Bàtxelor en Dret

Bàtxelor en Dret

El Bàtxelor en Dret és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 8 d’abril del 2009, que li atorga competències professionals per a exercir les tasques de quadres intermedis a les empreses i administracions, les d’oficials de justícia i les d’empleats de les gestories administratives.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Dret per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21

Accés

Accés

Batxillerat o títol equivalent

Idiomes

Idiomes

Català – Español

Durada

Durada

6 semestres (3 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

180 crèdits ECTS

Progressió directa eUniv

Progressió directa eUniv

Màster en Dret

Competències

 • Cercar, obtenir i fer ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Comprendre les formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret d’Andorra i les especificitats del seu ordenament jurídic.
 • Identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Conèixer i interpretar els textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d’anàlisi.
 • Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics, i argumentar en l’entorn professional.
 • Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant de manera oral com escrita.
 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials

Pla d’Estudis

Primer curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement consistent sobre l’evolució jurídica occidental des dels seus inicis, que permeti entendre els debats i les polèmiques socials i polítiques que afecten el Dret, així com els principals conceptes i principis jurídics.

Objectius
 1. Entendre el paper de l’autoritat religiosa en el procés de creació del dret i identificar la naturalesa social de l’home com el primer fonament de les ordenacions jurídiques.
 2. Conèixer l’etapa de formació històrica del Dret romà clàssic, especialment del privat, i la seva singularitat en el món antic.
 3. Conèixer l’evolució postclàssica del Dret romà durant el Dominat i l’Imperi i el desenvolupament del dret públic.
 4. Identificar els efectes que sobre el sistema jurídic europeu de la fragmentació política i territorial posterior a l’era romana.
 5. Conèixer la realitat crítica de l’Europa medieval i el fonament del Iusnaturalisme escolàstic que va generar.
 6. Descriure l’impacte del moviment racionalista sobre el pensament jurídic i les reformulacions que va comportar.
 7. Entendre la transcendència de la codificació impulsada per la revolució francesa sobre l’evolució posterior del Dret a Europa.
 8. Identificar les propostes dels grans pensadors germànics a la filosofia del Dret i la seva singularitat.
 9. Descriure la projecció de la lògica dialèctica hegeliana sobre la filosofia del Dret i la seva formulació marxista.
 10. Descriure la revolució kelseniana en la teoria del Dret i el Poder i la seva projecció sobre la legitimitat i la teoria de la justícia.
 11. Identificar les bases teòriques del Iusrealisme nord-americà i de les escoles d’Oxford i d’Uppsala. 12. Conèixer el context històric singular del bastiment del dret andorrà.
Continguts
 1. Ubi Societas, Ibi Ius
 2. Els romans: dret, justícia i equitat
 3. De Roma a Bizanci
 4. La res publica cristiana
 5. Església i Monarquia. El ius commune
 6. El Renaixement
 7. Racionalisme, empirisme i iusnaturalisme
 8. Del Contracte Social roussonià a la codificació napoleònica
 9. L’idealisme alemany i l’Escola Històrica
 10. L’escola hegeliana i Marx
 11. Kelsen i la teoria pura del dret
 12. Del positivisme i el dret anglosaxó
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic i precís de les institucions polítiques fonamentals que configuren els règims polítics constitucionals dels estats democràtics i dels autoritaris.

