C

Càtedres:
la recerca especialitzada

Les càtedres de recerca especialitzada són òrgans acadèmics dependents de l’Escola de Doctorat que assumeixen l’impuls de la recerca lligat a cadascun dels cinc àmbits de l’oferta docent de la eUNIV. La seva constitució i funcionament s’estableix mitjançant convenis amb entitats terceres vinculades a la eUniv, que n’assumeixen el finançament i el suport necessari per a la seva activitat de recerca.

Totes les càtedres de recerca s’organitzen a través d’una Direcció, una Secretaria Tècnica, i una Coordinació de cadascuna de les línies de recerca que tinguin projectades o en desenvolupament.