S

Serveis protonotarials: docència i alumnat

El Protonotariat Acadèmic de la eUniv, a més de les funcions pròpies assignades pels Estatuts, té adscrits els tres serveis universitaris que reuneixen el conjunt de la gestió implicada en la vida ordinària de l’alumnat universitari, que comença amb la seva primera matriculació en un ensenyament i culmina amb el procediment d’emissió del títol corresponent:

En exercici de les seves funcions, el Protonotari Acadèmic de la eUniv coordina els serveis universitaris dedicats a la gestió i administració i al suport tècnic de la comunitat universitària i nomena i cessa les persones responsables de les seves prefectures:

El Servei Universitari de Gestió Acadèmica és l’encarregat d’executar els procediments d’admissió de l’alumnat, de llur matriculació progressiva, del manteniment dels corresponents expedients acadèmics, de la certificació acadèmica, i de la tramitació de les expedicions de títols estatals davant el Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.

Així mateix, el Servei de Gestió Acadèmica és el responsable de gestionar l’estadística universitària, d’acord amb les indicacions de les administracions públiques andorranes, i també de la gestió i custòdia del Registre i l’Arxiu General de la eUniv.

La persona titular de la seva prefectura és el Praelector de la Universitat, nomenat pel Protonotariat Acadèmic entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Les funcions de Prefecte del Servei de Gestió Acadèmica de la eUniv les exerceix el Sr. Lluís S. Serés, per delegació expressa del Protonotari Acadèmic de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. praelector@euniv.eu

El Servei Universitari de Gestió Docent és l’òrgan encarregat de la gestió d’HELDA, la plataforma LCMS de pròpia de la eUNIV, la qual cosa comporta, a més de la coordinació amb el programari de gestió acadèmica, l’actualització i control de qualitat dels continguts, activitats formatives i metodologies docents dels ensenyaments implantats a la eUniv.

Així mateix, el Servei de Gestió Docent és responsable de la gestió del Programa de Formació Continuada del Professorat (PFCP), i també del funcionament del Laboratori d’Innovació Docent, per a les quals coses compta amb òrgans específics de coordinació.

La Prefectura del Servei, nomenada pel Protonotariat Acadèmic entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Les funcions de Prefecte del Servei de Gestió Docent de la eUniv les exerceix la Sra. Maria A. Corredor, per delegació expressa del Protonotari Acadèmic de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. helda@euniv.eu

El Servei Universitari de Gestió Tutorial i Orientació és l’òrgan encarregat d’organitzar els següents plans i programes especialitzats:

  1. El Pla d’Acollida del nou alumnat als ensenyaments de la Universitat.
  2. El Pla d’Acció Tutorial de l’alumnat matriculat.
  3. El Programa d’Orientació de l’alumnat titulat.
  4. El Programa de Formació Tutorial per al professorat.

La persona titular de la seva prefectura és el Tutor Major de la Universitat, nomenat pel Protonotariat Acadèmic entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Les funcions de Prefecte del Servei de Gestió Tutorial i Orientació de la eUniv les exerceix el Sr. Miquel Trilla, per delegació expressa del Protonotari Acadèmic de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. tutormajor@euniv.eu.