Objectius
 1. Identificar les característiques que determinen l’existència d’un règim polític constitucional.
 2. Conèixer els drets de les persones protegits constitucionalment i la seva garantia.
 3. Comprendre la significació de la forma d’Estat de Dret, democràtic i social.
 4. Identificar els elements que fonamenten els models de formes de govern basades en les tradicions monàrquiques i les republicanes.
 5. Comprendre la importància de la divisió de poders i la garantia d’una justícia independent.
 6. Comprendre la importància de la divisió de poders i la garantia sobre la representació popular electa.
 7. Comprendre la importància de la divisió de poders i la neutralitat del govern i les administracions públiques.
 8. Identificar els elements tipològics de les estructures estatals centralitzades i de les descentralitzades.
 9. Descriure els fonaments polítics i jurídics que emparen l’autonomia de les comunitats locals.
 10. Identificar els elements constitucionalitzats de la representació política i de la participació de la ciutadania en els afers públics.
 11. Descriure l’impacte dels compromisos internacionals sobre els règims constitucionals.
 12. Identificar els elements característics del vigent règim constitucional andorrà.
Continguts
 1. Els règims polítics constitucionals: gènesi i desenvolupament
 2. Reconeixement i garantia constitucionals dels drets de les persones
 3. La forma d’Estat
 4. La forma de Govern: monarquisme versus republicanisme
 5. El Poder Judicial
 6. El Poder Legislatiu
 7. El Poder Executiu: governs i administracions
 8. L’organització territorial: unitarisme versus descentralització
 9. L’autonomia administrativa dels ens locals
 10. Representació i participació política: sistemes electorals i partits polítics
 11. El Dret internacional i les constitucions
 12. El règim constitucional del Principat d’Andorra
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic i precís de les institucions bàsiques del Dret penal i la Criminologia i de llurs fonaments dogmàtics (Primera part), i dels conceptes bàsics que determinen el dret penal positiu (Segona part).

Objectius
 1. Conèixer les conceptualitzacions i àmbits d’afectació del Dret penal i de la Criminologia.
 2. Conèixer els conceptes de delicte i de béns jurídics protegits
 3. Conèixer els elements clau de les diferents teories jurídiques sobre la pena.
 4. Comprendre la posició basilar del principi de legalitat en la interpretació i la determinació de la vigència temporal de les lleis penals.
 5. Identificar els elements teòrics i pràctics que permeten la formulació d’un dret penal del fet i un dret penal de l’autor.
 6. Conèixer els elements clau de la dogmàtica juridicopenal i sistema del Dret penal.
 7. Comprendre el paper clau en el Dret penal de la categorització de l’acció i la determinació de la gravetat del delicte.
 8. Comprendre la dimensió teòrica i transcendència positiva del concepte de tipus penal.
 9. Comprendre la dimensió teòrica i transcendència positiva del concepte d’antijuridicitat.
 10. Comprendre la dimensió teòrica i transcendència positiva dels conceptes de culpabilitat i responsabilitat.
 11. Conèixer les condicions objectives i causes de l’exclusió penal.
 12. Conèixer les bases positives del sistema penal andorrà.
Continguts
 1. El Dret Penal i la Criminologia: definició i delimitació
 2. El concepte de delicte i de béns jurídics protegits
 3. La Pena: teories penals.
 4. El Principi de Legalitat: interpretació i vigència temporal de les lleis penals
 5. Dret Penal del fet i Dret Penal de l’autor
 6. Dogmàtica juridicopenal i sistema del Dret Penal
 7. L’acció i la gravetat del delicte
 8. El Tipus penal
 9. L’antijuridicitat
 10. Culpabilitat i responsabilitat
 11. La punibilitat: condicions objectives i causes d’exclusió
 12. El codi penal andorrà. Elements de la part especial
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic i precís de les institucions del dret privat centrat en la persona, de la família i de les successions, i de llurs concrecions en el dret andorrà.

Objectius
 1. Conèixer els elements específics que desenvolupen el Dret de la persona i la seva concreció en el dret andorrà.
 2. Conèixer els elements específics que desenvolupen el Dret de la personalitat i la seva concreció en el dret andorrà.
 3. Comprendre les conceptualitzacions jurídiques sobre els béns i el patrimoni i la seva concreció en el dret andorrà.
 4. Conèixer els elements jurídics i operatius del negoci jurídic i la seva concreció en el dret andorrà.
 5. Conèixer els elements específics que desenvolupen el Dret de la família i la seva concreció en el dret andorrà.
 6. Conèixer els elements específics que desenvolupen el Dret Matrimonial i la seva concreció en el dret andorrà.
 7. Descriure les conceptualitzacions jurídiques sobre el parentiu i la filiació i la seva concreció en el dret andorrà.
 8. Descriure les característiques i règim jurídic de les institucions tutelars i la seva concreció en el dret andorrà.
 9. Conèixer els elements específics que desenvolupen el Dret de Successions i la seva concreció en el dret andorrà
 10. Descriure les formes successòries i la seva concreció en el dret andorrà
 11. Conèixer els elements jurídics i operatius sobre l’adquisició d’herències i la seva concreció en el dret andorrà.
 12. Conèixer els elements jurídics i operatius sobre els sistemes de particions hereditàries i la seva concreció en el dret andorrà.
Continguts
 1. . Dret de la Persona
 2. Drets de la personalitat
 3. Els béns i el patrimoni
 4. El negoci jurídic
 5. Dret de la Família
 6. Dret Matrimonial
 7. Parentiu i filiació
 8. Les institucions tutelars
 9. Dret de Successions
 10. Les formes successòries
 11. Adquisició d’herències
 12. Particions hereditàries
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic del tractament jurídic que rep l’administració pública com a institució i com a sistema d’acció, i la seva concreció andorrana.

