usar i representar la distribució gaussiana.
 6. Aplicar conceptes de simulació, mostreig i models lineals en la resolució de problemes.
 7. Resoldre problemes d’inferència estadística mitjançant intervals de confiança i contrastos d’hipòtesis.
Continguts
 1. Introducció i objectius.
 2. Estadística Descriptiva.
 3. Probabilitat.
 4. Variable Aleatòria: Funcions.
 5. Distribució de variables discretes. Uniforme. Binomial.
 6. Distribució de variables discretes. Poisson.
 7. Distribució de variables contínues.
 8. Inferència Estadística: Fonaments
 9. Inferència Estadística: validesa de les proves.rn
 10. Probabilitat multivariable.
Descripció

Pretén formar al futur enginyer en la realitat actual del funcionament d’una empresa tecnològica, de forma que s’acabi tenint una idea clara dels subsistemes funcionals de la Indústria, els seus processos i la seva gestió.

Objectius
 1. Conèixer les característiques dels diferents tipus d’empreses i els seus objectius econòmics.
 2. Comprendre, analitzar, interpretar i explicar amb rigor fenòmens econòmics bàsics (microeconòmics i macroeconòmics).
 3. Comprendre i analitzar els problemes bàsics de les diferents àrees de gestió de l’empresa en les seves funcions d’administració, direcció de persones, logística, compres, finançament, màrqueting i comercialització.
 4. Prendre iniciatives que generen oportunitats, amb una visió d’implementació de procés i de mercat.
Continguts
 1. Introducció a l’economia.
 2. Microeconomia: la demanda i el consumidor.
 3. Definició d’empresa.
 4. Organització. Tipus d’organització.
 5. Direcció estratègica.
 6. Economia del coneixement.
 7. Sistemes gestió empresa. Introducció i conceptes bàsics.
 8. Els estats financers de l’empresa. Direcció financera. Inversió i finançament.
 9. Direcció de la producció.
 10. Màrqueting i comercialització.
Descripció

Introducció a la física general, fent èmfasi en aquells aspectes que puguin resultar més útils per a assignatures posteriors.

Objectius
 1. Entendre i utilitzar les lleis bàsiques de la mecànica.
 2. Comprendre els principis bàsics que regeixen l’equilibri mecànic en sòlids rígids i aplicar-los en problemes tècnics senzills.
 3. Comprendre els principis bàsics de l’electromagnetisme. Analitzar els camps elèctrics i magnètics i aplicar-los a la resolució de circuits elèctrics.
 4. Entendre i utilitzar els coneixements bàsics de la termodinàmica.
 5. Resoldre problemes relacionats amb els conceptes bàsics.
 6. Predir propietats físico-químiques a partir de la composició i de l’estructura d’un compost.
 7. Relacionar les propietats físico-químiques de substàncies pures o barreges amb la composició i estructura molecular i electrònica dels components.
 8. Fer càlculs quantitatius de processos químics, utilitzant correctament les unitats de mesura i valorant la correcció dels resultats.
 9. Distingir amb precisió les diverses magnituds energètiques.
 10. Relacionar els enllaços atòmics amb les propietats dels compostos químics.
 11. Explicar les causes químiques de processos d’interès per a l’enginyeria electrònica i mecànica.
Continguts
 1. Introducció a la Física.
 2. Força.
 3. Energia, Rotació, Ones.
 4. Electroestàtica, Potencial elèctric i conductors, Condensadors i dielèctrics.
 5. Força magnètica.
 6. Introducció a la Química.
 7. Química Microscòpica.
 8. Gasos i Líquids.
 9. Reaccions Químiques.
 10. Química Orgànica.
Descripció

Capacitar als estudiants en l’aprenentatge dels conceptes fonamentals de la programació d’ordinadors que permetin el desenvolupament de programes de petita i mitjana envergadura a nivell industrial.

Objectius
 1. Demostrar coneixement i comprensió de conceptes referents a l’estructura d’un computador i sistemes operatius.
 2. Escriure programes simples que fan ús d’estructures seqüencials i/o condicionals, codificar- los en un llenguatge de programació d’alt nivell, provar-los i depurar-los.
 3. Escriure programes que fan ús d’estructures iteratives, codificar-los en un llenguatge de programació d’alt nivell, provar-los i depurar-los. Cal seleccionar els esquemes algorísmics més adients.
 4. Escriure programes que usen la tècnica de descomposició funcional que permeten dividir- lo en subproblemes més simples, codificar-los en un llenguatge d’alt nivell provar-los i depurar-los.
 5. Escriure programes que usin seqüències per emmagatzemar dades, codificar-los en un llenguatge d’alt nivell imperatiu, provar-los i depurar-los.
Continguts
 1. Introducció als ordinadors.
 2. Introducció a la programació. Conceptes bàsics de la programació.
 3. Tipus de Dades.
 4. Estructures de control.
 5. Representació de la informació a l’ordinador.
 6. Introducció a l’arquitectura de l’ordinador.
 7. Llenguatge.
 8. Sistemes operatius.
 9. Xarxes.
 10. Perifèrics.

