Bàtxelor en Informàtica

Euniv informàtica
Bàtxelor en Informàtica

El Bàtxelor en Informàtica és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 10 de febrer del 2010, que li atorga les competències professionals per a exercir tasques d’anàlisi de requeriments, integració i disseny d’aplicacions, programació, test i suports, i també en l’administració de sistemes, gestió de bases de dades i xarxes informàtiques.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Informàtica per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i s’implantarà l’any acadèmic 2024-25.

Accés

Accés

Batxillerat o títol equivalent

Idiomes

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

6 semestres (3 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

180 crèdits ECTS

Matèries

Matèries

15 (5 per curs acadèmic)

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Màster en Enginyeria Informàtica

Pla d’estudis

Primer curs

Descripció

Iniciar al nou alumne a la programació: algorismes, llenguatges, dades, i diferents aproximacions a la programació

Objectius
 1. Entendre els conceptes bàsics de la programació imperativa des d’un enfocament orientat
  a objectes.
 2. Aplicar els coneixements bàsics de la sintaxi d’un llenguatge de programació orientat a
  objectes.
 3. Descompondre un problema real segons una metodologia orientada a objectes per al seu
  posterior codificació en un programa.
 4. Entendre i aplicar las estructures senzilles per al maneig d’informació.
 5. Comprendre documentació tècnica i reutilitzar codi desenvolupat per terceres parts.
 6. Aplicar els coneixements bàsics del concepte de complexitat computacional.
 7. Conèixer i aplicar els diferents tipus abstractes de dades: lineals (arrays, llistes, piles, cues)
  no lineals (arbres i grafs).
 8. Conèixer, aplicar i sintetitzar algoritmes i la seva complexitat computacional.
Continguts
 1. Introducció a la Programació.
 2. Diagrames de flux.
 3. Introducció a Java.
 4. Control de flux.
 5. Mètodes i funcions.
 6. Introducció a la Programació Orientada a Objectes.
 7. Algorismes I: Algorismes sobre arrays.
 8. Tipus Abstracte de Dades (TAD).
 9. Algorismes II: Anàlisi de Complexitat.
 10. Tipus Abstractes de Dades jeràrquics Arbres.
 11. Tipus Abstractes grafs
Descripció

Aprendre les tècniques necessàries per l’anàlisi de dades. Això inclourà coneixements en estadística i probabilitat.

Objectius
 1. Contextualitzar l’anàlisi de dades amb la vida real.
 2. Detectar problemes estocàstics i diferenciar-los dels deterministics.
 3. Diferenciar els problemes discrets i els continus, i quan es pot aproximar per continu.
 4. Modelar problemes reals mitjançant funcions probabilístiques, estadístiques i variables
  aleatòries.
 5. Aprendre a interpretar dades estadístiques i traure’n conclusions.
 6. Conèixer les tècniques per validar innovacions i com aplicar-les.
 7. Agrupar grans volums de dades.
 8. Reconèixer i representar dades amb diversos formats gràfics.
 9. Simplificar i interpretar grans volums de dades.
Continguts
 1. Anàlisi de dades.
 2. Probabilitat discreta.
 3. Probabilitat continua.
 4. Variables aleatòries.
 5. Teorema central del límit i llei dels grans nombres.
 6. Distribucions.
 7. Mostreig.
 8. Anàlisi de regressió.
 9. Estimació.
 10. Contrastos d’hipòtesi.
 11. Anàlisi factorial i cluster.
 12. Representació gràfica de dades.
Descripció

Dissenyar i gestionar sistemes de bases de dades de manera genèrica, amb diversos tipus de dades i organització.