Objectius
 1. Conèixer els fonaments de la ciència de l’administració i de les seves principals categoritzacions teòriques.
 2. Identificar els elements que diferencien els models del Rule of Law i del Dret administratiu, així com els respectius àmbits territorials.
 3. Dominar la conceptualització, la transcendència i la dimensió operativa de l’acte administratiu.
 4. Dominar la conceptualització, la transcendència i la dimensió operativa del procediment administratiu.
 5. Conèixer els sistemes de control de les activitats de les administracions públiques en els règims constitucionals.
 6. Dominar la conceptualització, especificitats i tipologies fonamentals dels contractes de les administracions públiques.
 7. Identificar els elements diferenciadors dels models clàssics de règim jurídic dels empleats de les administracions públiques.
 8. Comprendre la singularitat i la tipologia bàsica que basteix l’activitat de les administracions públiques.
 9. Comprendre el concepte i l’abast de la responsabilitat de les administracions públiques
 10. Identificar els elements diferenciadors del model de jurisdicció material contenciosaadministrativa.
 11. Conèixer els principis fonamentals que regeixen la relació entre les administracions públiques i la seva concreció en el marc andorrà. 12. Conèixer els elements fonamentals que caracteritzen les administracions públiques andorranes.
Continguts
 1. L’Administració pública en els règims constitucionals
 2. Dret Administratiu i Rule of Law
 3. Els actes administratius
 4. El procediment administratiu
 5. El control de l’activitat administrativa
 6. Els contractes de les administracions publiques
 7. El personal al servei de les administracions publiques
 8. Les activitats de les administracions publiques
 9. La responsabilitat de les administracions publiques
 10. La jurisdicció contenciosa-administrativa
 11. Les relacions interadministratives: principis i concrecions
 12. El règim jurídic de les administracions públiques andorranes

Segon Curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic i precís de les institucions del dret internacional públic i del dret bastit a l’entorn de la Unió Europea, així com de la posició andorrana en el marc de les relacions internacionals.

Objectius
 1.  Identificar els elements jurídics i polítics que conformen el marc de relacions del sistema internacional.
 2. Identificar les característiques que atorguen la subjectivitat en el sistema internacional.
 3. Comprendre el procés de generació de les normes jurídiques en el marc del Dret internacional públic.
 4. Comprendre les regles que determinen l’aplicació ordinària del Dret internacional públic.
 5. Comprendre les regles que determinen l’aplicació extraordinària del Dret internacional públic.
 6. Conèixer la realitat de les competències espacials i la dimensió jurídica de la cooperació internacional.
 7. Conèixer el marc històric i jurídic del bastiment institucional de la Unió Europea.
 8. Conèixer l’estatut i el funcionament de les institucions de la Unió Europea.
 9. Conèixer les fonts de l’ordenament jurídic de la Unió Europea.
 10. Comprendre la lògica jurídica imperant en la relació normativa entre la Unió Europea i els seus estats membres.
 11. Conèixer els trets característics particulars del Principat d’Andorra com a subjecte del dret internacional públic.
 12. Conèixer les característiques del model d’associació d’estats a la Unió Europea i les opcions del Principat d’Andorra.
Continguts
 1. El sistema internacional.
 2. La subjectivitat internacional.
 3. El procés de formació de normes en el dret internacional.
 4. Aplicació ordinària del dret internacional públic.
 5. Aplicació extraordinària del dret internacional públic.
 6. Competències espacials i cooperació internacional.
 7. La Unió Europea: creació, evolució, naturalesa jurídica, objectius i principis.
 8. Les institucions de la Unió Europea.
 9. Les fonts de l’ordenament jurídic de la Unió Europea.
 10. El dret de la Unió Europea i els ordenaments jurídics dels estats membres.
 11. El Principat d’Andorra en les relacions internacionals.
 12. El règim jurídic de l’associació a la Unió Europea: l’opció andorrana.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic de les institucions del conjunt Dret Financer i de les especificitats teòriques i operatives del Dret tributari.