Segon Curs

Descripció

Es desenvolupa en dos apartats diferenciats. El primer fa referència a la estàtica i dinàmica dels fluids on s’expliquen els principis fonamentals de la mecànica general aplicada al comportament dels fluids, tant en repòs com en moviment. Aquests principis son els de la conservació de la matèria, la energia i les lleis de moviment de Newton aplicades al estudi de fluids incompressibles. Els camps d’aplicació dins la enginyeria son molt diversos: transport de fluids en conduccions, fluids biològics, vaixells, etc. L’altra part fa referencia al estudi de les propietats termodinàmiques dels sòlids, líquids i gasos. Aplicant els principis de conservació de la matèria i la energia es desenvolupen els tres principis de la termodinàmica tant en el seu contingut teòric com pràctic

Objectius
 1. L’alumne serà capaç de conèixer, entendre i utilitzar: els principis i fonaments de la
  termodinàmica aplicada.
 2. L’alumne serà capaç de conèixer, entendre i utilitzar: els principis i fonaments de la
  transmissió de calor.
 3. L’alumne serà capaç de conèixer, entendre i utilitzar: els principis i fonaments dels equips i generadors tèrmics.
 4. L’alumne serà capaç de conèixer, entendre i utilitzar: els coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids
 5. L’alumne serà capaç de conèixer, entendre i utilitzar: els principis de la mecànica de fluids al transport de fluids.
 6. L’alumne serà capaç de conèixer, entendre i utilitzar: els principis de la mecànica de fluids a sistemes de transmissió d’energia(oleohidràulica i pneumàtica).
Continguts
 1. Estàtica de fluids. Propietat dels fluids.
 2. Pressió i força hidroestàtica. Flotabilitat i estabilitat.
 3. Dinàmica de fluids. Cinemàtica de fluids.
 4. Línies i tubs de corrent.
 5. Gràfiques de flux de fluids.
 6. Lleis de Newton.
 7. Equacions de l’energia.
 8. Termodinàmica.
 9. Temperatura i llei zero de la termodinàmica. Calor i lleis de larntermodinàmica.
 10. Màquines tèrmiques.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’una Introducció a l’Electrònica, partint de l’estructura general d’un sistema
electrònic a nivell de blocs. Es presenten també els components amb què es construeixen els
sistemes electrònics, estudiant amb més detall els díodes i els transistors bipolars.

Objectius
 1. Aplicar les eines d’estudi i anàlisi de circuits elèctrics.
 2. Analitzar circuits elèctrics bàsics.
 3. Resoldre problemes i situacions plantejades en circuits elèctrics de corrent contínua i alterna, en règim permanent i transitori.
 4. Aplicar els coneixements fonamentals de l’electricitat i l’electrònica.
 5. Analitzar circuits bàsics d’electrònica analògica.
 6. Enumerar els principis de funcionament de components i dispositius elèctrics i electrònics, les seves característiques, limitacions i circuits equivalents.
 7. Realitzar esquemes dels circuits electrònics.
Continguts
 1. Components de circuits.
 2. Mètode d’anàlisi de circuits.
 3. Teoremes.
 4. Circuits de corrent alterna.
 5. Sistemes trifàsics.
 6. Màquines elèctriques.
 7. Instal·lacions interiors.
 8. Electrònica analògica i dispositius i circuits bàsics.
 9. Dispositius semiconductors.
 10. Sensors i actuadors.
Descripció

Utilitzar les eines i els mitjans de comunicació i processat de la informació que proporcionen les tecnologies de la informació i comunicació.

