M

Un model docent únic

L’eUniv és un projecte nascut a partir d’una renovació metodològica radical de la docència universitària. La seva singularitat no es fonamenta en la modalitat o la tecnologia, sinó en l’organització única de la seva docència.

El model eUniv parteix de la constatació que el perfil de l’alumnat de l’ensenyament on-line es caracteritza majoritàriament per ser el de persones amb responsabilitats laborals, personals i socials, que quan accedeixen a la formació continuada ho fan de manera seqüenciada, evitant cursar més d’un programa alhora.

El resultat d’aquesta opció és el marc d’un model docent únic, que trenca amb la tradició universitària d’una metodologia pensada unidimensionalment per atendre l’alumnat procedent dels ensenyaments secundaris.

La metodologia seqüencial

A la Universitat Europea (eUniv) fem servir una metodologia innovadora que s’adapta a la realitat de l’alumnat en línia; ajudant-lo en el procés d’aprenentatge, facilitant el seguiment de les assignatures i configurant el curs acadèmic a les necessitats de cada estudiant.

El model docent de l’eUniv és seqüencial: les matèries es cursen una rere l’altra, a raó de dos mesos cadascuna, amb un examen al final de cada bimestre. Cada curs consta de cinc assignatures de 12 crèdits cadascuna. Al final dels 3 cursos acadèmics es cursen 15 assignatures en total.

Els estudis són 100% en línia i això implica que tots els components de l’activitat acadèmica ho són: materials, fòrums, treballs i exàmens. És a dir, no cal desplaçar-se enlloc.

Estudis amb metodologia seqüencial

El model docent seqüencial permet que l’alumne pugui matricular-se en qualsevol dels 5 períodes d’admissió a l’any que tenim disponibles. Aquesta divisió acadèmica en 5 períodes permet que un alumne pausi els seus estudis en qualsevol moment i els reprengui en qualsevol dels períodes d’admissió, ja que totes les assignatures es poden cursar en qualsevol bimestre.

A més, això implica que l’alumne pot decidir pagar únicament l’assignatura que està cursant, és a dir, la matrícula de cada curs es pot pagar en 5 terminis sense cap compromís de cursar la següent assignatura i, per tant, sense el compromís de realitzar el següent pagament. L’alumne només paga per l’assignatura de la qual està matriculat.

Fondo video

Períodes d’admissió

  • 1 de setembre
  • 1 de novembre
  • 1 de gener
  • 1 de març
  • 1 de maig

La metodologia semestral

El model docent semestral divideix el curs acadèmic en dos semestres de 3 assignatures cadascun, de manera que l’alumne cursa sis assignatures en total. En aquest cas, els exàmens de cada assignatura es fan a final de semestre.

La metodologia semestral es basa en el predomini de les classes síncrones: el professor fa una classe a una hora determinada i queda gravada perquè els alumnes la puguin consular a posteriori en qualsevol moment. A més, també s’ofereix la possibilitat que els alumnes segueixin les classes síncrones en directe. Doble possibilitat

Els estudis són 100% en línia i això implica que tots els components de l’activitat acadèmica ho són: materials, fòrums, treballs i exàmens. És a dir, no cal desplaçar-se enlloc.

Estudis amb metodologia semestral

Períodes d’admissió

  • 1 de setembre
  • 1 de febrer

El 50% de la asignatura es de carácter práctico, dejando solo un 20% para la parte teórica y el 30% restante son participaciones en foros, debates, discusiones, simulaciones, etc. Aulas virtuales de laboratorio (simuladores).