Objectius
 1. Comprendre la dimensió jurídica i constitucional de l’activitat financera dels estats.
 2. Comprendre l’ordenació jurídica de la despesa pública i el pressupost públic.
 3. Conèixer els conceptes, classificacions i característiques dels ingressos públics.
 4. Dominar els principis que regeixen l’elaboració dels pressupostos públics i el seu cicle pressupostari.
 5. Identificar els conceptes i els límits del poder financer en un estat constitucional.
 6. Comprendre la lògica política i jurídica present en la constitucionalització del Dret tributari.
 7. Identificar els factors que impulsen la internacionalització dels règims tributaris i els seus efectes jurídics pràctics.
 8. Dominar els elements constitutius de la relació jurídica tributària.
 9. Conèixer les singularitats dels models d’administracions tributàries.
 10. Dominar la lògica dels procediments tributaris i llur règim jurídic.
 11. Conèixer els elements jurídics configuradors del procés penal tributari. 12. Conèixer els elements fonamentals del règim financer i tributari del Principat d’Andorra.
Continguts
 1. L’activitat financera i la Hisenda Pública: el Dret financer constitucionalitzat.
 2. L’ordenació jurídica de la despesa i el pressupost públic.
 3. Els ingressos públics: conceptes, classificacions i característiques.
 4. Els principis i el cicle pressupostaris.
 5. El poder financer: conceptes i límits.
 6. El Dret tributari constitucionalitzat.
 7. Internacionalització dels règims tributaris.
 8. La relació jurídica tributària.
 9. Administracions tributàries.
 10. Dret tributari administratiu: els procediments tributaris.
 11. Dret i procés penal tributari. 12. Configuració del règim financer i tributari del Principat d’Andorra
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement crític sobre el marc jurídic de l’activitat empresarial, des de les formes d’organització (Primera part) a les d’actuació, i des de l’inici fins la liquidació de les activitats econòmiques (Segona part).

Objectius
 1. Comprendre l’abast i el significat de la polèmica al voltant de la delimitació i justificació del Dret mercantil i les seves fonts.
 2. Conèixer els conjunts normatius que formen l’estatut jurídic de l’empresari mercantil i el seu contingut normatiu positiu.
 3. Entendre el significat dels conceptes ordenadors juridico-mercantils centrats en els diversos significats d’empresa.
 4. Delimitar les característiques i singularitats de les societats mercantils i distingir els elements configuradors del règim jurídic de les societats anònimes.
 5. Dominar els elements jurídics i operatius de les societats de responsabilitat limitada i llur dimensió aplicada.
 6. Entendre la relació entre Dret de la competència i Dret de la propietat industrial i intel·lectual a partir dels elements d’aquest.
 7. Comprendre la rellevància de les característiques pròpia de la contractació en massa i dels mecanismes legals de tutela dels consumidors en l’àmbit de la contractació mercantil.
 8. Comprendre el fonament, el significat i els contingut del Dret de la competència com a marc jurídic de l’activitat econòmica.
 9. Conèixer la naturalesa jurídica dels contractes mercantils i les característiques tipològiques bàsiques.
 10. Conèixer el significat i la disciplina de la producció, circulació i legitimació dels títols valors i dels valors.
 11. Comprendre el fonament del Dret concursal com a mecanisme general de cessació en les activitats econòmiques i les seves institucions.
 12. Conèixer els elements configuradors del dret mercantil andorrà.
Continguts
 1. Els fonaments del ius mercatorum
 2. L’empresari i el comerciant individual
 3. L’empresa i l’establiment mercantil
 4. Les societats mercantils anònimes
 5. La societat de responsabilitat limitada
 6. La propietat industrial i intel·lectual
 7. Consumidors i usuaris
 8. La lliure competència
 9. Els contractes mercantils
 10. Els Títols Valors
 11. La crisi econòmica empresarial
 12. L’ordenació jurídica del comerç andorrà
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement crític sobre la conceptualització i el tractament jurídic de la relació laboral, de la seva projecció en el Dret del Treball i de les seves dimensions socials i econòmiques.

