S

Sistema de Garantia de la Qualitat

La eUniv disposa del seu propi Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), aprovat per la Junta General 29 de juliol de 2019:

Constitutio V / 2019, de 29 de juliol, d’aprovació del SGIQ

Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

El SGIQ estableix la següent estructura orgànica responsable de la gestió i millora de la qualitat:

És l’òrgan unipersonal responsable, per delegació del Rectorat, de presidir i dirigir la Comissió de Qualitat de la Universitat, vetllant el compliment de totes les normes i instruccions, vr.qualitas@euniv.eu.

És l’òrgan col·legiat que té per objectiu la garantia i millora de la qualitat universitària, assumint a l’efecte la responsabilitat general d’impulsar i coordinar tots els procediments dirigits a aquesta finalitat.

És l’òrgan tècnic responsable de la gestió del SGIQ, i la persona titular exerceix les funcions de secretaria de la Comissió de Qualitat i de les comissions de seguiment dels títols, sugq@euniv.eu.

Són els òrgans acadèmics col·legiats que tenen per objectiu la garantia i millora de la qualitat de cada títol, assumint a l’efecte la responsabilitat de coordinar llur seguiment específic i ordenar els processos que han de conduir a l’acreditació externa de la seva qualitat.

El SGIQ determina també tots els procediments a seguir i les fonts d’informació a emprar per tal d’assegurar la qualitat dels ensenyaments i els serveis de la Universitat.