S

Serveis vicerectorals: específics i fonamentals

El Rectorat de la eUniv, d’acord amb els Estatuts de la Universitat, pot nomenar entre els membres de la Junta Acadèmica dos vicerectorats, els quals, a més de les funcions ordinàries de substitució del titular del Rectorat en els casos previstos estatutàriament, poden rebre una delegació de funcions específica sobre un àmbit acadèmic determinat de la gestió universitària.

El Vicerectorat primer és el responsable de la política de recerca de la Universitat i, a més de presidir la Comissió de Recerca i dirigir el Pla Director de Recerca de la eUniv, té adscrit el següent servei universitari:

  1. Servei Universitari de Gestió de la Recerca i del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge (CRA)

El Vicerectorat segon és el responsable del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat i, a més de presidir la Comissió de Qualitat, té adscrits els següents serveis universitaris:

  1. Servei Universitari de Garantia de la Qualitat
  2. Servei Universitari d’Idiomes

El Servei Universitari d’Idiomes és l’òrgan responsable d’organitzar l’oferta de formació lingüística adreçada a l’assoliment del nivell de competència del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), recomanat en cadascuna de les llengües emprades en els ensenyaments implantats: català, espanyol i anglès.

 El Servei d’Idiomes organitza, a més de la formació, els processos avaluadors per a obtenir la certificació del nivell recomanat, d’acord amb el model MECR. La formació es pot seguir en modalitat no presencial a través de l’Aula d’Autoaprenentatge i, en alguns nivells, s’ofereixen sessions presencials als campus de Sant Julià de Lòria i de Barcelona.

La Prefectura del Servei, nomenada pel Vicerectorat segon entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i de la qualitat del servei.

Les funcions de Prefecte del Servei d’Idiomes de la eUniv les exerceix la Sra. Clara O. Serés, per delegació expressa Vicerector segon de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. lingua@euniv.eu

El Servei Universitari de Garantia de la Qualitat és l’òrgan encarregat de la gestió dels procediments vinculats al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la eUniv.

La Prefectura del Servei, nomenada pel Vicerectorat segon entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Aquest òrgan exerceix les funcions de secretaria de la Comissió de Qualitat de la Universitat, així com de les comissions de centres i de seguiment dels ensenyaments implantats. La seva responsabilitat inclou l’elaboració dels informes tècnics de qualitat, així com la labor d’informar i assessorar a tots els òrgans acadèmics en el coneixement i aplicació del SGIQ.

Les funcions de Prefecte del Servei de Garantia de la Qualitat de la universitat les exerceix la Sr. Aleu Miret, per delegació expressa de Vicerector primer de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. qualitas@euniv.eu

El Servei Universitari de Gestió de la Recerca i del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge és l’òrgan encarregat de gestionar tant la programació de la investigació, com el Laboratori de Recerca i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat.

La Prefectura del Servei, nomenada pel Vicerectorat primer entre els membres del seu personal amb formació superior especialitzada, és l’òrgan responsable del funcionament i la qualitat del servei.

Aquest òrgan exerceix les funcions de secretaria de la Comissió de Recerca de la Universitat, i forma part de les comissions dels instituts de recerca de la Universitat. La seva responsabilitat inclou la labor d’informar i assessorar a tots els òrgans acadèmics sobre les convocatòries científiques de recerca i els procediments per a la seva aplicació.

Les funcions de Prefecte del Servei de Recerca i del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge de la eUniv les exerceix el Sr. Xavier Isern, per delegació expressa de Vicerector primer de 25 d’abril del 2019. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. recerca@euniv.eu