Objectius
 1. Conèixer els conceptes fonamentals i les teories més significatives sobre la naturalesa del treball i les relacions laborals.
 2. Conèixer les evolucions dels diferents sistemes normatius laborals.
 3. Conèixer el procés d’internacionalització i constitucionalització estatal del Dret del treball.
 4. Comprendre la dimensió social i jurídica del contracte laboral individual.
 5. Conèixer les manifestacions jurídiques i socials fonamentals del dret col·lectiu del treball.
 6. Identificar els elements bàsics que configuren el dret de sindicació i de representació dels treballadors.
 7. Comprendre la dimensió social i jurídica dels conflictes laborals.
 8. Identificar les principals tipologies d’institucions de mediació i participació social en l’àmbit de les relacions laborals.
 9. Comprendre la lògica fonamental del model de seguretat social i les seves manifestacions més característiques.
 10. Conèixer les singularitats dels models d’administracions laborals i de llurs àmbits d’actuació.
 11. Conèixer els elements jurídics fonamentals del Dret processal del treball i de la jurisdicció laboral.
 12. Conèixer el model andorrà de relacions laborals
Continguts
 1. Conceptes i teories sobre les relacions laborals: el treball com a realitat jurídica.
 2. La dinàmica del desenvolupament del sistema normatiu laboral.
 3. Constitucionalització i internacionalització del Dret del treball.
 4. Dret individual del treball: el contracte laboral.
 5. Dret col·lectiu del treball: convenis i negociació col·lectiva.
 6. Llibertat sindical i representació dels treballadors a l’empresa.
 7. El conflictes laborals.
 8. Institucions de mediació i participació social en l’àmbit de les relacions laborals.
 9. El sistema de Seguretat Social.
 10. Administració laboral: regulacions, inspeccions i sancions.
 11. Jurisdicció laboral i Dret processal del treball.
 12. El sistema andorrà de relacions laborals.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement crític i precís sobre la configuració constitucional dels drets de la comunicació i la informació i la seva projecció en les esferes social, política i econòmica, tant a nivell andorrà com internacional.

Objectius
 1. . Identificar els principals subjectes de la comunicació i de la informació i llur posicionaments.
 2. Identificar els elements constitucionalitzats dels drets a la comunicació i a la informació a Andorra i al seu entorn.
 3. Comprendre la naturalesa social i jurídica de la conflictivitat associada a la llibertat d’expressió.
 4. Conèixer els mecanismes legals de protecció i tutela dels drets a la comunicació i la informació a nivell andorrà i internacional.
 5. Conèixer els continguts jurídics i materials dels drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge a nivell andorrà i internacional.
 6. Conèixer el contingut jurídic i material del dret de creació i direcció de mitjans de comunicació.
 7. Identificar els element bàsics de l’estatut jurídic de l’informador a nivell andorrà i internacional.
 8. Dominar el règim jurídic de les finalitats publicitàries a nivell andorrà i internacional.
 9. Dominar el règim jurídic dels mitjans publicitaris a nivell andorrà i internacional.
 10. Dominar el règim jurídic específic del sector audiovisual de la comunicació a nivell andorrà i internacional.
 11. Dominar el règim jurídic de la comunicació i informació dels poders públics a nivell andorrà i internacional. 12. Conèixer el marc internacional del Dret a la comunicació i la informació i la seva concreció andorrana.
Continguts
 1. Els subjectes de la comunicació i de la informació: ciutadania, agents professionals i poders públics.
 2. Dret de la Informació i Dret a la Informació en el règim constitucional.
 3. Llibertat d’expressió i dret a la comunicació: conceptes, límits i conflicte de drets.
 4. Protecció i tutela dels drets a la comunicació i a la informació.
 5. Els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
 6. El Dret de creació i direcció de mitjans de comunicació.
 7. L’estatut jurídic de l’informador.
 8. Règim jurídic de les finalitats publicitàries.
 9. Règim jurídic dels mitjans publicitaris.
 10. Règim jurídic específic del sector audiovisual de la comunicació.
 11. Règim jurídic de la comunicació i informació dels poders públics.
 12. El marc internacional del Dret a la comunicació i a la informació.

