S

Serveis gerencials:
la tecnologia i la gestió

L’Administració general de la eUniv és l’òrgan estatutari que exerceix les funcions unipersonals previstes pel règim jurídic societari andorrà.

En exercici de les seves funcions, l’Administrador General de la eUniv dirigeix els serveis universitaris dedicats a la gestió i administració i al suport tècnic de la comunitat universitària i nomena i cessa les persones responsables de les seves prefectures:

Correspon al Servei del Clavari la gestió pressupostària, financera i de tresoreria de la eUniv, així com informar sobre la viabilitat econòmica de les propostes d’implantació de programes formatius, projectes de recerca, convenis amb tercers, o de qualsevol iniciativa universitària que comprometi l’exercici pressupostari.

El càrrec de Clavari de la eUniv l’exerceix el seu titular per delegació expressa de l’Administrador General, autoritzada per la Junta General d’acord amb els Estatuts.

Les funcions de Clavari de la eUniv les exerceix el Sra. Anna M. Llop, per delegació expressa de l’Administrador General de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. clavari@euniv.eu

El Servei Universitari de Comunicació és el responsable de la gestió comunicativa de la eUniv en general i del seu web corporatiu en particular. Així mateix, aquest servei és el responsable de la gestió de l’oficina de l’Espai Alumni de la Universitat.

El Servei de Comunicació assumeix també la labor d’organitzar les campanyes publicitàries de la Universitat, tant en l’àmbit digital com en l’escrit o audiovisual.

El responsable de la Prefectura del Servei de Comunicació s’encarrega també de la gestió informativa de tots els actes i activitats que organitzen o participen els membres de la comunitat universitària de la eUniv.

Les funcions de Prefecte del Servei de Comunicació de la eUniv les exerceix el Sr. Gerard M. Canals, per delegació expressa de l’Administrador General de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. comunicacio@euniv.eu

Correspon al Servei de l’Ecònom la gestió administrativa i de personal de la Universitat, així com la coordinació de la comissió tècnica de qualitat dels serveis universitaris.

El Servei de l’Ecònom gestiona també específicament el sistema de protecció de dades de caràcter personal de totes les persones que treballen a la eUniv o s’hi relacionen.

El càrrec d’Ecònom de la eUniv l’exerceix el seu titular per delegació expressa de l’Administrador General, autoritzada per la Junta General d’acord amb els Estatuts.

Les funcions d’Ecònom de la eUniv les exerceix el Sr. Aleu Miret, per delegació expressa de l’Administrador General de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. econom@euniv.eu

El Servei de Promoció és l’òrgan encarregat de gestionar totes les activitats adreçades a donar a conèixer l’oferta d’ensenyaments de la eUniv.

La seva labor informativa està vinculada a les exigències legals del sistema universitari europeu, que estableix i acredita el nivell de detall i transparència de la informació sobre l’oferta formativa, requisits d’accés, condicions d’admissió i règim docent.

El Servei de Promoció gestiona de forma centralitzada totes les sol·licituds d’informació que s’adrecen a la Universitat tant pel canal electrònic (info@euniv.eu) com per altres vies de contacte (telèfons, xarxes, etc.). La seva labor és recollir la informació necessària i trametre-la a les persones interessades amb la màxima cura i eficiència. Així mateix, quan les persones interessades volen formalitzar la seva sol·licitud d’admissió a un ensenyament, el Servei de Promoció s’encarrega de gestionar el procediment establert a l’efecte.

La Prefectura del Servei, nomenada per la Gerència entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Les funcions de Prefecte del Servei de Promoció de la eUniv les exerceix el Sr. Joaquim Vallès, per delegació expressa de l’Administrador General de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. promocio@euniv.eu

El Servei de Gestió de les Tecnologies és l’òrgan encarregat del manteniment i l’actualització dels recursos informàtics dedicats a la docència i també dels equips tecnològics de la Universitat generals dedicats a la informació i la comunicació.

El Servei centralitza la interlocució tecnològica amb tots els membres de la comunitat universitària i amb els tercers externs que en són proveïdors d’equips i serveis. Així mateix vetlla per la continuada actualització dels recursos i proposa a la Gerència els canvis i millores que considera oportunes.

La Prefectura del Servei, nomenada per la Gerència entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Les funcions de Prefecte del Servei de Gestió de les Tecnologies de la eUniv les exerceix la Sra. Mònica Jiménez, per delegació expressa de l’Administrador General de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. tic@euniv.eu

Correu Office 365 eUniv

Tots els membres de la comunitat universitària disposen d’un compte personal i intransferible les credencials li permetran accedir als serveis d’Office365.

Amb aquest compte, l’usuari pot registrar-se gratuïtament a l’Office 365 Educació, que inclou Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Microsoft Teams.

Ús correcte del correu electrònic

Determinades pràctiques en l’ús del compte de correu electrònic estan catalogades com abús en el correu electrònic. Aquestes activitats estan especialment perseguides per la comunitat Internet i fins i tot per la llei i solen ocasionar un greu deteriorament de la imatge de l’organització.

Quan una institució es veu afectada per activitats d’aquesta tipologia, i és possible determinar l’origen dels responsables, la institució pot decidir bloquejar i rebutjar tots els missatges de correu pertanyents a una altra organització, pràctica cada vegada més comú.

Els “abusos de correu” poden agrupar-se en les següents categories:

Difusió de contingut inadequat. Contingut il·legal per naturalesa (tot el que constitueixi complicitat amb fets delictius). Exemples: apologia del terrorisme, programes pirates, amenaces, estafes, etc.

Difusió massiva no autoritzada (SPAM). L’ús d’estafetes pròpies o alienes per enviar de forma massiva publicitat o qualsevol altre tipus de correu no sol·licitat es considera inadequat perquè l’anunciant descàrrega a transmissors i destinataris el cost de les seves operacions publicitàries.

Atacs a fi d’impossibilitar o dificultar el servei. Dirigit a un usuari o al mateix sistema de correu. En tots dos casos l’atac consisteix en l’enviament d’un nombre alt de missatges per segon, o qualsevol variant, que tingui l’objectiu net de paralitzar el servei per saturació de les línies, de la capacitat de CPU de servidor, o de l’espai en disc de servidor o usuari.

Garantia de lliurament

Encara que en un tant per cert molt elevat dels casos els missatges de correu electrònic arriben al seu destí ràpidament, en cap cas el servei de correu electrònic garanteix el lliurament d’un missatge. Nombroses circumstàncies poden impedir la recepció d’un missatge: caigudes imprevistes en les línies de comunicacions, límits d’emmagatzematge en les bústies de l’usuari receptor, rebuig de missatges per virus, excés de mida per al servidor que rep, adreces mal formades, etc.

Obtenció de la contrasenya

Per motius de seguretat, eUniv no guarda registre de les contrasenyes de correu dels comptes, l’única manera d’obtenir la contrasenya d’un compte és el canvi d’aquesta.

Configuració

Per iniciar sessió a l’Office 365 punxa en el següent enllaç

Inicia una sessió a l’Office 365

Atenció a l’Usuari

Per obtenir ajuda amb la configuració de correu pot contactar amb supor@euniv.eu