Objectius
 1. Ús de les TIC.
 2. Utilitzar els fulls de càlcul.
 3. Configurar el format en els fulls de càlcul.
 4. Analitzar i interpretar les dades obtingudes mitjançant assaigs experimentals.
 5. Seleccionar i aplicar els models lineals, no lineals i binaris.
 6. Utilitzar els mètodes, les tècniques i les eines de l’enginyeria, especialment la integració
  dels sistemes de la informació amb la tecnologia per operar i controlar sistemes complexos.
Continguts
 1. Introducció als mètodes quantitatius.
 2. Programació lineal: conceptes bàsics.
 3. Formulació de problemes.
 4. Programació lineal: mètodes de resolució.
 5. Programació lineal: Simplex.
 6. Anàlisi de sensibilitat i dualitat.
 7. Programació lineal sencera i binària.
 8. Programació per metes.
 9. Problemes de transports i assignació.
 10. Teoria dels grafs.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic dels elements que conformen la gestió financera
d’una empresa, des de l’elaboració pressupostària fins la seva execució i control.

Objectius
 1. Dominar els conceptes fonamentals de la gestió financera de l’empresa.
 2. Interpretar els estats financers de l’empresa.
 3. Conèixer el concepte de valor temporal dels diners.
 4. Conèixer les fonts d’inversió de les empreses.
 5. Comprendre les eines de planificació financera a curt i llarg termini.
 6. Dominar els conceptes fonamentals de la gestió de tresoreria.
 7. Comprendre el cost financer en la gestió de tresoreria.
 8. Conèixer les eines informàtiques per la gestió de tresoreria.
 9. Conèixer les diferents tècniques disponibles per la gestió de tresoreria.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la gestió financera en l’empresa.
 2. Anàlisi d’estats financers de l’empresa.
 3. El valor temporal del diner.
 4. Anàlisis de models d’inversió.
 5. Fonts de finançament.
 6. Planificació financera a curt i llarg termini.
 7. Conceptes fonamentals de la gestió de tresoreria.
 8. Avaluació del cost financer en els problemes de tresoreria.
 9. La informatització de la gestió financera de tresoreria.
 10. Instruments de cobrament i pagament i la seva gestió.
Descripció

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la gestió de la qualitat en l’empresa, considerant productes i serveis. Dissenyar sistemes o processos per solucionar unes determinades necessitats tenint en compte condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i sostenibilitat. S’estudien els sistemes de gestió de la qualitat i la seva connexió amb els sistemes de gestió mediambiental i de la seguretat, treballant els aspectes bàsics del disseny i certificació del sistema de gestió de la qualitat.

Objectius
 1. Realitzar el disseny funcional, formal i tècnic d’un producte.
 2. Aportar recomanacions i establir criteris per a la implantació dels sistemes de qualitat, seguretat i medi ambient.
 3. Utilitzar tècniques i eines bàsiques per a la gestió de la qualitat i la seguretat.
 4. Aplicar tècniques d’optimització aplicades a tot el cicle integral de producció.
 5. Aspectes relacionats amb els mètodes estadístics de control de la qualitat.
 6. Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics,rnmediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l’exercici professional.
Continguts
 1. Introducció a la gestió de la qualitat.
 2. El sistema de gestió de la qualitat.
 3. Mètodes estadístics de control de la qualitat.
 4. Gestió de la qualitat total (TQM).
 5. Projectes de millora.
 6. Gestió dels riscos laborals. Introducció als riscos.
 7. Models normatius de gestió dels riscos laborals.
 8. Auditories.
 9. Eines per a la determinació de les causes.
 10. Desplegament de la Funció de Qualitat.
Descripció

Demostrar coneixements de tecnologies de la informació i comunicacions necessàries per a la
comprensió de l’enginyeria industrial d’organització industrial.

Objectius
 1. Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
 2. Enumerar els tipus de bases de dades existents i les seves principals característiques.
 3. Utilitzar alguna eina de desenvolupament visual i elaborar programes senzills amb ella consultant bases de dades relacionals.
 4. Identificar els elements principals de software i de hardware de les tecnologies de comunicació, fonamentalment de TCP/IP.
 5. Aplicar les tecnologies d’internet en entorns industrials.
 6. Utilitzar els mètodes, les tècniques i les eines de l’enginyeria, especialment la integració dels sistemes de la informació amb la tecnologia per operar i controlar sistemes complexos.
 7. Avaluar solucions de tecnologies de la informació i la comunicació, aplicades a entorns productius.
Continguts
 1. Introducció als sistemes de comunicació i els seus elements.
 2. Infraestructura de xarxes de dades i les seves topologies. Xarxes LAN i enumeració dels seus principals estàndards. Xarxes sense fils locals i els elements a configurar per una xarxa eficient i segura.
 3. Xarxes de telefonia i les possibilitats de cadascuna d’elles.
 4. HTML, formularis, programació en PHP, accés a bases de dades relacionals.
 5. Visió del model relacional. Introducció a les formes normals d’una base de dades.
 6. El llenguatge SQL com a gestor de les diferents operacions sobre la base de dades per al seu funcionament normal del dia a dia.
 7. Configuració d’elements bàsics per a la comunicació sobre tecnologia IP com DHCP, DNS i NTP.
 8. Serveis essencials que necessitarem a la xarxa de l’empresa: Web, SMTP, IMAP, etc.
 9. Serveis externs que pot contractar l’empresa: Hosting, servidors virtuals, servidors dedicat, configuració dels noms de l’empresa a internet (dns).
 10. Mètodes de pagament electrònic.