Objectius
 1. Conèixer i treballar amb diversos tipus de dades i bases de dades.
 2. Conèixer les principals diferències entre les arquitectures de bases de dades i aplicar aquestes arquitectures en dissenys pràctics.
 3. Poder determinar l’ús més eficient de les bases de dades relacionals o no relacionals d’acord amb la situació pràctica en qüestió.
 4. Decidir els tipus i estructures de dades més adients a un context real.
 5. Dissenyar algorismes per a poder explotar els avantatges de l’ús de bases de dades.
 6. Desenvolupar aplicacions informàtiques per a les bases de dades.
 7. Programar els algorismes en llenguatges de programació reals i d’àmplia utilització en el mercat actual.
 8. Administrar bases de dades relacionals i no relacionals (SQL, MongoDB, Cassandra, etc.).
 9. Conèixer les limitacions de seguretat de la base i minimitzar-les
 10. Conèixer la legislació vigent en relació a la protecció de dades i la seua aplicació a situacions concretes.
Continguts
 1. Introducció a les Bases de Dades. Relació amb Estructures de dades.
 2. Arquitectura de les bases de dades. Bases de dades relacionals i no relacionals.
 3. Bases de Dades Relacionals. Llenguatges.
 4. Funcionalitats.
 5. Transaccions i concurrència.
 6. Seguretat.
 7. Programació SQL.
 8. Bases de dades no relacionals.
 9. Bases de dades tipus clau-valor: Cassandra (Java). Aplicacions.
 10. Bases de dades tipus lliure: MongoDB. Aplicacions.
 11. Legislació internacional.
 12. Legislació andorrana.
Descripció

Dotar a l’alumnat de les competències necessàries per dissenyar i gestionar xarxes de diversos dispositius.

Objectius
 1. Especificar el disseny de xarxa definides unes necessitats reals en entorns casolans, empresarials i internacionals.
 2. Dissenyar xarxes.
 3. Administrar xarxes.
 4. Automatitzar les diferents tasques de gestió de xarxes i la seua ampliació en diferents situacions pràctiques.
 5. Programar xarxes.
 6. Desenvolupar xarxes amb els protocols i mitjans més moderns.
 7. Determinar les limitacions de seguretat de les xarxes, dissenyar i garantir els màxims de seguretat possible a les xarxes.
 8. Distingir les peculiaritats i funcionalitats explotables de l’Internet de les Coses.
 9. Dissenyar i implementar xarxes amb l’Internet de les Coses.
 10. Dissenyar, implementar i administrar sistemes distribuïts en el núvol (Google Cloud Plataform, Microsoft Azzure, Amazon AWS).
Continguts
 1. Concepte i tipus de xarxes.
 2. Xarxes d’àrea local: topologia, estructura i hardware.
 3. Xarxes d’àrea amplia WAN i Internet: topologia, estructura i hardware.
 4. Xarxes amb i sense fils.
 5. Protocols de comunicació.
 6. TCP/IP, IPv4, IPv6.
 7. 3G, 4G i 5G.
 8. Seguretat a les xarxes.
 9. SDN, xarxes dissenyades per programari.
 10. Xarxes d’Internet de les coses (IoT).
 11. Cloud computing Basic.
 12. Cloud Computing Advanced.
Descripció

Dotar a l’alumnat de la lògica que regeix el disseny i implantació dels sistemes operatius actuals tot considerant la seua evolució històrica.

Objectius
 1. Conèixer i comprendre les funcionalitats completes dels sistemes operatius per als
  diferents dispositius (ordinador, mòbils).
 2. Dissenyar tasques programables dels SO.
 3. Executar ordres al sistema operatiu des de l’intèrpret.
 4. Implementar i administrar un sistema operatiu.
 5. Connectar i administrar dispositius externs al sistema operatiu.
 6. Conèixer l’evolució història i la futura dels sistemes operatius.
 7. Determinar el sistema operatiu idoni per cada situació pràctica.
 8. Identificar els elements característics dels sistemes operatius més utilitzats en el mercat.
Continguts
 1. Sistemes operatius: definició i importància.
 2. Gestió de la memòria.
 3. La màquina virtual.
 4. Gestió d’Entrada / Eixida.
 5. El sistema de fitxers
 6. Processos. Tasques.
 7. Comunicació.
 8. Sistemes distribuïts.
 9. Sistemes operatius actuals: Windows.
 10. Sistemes operatius actuals: Linux, MacOS.
 11. Sistemes operatius mòbils actuals: Android.
 12. Sistemes operatius mòbils actuals: IOS