Tercer Curs

Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic de les institucions del dret processal comparat, que inclou l’estudi de la jurisdicció i els desenvolupaments de tipologies materials de processos, l’acció, el procés i els actes processals, d’Andorra i del seu entorn europeu.

Objectius
 1. Comprendre el concepte, les funcions i notes característiques de la jurisdicció en un règim constitucional com l’andorrà.
 2. Identificar la naturalesa política i jurídica del Poder Judicial a Andorra i al seu entorn europeu.
 3. Conèixer les garanties jurídiques constitucionals de la jurisdicció i la significació del dret a un jutge legal a Andorra i al seu entorn europeu.
 4. Comprendre la lògica social i política que fonamenta la participació popular en la justícia i les seves formulacions.
 5. Identificar els principals òrgans que participen de la labor de la jurisdicció i llurs funcions a Andorra i al seu entorn europeu.
 6. Conèixer els límits de les jurisdiccions estatals y la seva transcendència operativa a Andorra i al seu entorn europeu.
 7. Conèixer els mecanismes que intervenen en l’auxili judicial intern i internacional.
 8. Identificar les tipologies de personal jurisdiccional i col·laborador de la jurisdicció a Andorra i al seu entorn europeu.
 9. Dominar el concepte d’acció judicial i la significació del dret a una tutela judicial efectiva a Andorra i al seu entorn europeu.
 10. Dominar el concepte, els principis i l’estructura formal del procés judicial a Andorra i al seu entorn europeu.
 11. Conèixer la dinàmica de generació de tipologies materials de processos judicials i llurs principals manifestacions a Andorra i al seu entorn europeu.
 12. Conèixer el contingut, tipus i abast del actes processals a Andorra i al seu entorn europeu.
Continguts
 1. La Jurisdicció: concepte i funcions. Unitat i exclusivitat.
 2. Poder judicial: independència, organització i responsabilitat.
 3. Garanties constitucionals de la jurisdicció. El dret al jutge legal.
 4. La participació popular en la justícia.
 5. Els òrgans judicials. El sistema judicial andorrà.
 6. Els límits de la jurisdicció nacional.
 7. L’auxili judicial intern i internacional.
 8. El personal jurisdiccional i col·laborador.
 9. L’acció: el dret a la tutela judicial efectiva.
 10. El procés: concepte, principis, estructura.
 11. Tipologies materials de processos.
 12. Els actes processals.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic de les institucions del dret privat comparat centrat en els drets reals, les obligacions i els contractes, així com de llur concreció en el dret andorrà.

Objectius
 1. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic dels drets reals de garantia i la seva concreció en el dret andorrà.
 2. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic dels drets d’adquisició preferent i la seva concreció en el dret andorrà.
 3. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic de la possessió i la seva concreció en el dret andorrà.
 4. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic hipotecari i la seva concreció en el dret andorrà.
 5. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic de les obligacions i la seva concreció en el dret andorrà.
 6. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic del crèdit i la seva concreció en el dret andorrà.
 7. Dominar els fonaments del règim jurídic dels quasicontractes i l’enriquiment injust i la seva concreció en el dret andorrà.
 8. Dominar els fonaments del règim jurídic de responsabilitats i reparacions i la seva concreció en el dret andorrà.
 9. Dominar els elements fonamentals del règim jurídic dels contractes i la seva concreció en el dret andorrà.
 10. Conèixer els elements dels contractes de compravenda i d’arrendament i la seva concreció en el dret andorrà.
 11. Conèixer la naturalesa jurídica dels contractes de societat, d’obra i servei i la seva concreció en el dret andorrà.
 12. Conèixer la naturalesa jurídica dels contractes de mandat, de préstec, de dipòsit, de contractes aleatoris, de transacció, del conveni arbitral i de fiança, i la seva concreció en el dret andorrà.
Continguts
 1. Els drets reals de garantia.
 2. Els drets d’adquisició preferent.
 3. La possessió.
 4. El Dret hipotecari.
 5. Les obligacions.
 6. El crèdit.
 7. Els quasicontractes i l’enriquiment injust.
 8. Les responsabilitats i les reparacions.
 9. El Dret dels contractes.
 10. Els contractes de compravenda i d’arrendament.
 11. Els contractes de societat, d’obra i servei.
 12. Altres tipologies contractuals.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement sistemàtic i operatiu de les institucions que conformen el dret internacional privat.