Tercer Curs

Descripció

Introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la logística empresarial especialment en el que fa a les xarxes logístiques, la gestió de compres i proveïdors, i els models avançats per a la gestió d’inventaris. Finalment, es presenten les principals tecnologies digitals per a la gestió logística, que ens porten als conceptes de magatzems intel·ligents i logística intel·ligent.

Objectius
 1. Reconèixer els paràmetres i elements que defineixen la gestió de la cadena de
  subministrament.
 2. Aplicar els mètodes, tècniques instruments per a la gestió i disseny de magatzems, així com la planificació i control de flux de materials en una planta productiva i les tècniques, instruments i simuladors per al disseny i gestió de rutes d’aprovisionament, producció, emmagatzematge i distribució.
 3. Identificar els elements i les variables per a la justificació de plans d’aprovisionament, producció, emmagatzematge i distribució.
 4. Distingir els principis d’aplicació de l’MRP i l’MRP II.
 5. Reconèixer les principals tecnologies informàtiques i de comunicacions emprades en la gestió de la cadena logística, i en els sistemes d’informació corporatius en general.
Continguts
 1. Introducció a la funció logística.
 2. Cadena de valor de l’empresa. La cadena logística.
 3. Estratègies logístiques.
 4. Xarxes logístiques.
 5. Noves tecnologies per a la logística.
 6. Gestió de la cadena d’aprovisionament. Intel·ligència de proveïdors. Gestió de compres, aprovisionament i distribució.
 7. Logística interna a l’empresa industrial. Logística inversa.
 8. Costos logístics. Gestió d’estocs avançada.
 9. Sistemes d’informació per a la gestió logística. Gestió de la demanda en logística. Gestió de magatzems.
 10. Estratègies logístiques per a la distribució de mercaderies. Gestió del transport per a la distribució. Logística internacional.
Descripció

Analitzar i diagnosticar desencerts en la sostenibilitat i proporcionar una base de discussió per tal de proposar solucions en cadascuna d’aquestes tres dimensions que engloba la sostenibilitat. En una segona fase, es cristal·litzaran les solucions en accions i directrius concretes emmarcades en un nou paradigma per promoure i assegurar el desenvolupament sostenible de les generacions presents i futures a través de diferents tipus d’energies sostenibles.

Objectius
 1. Detectar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic i ambiental.
 2. Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.
 3. Conèixer i utilitzar les eines i tecnologies més sostenibles.
 4. Desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l’entorn i integrar-la en els treballs de l’enginyeria.
 5. Conèixer les tecnologies mediambientals i sostenibilistes i aplicar-les en l’enginyeria.
Continguts
 1. Introducció a les energies sostenibles.
 2. Desenvolupament Sostenible.
 3. Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 4. Globalització.
 5. Revolució Industrial.
 6. Desenvolupament Tecnològic.
 7. Pèrdua de Biodiversitat. Canvi Climàtic.
 8. Model de Gestió de Recursos.
 9. Economia Circular. Green Engineering.
 10. Modalitats. Aplicacions. Tipologies.
Descripció

Fer a l´alumne capaç d´emprendre un projecte empresarial i dissenyar i dirigir un projecte de IT.

Objectius
 1. Planificar un projecte informàtic.
 2. Gestionar un projecte informàtic.
 3. Avaluar un projecte informàtic en diferents etapes del seu cicle de vida.
 4. Treballar amb tecnologies de gestió de projectes àgils pel desenvolupament del software.
Continguts
 1. El projecte. Què és, mètriques, cicle de vida, estructura organitzativa, comunicació.
 2. Planificació del projecte, desglossament de la feina, estimació de temps i recursos
  humans.
 3. Dimensionament de recursos i elaboració de pressupost.
 4. Estimació, prevenció i solució de riscos.
 5. Qualitat.
 6. Gestió de projectes àgil.
 7. Comunicació: models de comunicació.
 8. Contractes i execució de projecte.
 9. Responsabilitat professional.
 10. Figura del Project Manager.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement pràctic de la gestió del disseny i la innovació i dels
projectes de generació de nous negocis.