Segon Curs

Descripció

Preparar a l’estudiant per a què sigui capaç de desenvolupar una aplicació software multiplataforma des de la seua concepció fins a la seua operació aplicant els principis i metodologies de desenvolupament i fent èmfasi en la gestió tècnica de cadascuna de les etapes de cicle de vida d’aquest programari.

Objectius
 1. Analitzar, dissenyar, desenvolupar i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
 2. Conèixer i aplicar els principis, metodologies i cicles de vida de l’enginyeria de programari.
 3. Aplicar mètodes teòrics i pràctics per a l’anàlisi, disseny i solució de problemes mitjançant el desenvolupament de programari que respecti la legislació vigent, així com les normes d’accessibilitat, ergonomia i la seguretat en el treball.
 4. Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i processos
  empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions, permetent
  assolir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 5. Capacitat per dissenyar i desenvolupar solucions multiplataforma web i mòbil.
Continguts
 1. Introducció al procés de desenvolupament programari.
 2. Enginyeria de requisits.
 3. Disseny: Introducció al modelat conceptual.
 4. Implementació: Visió de les APIs j2ee.
 5. Validació i verificació (Testing).
 6. Empaquetatge, desplegament i releases.
Descripció

Dotar l’alumne dels coneixements teòrics i l’experiència pràctica sobre HCI, el disseny d’interfícies dels usuaris i l’experiència d’interacció.

Objectius
 1. Conèixer què és HCI i la seua relació amb les interfícies d’usuari.
 2. Identificar i dissenyar els elements bàsics d’una interfície d’usuari.
 3. Conèixer i aplicar l’HCI als principis de Design Thinking.
 4. Aplicar tècniques per al desenvolupament d’interfícies web.
 5. Conèixer i aplicar als mètodes de desenvolupament centrat en l’usuari.
 6. Dissenyar experiències d’usuari per als diferents mitjans de suport de les aplicacions
  d’acord amb les necessitats de negoci.
 7. Dissenyar interfícies útils i usables d’acord amb les normes estàndards de qualitat més
  actuals.
 8. Determinar els factors necessaris que assegurin ‘accessibilitat i usabilitat d’acord amb els
  estàndards més actuals.
 9. Dissenyar interfícies per aplicacions mòbils a diferents sistemes operatius.
 10. Generar noves idees (creativitat) per al disseny de l’experiència d’usuari i les interfícies.
Continguts
 1. Introducció a HCI. Què és HCI? Història i Relació amb el disseny d’interfícies.
 2. Interfícies d’usuari. Definició i utilitat. Disseny centrat en l’usuari i Interacció natural: Usabilitat. Metodologia de disseny i Design Thinking. Prototipatge. Disseny per a tothom.
 3. Multimèdia, visió i veu en la interacció amb l’ordinador. Interfícies web. estructura i
  navegació d’interfícies web. Principis de disseny web.
 4. Disseny d’interacció: Disseny de l’experiència d’usuari (UX). Disseny d’interacció web (àgil,
  responsiu).
 5. Prototipatge. Implementació d’interfícies web i mòbils.: Tecnologies (HTML5, CSS3,
  Javascript-angular, desplegament per a Android i iOS)
 6. Noves tendències de les interfícies d’usuari: Realitat augmentada i virtual.
Descripció

Dotar a l’alumnat de la capacitat de dissenyar i administrar globalment la tecnologia que es fa servir als centres educatius.