Objectius
 1. Conèixer el concepte i les fonts del Dret internacional privat i la seva singularitat.
 2. Conèixer els fonaments jurídics de la competència judicial internacional.
 3. Comprendre el règim jurídic del procés amb element estranger.
 4. Comprendre la lògica jurídica que empara les decisions judicials estrangeres.
 5. Dominar les tècniques de reglamentació del tràfic jurídic extern.
 6. Comprendre la problemàtica de l’aplicació del sistema de Dret internacional privat.
 7. Conèixer les dimensions jurídiques de l’estatut personal en el marc del Dret internacional privat.
 8. Conèixer el règim jurídic de la protecció de menors en el marc del Dret internacional privat.
 9. Conèixer el règim jurídic de la institució matrimonial en el marc del Dret internacional privat.
 10. Conèixer el règim jurídic de la successió mortis causa en el marc del Dret internacional privat.
 11. Conèixer el règim jurídic de les obligacions contractuals i extracontractuals en el marc del Dret internacional privat.
 12. Conèixer el règim jurídic dels drets reals en el marc del Dret internacional privat.
Continguts
 1. Dret internacional privat.
 2. La competència judicial internacional.
 3. El règim del procés amb element estranger
 4. Les decisions judicials estrangeres: reconeixement, exequatur i execució.
 5. Les tècniques de reglamentació del tràfic jurídic extern.
 6. La problemàtica de l’aplicació del sistema de Dret internacional privat.
 7. L’estatut personal.
 8. La protecció dels menors.
 9. El matrimoni.
 10. La successió mortis causa.
 11. Les obligacions contractuals i extracontractuals. 12. Els drets reals.
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement complementari sobre el tractament i perspectiva dels diferents models i sistemes jurídics que desenvolupen el dret privat.

Objectius
 1. Identificar les diferències teòriques i pràctiques entre les tradicions del Civil Law i Common Law.
 2. Conèixer els factors de la distinció evolutiva entre els drets civil i mercantil.
 3. Conèixer el negoci jurídic i el contracte en la seva dimensió comparada.
 4. Comprendre la transmissió de la responsabilitat per incompliment contractual en la seva dimensió comparada.
 5. Comprendre la transmissió de la propietat mobiliària en la seva dimensió comparada.
 6. Comprendre els conceptes de tipicitat i atipicitat del fet il·licit civil.
 7. Conèixer els règims econòmics matrimonials i la circulació dels béns mobles en la seva dimensió comparada.
 8. Conèixer el règim jurídic de l’empresa individual de responsabilitat limitada en la seva dimensió comparada.
 9. Identificar les institucions de la Fiducia i el Trust en el marc del Civil Law.
 10. Comprendre la lògica de l’evolució uniformista de la normativa sobre la compravenda internacional.
 11. Conèixer el règim jurídic dels títols-valors en la seva dimensió comparada. 12. Conèixer el règim jurídic de la propietat industrial en la seva dimensió comparada.
Continguts
 1. Civil Law i Common Law.
 2. Dret Civil i Dret Mercanti.
 3. El negoci jurídic i el contracte: formació, causalitat i abstracció.
 4. La responsabilitat per incompliment contractual.
 5. La transmissió de la propietat mobiliària.
 6. Tipicitat i atipicitat del fet il·licit civil.
 7. Els règims econòmics matrimonials i la circulació dels béns mobles.
 8. L’empresa individual de responsabilitat limitada.
 9. La Fiducia i el Trust.
 10. La compravenda internacional: el Dret uniforme.
 11. Els títols-valors.
 12. La propietat industrial.
Descripció

l’alumne escull una de les assignatures de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Continguts

Lliure elecció.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 60. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització individual o en grup del Treball Acadèmic obligatori a cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Participatives:

Participació en els 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 10% del total.