Objectius
 1. Conèixer l’entorn canviant en que les empreses realitzant els seus negocis.
 2. Comprendre les eines disponibles en el procés creatiu.
 3. Conèixer les diferents estratègies possibles de disseny i d’innovació.
 4. Treballar amb tecnologies de gestió de projectes àgils pel rndesenvolupament del
  software.
 5. Identificar les fases del procés de disseny i d’innovació.
 6. Comprendre com organitzar l’empresa per potenciar el disseny i la innovació.
 7. Identificar l’emprenedor amb la idea de negoci i la innovació.
 8. Validar projectes de disseny i innovació (prototipar i testejar).
 9. Aixecar iniciatives a partir de la planificació econòmica financera del projecte de disseny o innovació.
Continguts
 1. Conceptes de disseny i innovació.
 2. Creativitat a l’empresa.
 3. Estratègies d’innovació.
 4. El procés d’innovació.
 5. Organització per la innovació.
 6. Emprenedor, idea de negoci i innovació.
 7. Tendències.
 8. Tecnologia. Indústria.
 9. Innovació Generació de models de negoci. Validació de models de negoci.
 10. Emprenedoria. Llançament de la Iniciativa /demanda.
Descripció

L’alumne escull una de les matèries de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Objectius

Lliure elecció.

Descripció

Fer capaç l´alumne de desenvolupar i crear un projecte original en el camp de l’enginyeria d’organització industrial, utilitzant els coneixements i capacitats adquirits en la titulació, tot tenint en compte criteris ètics i els objectius de desenvolupament sostenible. El projecte podrà desenvolupar-se a partir d’una investigació de caràcter empíric i pràctic, a partir d’una reflexió teòrica de la literatura científica o bé a partir de l’estudi d’un cas concret.

Objectius
 1. Ser capaç de sintetitzar les capacitats apreses en diferents unitats d’ensenyament per aconseguir un objectiu concret.
 2. Seguir, avaluar i adaptar la planificació d’un projecte.
 3. Escriure la memòria d´un projecte informàtic d’acord amb la metodologia de gestió utilitzada.
 4. Ser capaç de comunicar eficientment un projecte informàtic als decisors i també al públic en general.
Objectius
 1. Planificació d’un Projecte.
 2. Documentació del Projecte.
 3. Estructura del Projecte.
 4. Continguts i Redacció del Projecte.
 5. Presentació del Projecte.

Competències

 • Aplicar els principis i conceptes clau associats a les ciències bàsiques i aplicades a l’enginyeria en organització industrial.
 • Desenvolupar projectes, valoracions, estudis, informes i altres treballs anàlegs, incloent-hi mesures, càlculs i altres aportacions tècniques del camp de l’organització industrial, de forma estructurada, coherent i fàcilment comprensible.
 • Concebre empreses de producció i serveis, amb una dimensió emprenedora, d’innovació i de contribució al desenvolupament sostenible.
 • Organitzar i gestionar empreses industrials, de serveis i centres tecnològics en les diferents àrees funcionals: tècnica, organitzativa, financera i humana.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre reptes en el camp de l’organització industrial en el marc del desenvolupament sostenible.
 • Aplicar els principis i mètodes necessaris per garantir la qualitat de serveis, productes i processos.
 • Incorporar els resultats d’investigació aplicada en l’àrea de l’organització industrial i la innovació.
 • Aplicar la legislació necessària, així com l’ús d’especificacions, reglaments i normes d’obligat compliment en l’exercici de la professió d’enginyeria en organització industrial.
 • Gestionar, avaluar i millorar els sistemes d’informació, inclosa l’automatització dels processos operatius i plataformes d’informació per a la presa de decisions.
 • Generar avantatges competitius i de contribució al desenvolupament sostenible mitjançant la innovació tecnològica.
 • Capacitat per conèixer i donar a conèixer els ODS en un entorn social genèric i en un entorn professional especialitzat i aplicat com és l’organització industrial.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 60. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització individual o en grup del Treball Acadèmic obligatori a cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Participatives:

Participació en els 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 10% del total.

Treballs de fi d’estudis:

L’alumnat del Bàtxelor haurà de realitzar amb caràcter obligatori un treball final d’estudis. Aquest treball s’ha d’elaborar seguint la normativa específica a l’efecte, sota la direcció del professorat regent, i a través de la plataforma LCMS de la eUniv. El professorat regent definirà els casos objecte dels treballs de fi d’estudis, que estaran coordinats en una línia de recerca de disseny propi i original. Qualsevol intent de frau detectat comportarà la qualificació final de suspès.