Objectius
 1. Assolir una visió global de tota la tecnologia que necessita i necessitarà un centre educatiu a diferents nivells.
 2. Determinar les tendències tecnològiques que poden utilitzar-se per a millorar els processos d’aprenentatge.
 3. Comunicar-se eficientment amb el professorat sobre l’ús de la tecnologia.
 4. Determinar i redactar especificacions. Triar i dissenyar un LMS, programa de gestió acadèmica i CRM.
 5. Administrar un LMS, programa de gestió acadèmica i CRM.
 6. Dissenyar i implementar la part tecnològica d ́una campanya de màrqueting online.
 7. Connectar les diferents tecnologies a l’ERP del centre.
Continguts
 1. Les tecnologies que milloren l’aprenentatge: simuladors, laboratoris remots, xarxes socials,
  espais al núvols, IoT.
 2. Els LMS’s i LCMS. Funcionalitats, evolució, tipus, marques.
 3. Agents intel·ligents.
 4. Els programes per la gestió acadèmica. Funcionalitats, evolució, tipus i marques.
 5. Els CRM, i programes de gestió de nous alumnes.
 6. Tècniques informàtiques pel màrqueting online. SEO.
 7. Els ERP.
Descripció

Dotar l’alumne de les eines matemàtiques necessàries per encriptar la informació i analitzar grans volums de dades.

Objectius
 1. Entendre la teoria de nombres i les seues aplicacions informàtiques per la encriptació i la seguretat.
 2. Analitzar la qualitat de diferents mètodes d’encriptació.
 3. Implementar diferents mètodes d’encriptació.
 4. Comprendre la lògica Blockchain.
 5. Dissenyar sistemes de Blockchain: miners i bases de dades.
 6. Entendre la problemàtica i informació amagada en els grans volums de dades.
 7. Ser capaç d’extraure informació rellevant de grans volums de dades.
 8. Utilitzar les tècniques de Data Science a l’aprenentatge.
 9. Programar eines de Learning Analytics.
 10. Comunicar-se eficientment amb estudiants i professors sobre les eines de Learning Analytics.
Continguts
 1. Matemàtica discreta. Teoria de nombres.
 2. Criptografia. Hash, xifrats, clau pública i privada, RSA.
 3. Blockchain. Per què i per a què, fonaments matemàtics. Aplicacions: criptomonedes i documents oficials.
 4. Blockchain. Miners, taules.
 5. Mineria de dades. Estadística avançada.
 6. Extracció d’informació supervisada i no supervisada.
 7. Visualització i Interpretació de la informació.
 8. Analítica de l’aprenentatge
Descripció

Fer a l’alumne capaç de garantir la seguretat informàtica d’una xarxa, prevenir els riscos i respondre de forma eficient a atacs.

Objectius
 1. Domini dels conceptes fonamentals de la gestió de la producció.
 2. Identificació de la planificació de la producció a llarg termini i la determinació de la localització i capacitat productiva.
 3. Coneixement de la problemàtica de la qualitat en l’àrea d’operacions i els seus estàndards.
 4. Definició del concepte de productivitat i el disseny del treball.
 5. Descripció de les eines de planificació de la producció i de gestió d’estocs.
 6. Descripció dels conceptes de Just In Time i Lean Manufacturing.
 7. Definició dels conceptes bàsics de gestió de la cadena de subministra.
 8. Coneixement de les eines de gestió de l’aprovisionament i compres.
 9. Coneixement de les eines de gestió de magatzem i distribució.
 10. Definició del concepte de logística inversa.
 11. Coneixement dels sistemes de captura i transmissió de la informació.
 12. Comprensió del concepte de logística integral.
Continguts
 1. Conceptes fonamentals de la gestió de la producció.
 2. Planificació de la producció a llarg termini: localització i capacitat productiva
 3. Gestió de la qualitat: estàndards de gestió i models d’excel·lència empresarial.
 4. Productivitat: disseny i mètodes de treball.
 5. Planificació de la producció i gestió d’estocs.
 6. El Just In Time i Lean Manufacturing.
 7. Introducció a la gestió de la cadena de subministra.
 8. Logística d’aprovisionaments i compres.
 9. Logística d’emmagatzemament i distribució.
 10. Logística inversa.
 11. Sistemes de captura i transmissió de la informació.
 12. Logística integral

Tercer Curs

Descripció

Conèixer i ser capaç d’implementar diferents metodologies per l’aprenentatge humà, i les aplicacions de la intel·ligència artificial per a l’aprenentatge.

Objectius
 1. Conèixer les maneres d’aprendre dels éssers humans i determinar els avantatges d’aplicar diferents metodologies d’aprenentatge.
 2. Dissenyar unitats didàctiques sobre tecnologia aplicant diferents metodologies docents.
 3. Entendre quina intel·ligència poden assolir les màquines.
 4. Disseny i implementació de models d’aprenentatge per a diferents situacions pràctiques.
 5. Dissenyar algorismes de raonament automàtic i aprenentatge de les màquines.
 6. Saber inferir la potencialitat i riscos de la intel·ligència artificial
Continguts
 1. Introducció a les metodologies d’aprenentatge humà.
 2. Conductisme: transmissió de la informació. La classe magistral; la web.
 3. Constructivisme: aprenentatge basat en problemes, projectes o escenaris.
 4. Implementacions informàtiques de diferents metodologies d’aprenentatge.
 5. La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic (Machine learning i Deep learning).
 6. Introducció a les xarxes neuronals.
 7. Construcció de models d’aprenentatge
Descripció

Dotar a l’alumne de capacitat de reflexió fonamentada sobre l’impacte que la tecnologia té en el món actual i futur.

Objectius
 1. Conèixer les contribucions dels pensadors en filosofia sobre la tecnologia.
 2. Conèixer les contribucions de pensadors, i crear pensament nou en la dimensió ètica de la tecnologia.
 3. Adquirir consciència i aplicar la dimensió ètica als dissenys tecnològics.
 4. Reflexionar sobre els riscos i bon ús de les xarxes socials.
 5. Reflexionar fonamentadament sobre el futur impacte de la tecnologia en els éssers humans.
 6. Reflexionar sobre l’impacte de la tecnologia en el medi ambient.
 7. Integrar les necessitats del desenvolupament sostenible en els projectes.
 8. Dissenyar projectes d’acord amb els marcs regulatoris legals.
Continguts
 1. Els pensadors de referència sobre filosofia de la tecnologia.
 2. Principis ètics aplicables a la tecnologia.
 3. Disseny d ́aplicacions amb reflexió ètica.
 4. Els objectius de desenvolupament sostenible.
 5. Comportament, riscos i ètica a les xarxes socials.
 6. El futur de la tecnologia. Intel·ligència artificial. Riscos per l’ésser humà
Descripció

Fer a l’alumne capaç d’emprendre un projecte empresarial i dissenyar i dirigir un projecte de IT.

Objectius
 1. Conèixer els diferents aspectes de la gestió empresarial.
 2. Capacitat d’entendre de manera bàsica el llenguatge financer.
 3. Capacitat d’entendre les necessitats de comunicació, màrqueting i vendes i de plantejar projectes en estes àrees.
 4. Capacitat per plantejar el procés d’operacions de l’empresa.
 5. Planificar un projecte informàtic.
 6. Gestionar un projecte informàtic.
 7. Avaluar un projecte informàtic en diferents etapes del seu cicle de vida.
 8. Treballar amb tecnologies de gestió de projectes àgils pe desenvolupament del software.
Continguts
 1. Àrees funcionals d’una empresa.
 2. Introducció a les finances. Balanç.
 3. Introducció als Recursos humans.
 4. Introducció a la Comunicació i Màrqueting.
 5. Operacions i logística.
 6. El projecte. Què és, mètriques, cicle de vida, estructura organitzativa, comunicació.
 7. Planificació del projecte, desglossament de la feina, estimació de temps i recursos humans.
 8. Dimensionament de recursos i elaboració de pressupost.
 9. Estimació, prevenció i solució de riscos.
 10. Qualitat.
 11. Gestió de projectes àgil. SCRUM- DevOps. Comparativa con PMI. Gestió híbrida.
 12. Planificació del Treball final de Bàtxelor.
Descripció

Fer capaç l’alumne de desenvolupar i crear un projecte informàtic utilitzant els coneixements i capacitats adquirits en la titulació, tot tenint en compte criteris ètics i els objectius de desenvolupament sostenible.

Objectius
 1. Ser capaç de sintetitzar les capacitats apreses en diferents assignatures per aconseguir un objectiu concret.
 2. Seguir, avaluar i adaptar la planificació d’un projecte.
 3. Escriure la memòria d’un projecte informàtic d’acord amb la metodologia de gestió utilitzada.
 4. Ser capaç de comunicar eficientment un projecte informàtic als decisors i també al públic en general.
Continguts
 1. Seguir la planificació de projecte dissenyada a l’assignatura de gestió de projectes.
 2. Implementar el projecte.
 3. Documentació d’un projecte: Estructura i continguts de la memòria d’un projecte.
 4. Comunicació oral d’un projecte.
Descripció

L’alumne escull una de les matèries de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Objectius

Lliure elecció.

Competències

 • Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • Elaborar jocs de tests i avaluar la qualitat de la solució. CE03. Proporcionar suport i servei a l’usuari.
 • Administrar xarxes i sistemes de comunicació. CE05. Administrar bases de dades i sistemes.
 • Realitzar auditories i consultories tècniques.
 • Gestionar sistemes i aplicacions programari emprant diversos mètodes d’enginyeria del programari i llenguatges de programació adequats al tipus d’aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.
 • Gestionar l’accessibilitat, ergonomia i ús d’aplicacions.
 • Gestionar la garantia i seguretat de les aplicacions i sistemes informàtics.
 • Aplicar la matemàtica a l’anàlisi de dades, la seguretat informàtica, el suport a l’aprenentatge, o qualsevol altre camp.
 • Desenvolupar tècniques d’aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloent les dedicades a extracció automàtica d’informació i coneixement a partir de grans volums de dades.
 • Dissenyar i administrar sistemes intel·ligents i aplicar-los en qualsevol àmbit, i en particular en l’entorn educatiu.
 • Gestionar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que serveixen de suport al desenvolupament d’activitats educatives a partir dels fonaments, paradigmes i tècniques d’aprenentatge humà.
 • Dissenyar i administrar LMS’s.
 • Integrar l’impacte social i ecològic dels desenvolupaments informàtics i la tecnologia en general.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 40 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 30. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica amb 6 exercicis pràctics. Per superar l’avaluació de les activitats formatives pràctiques es requereix respondre correctament i completament un mínim de 4 dels exercicis de l’examen. La ponderació d’aquesta avaluació pràctica sobre la qualificació final de la matèria és del 30%.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització (individual o en grup) d’un Treball Acadèmic sobre un tema vinculat a la matèria a partir de deu indicadors. Per superar l’avaluació cal obtenir la valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 indicadors de l’informe normalitzat d’avaluació, que són publicitats i prèviament coneguts per l’alumnat. La ponderació d’aquesta avaluació, sobre la qualificació final de la matèria és del 30%.

Participatives:

Participació activa en les discussions del fòrum de debat. Per superar l’avaluació de les activitats formatives participatives cal obtenir la valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 ítems de l’informe normalitzat d’avaluació, que són publicitats i prèviament coneguts per l’alumnat. La ponderació d’aquesta avaluació sobre la qualificació final de la matèria és del 10%.