Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Càtedra Max Weber:
ciències econòmiques i socials

La Càtedra de recerca especialitzada Max Weber d’Economia i Societat és la unitat científica que s’ocupa de la investigació corresponent a les àrees de coneixement científic vinculades a la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la eUniv.

Desenvolupa les activitats següents:

Foment de convocatòries científiques especialitzades, com ara simpòsiums, congressos, conferències, reunions, taules rodones, etc., que contribueixin a la recerca científica en els seus àmbits i especialment la de les persones integrades en les seves línies de recerca doctoral.

Implantació d’accions formatives avançades de postgrau, com ara jornades, cursos o seminaris, adreçades a consolidar els estudis tant des del vesant metodològic de la recerca, com de la iniciació metodològica al seu estudi predoctoral.

Les persones amb un títol universitari de màster o equivalent poden sol·licitar l’admissió a les línies següents de recerca que organitza la Càtedra per al Programa de Doctorat:

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Fenomenologies socials del segle XXI: l’esport i els seus impactes

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5100: Antropologia01: Antropologia Cultural
5300: Ciències Econòmiques04: Activitat econòmica
5400: Geografia04: Geografia Humana
5500: Història99: Història de l’Esport
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret de l’Esport
5600: Pedagogia99: Pedagogia de l’Esport
5900: Ciència Política99: Política de l’Esport
6100: Psicologia14: Psicologia Social
6200: Ciències de les Arts i les Lletres99: Esport
6300: Sociologia99: Sociologia de l’Esport
6308: Comunicació Social99: Comunicació de l’Esport

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre el fenomen esportiu i els seus múltiples impactes socials, formades en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, de la Salut, o de les Arts i les Humanitats, familiaritzades amb algun dels aspectes o facetes de l’esport, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una entitat que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Investigacions Sociològiques

6. Coordinació

Dr. Jordi Sauret

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia l’esport com un conjunt de manifestacions de l’activitat humana contemporània, que es projecta individualment i col·lectivament des de totes les perspectives (social, cultural, política, econòmica, empresarial, comunicativa, tecnològica, antropològica, etc.), amb l’objectiu d’establir els elements comuns i els perfils de singularització que presenta el fenomen quan és objecte d’una anàlisi comparativa entre les seves disciplines. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi al Principat d’Andorra i al Regne d’Espanya.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que l’esport del segle XXI és un fenomen no pas unitari sinó completament plural, atès que les disciplines esportives constitueixen, de facto i a tots els nivells, manifestacions perfectament singularitzades i diferenciades, tant en la seva pràctica com en el seu consum, i amb un fort impacte en l’entorn del territori on es practica.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de l’esport com a fenomen social.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de l’esport.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi científica del fenomen esportiu.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi de l’esport.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’origen i l’evolució històrica dels règims normatius i organitzatius de la disciplina esportiva objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de les característiques tècniques de la disciplina esportiva objecte del cas de recerca doctoral en relació a la seva pràctica i/o consum.
 3. Anàlisi empírica de la pràctica de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en un àmbit territorial predeterminat.
 4. Anàlisi empírica del consum de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en un àmbit territorial predeterminat.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva dels resultats obtinguts en l’estudi de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en un àmbit territorial predeterminat.
 2. Anàlisi comparativa de l’impacte de la seva pràctica i/o consum de la disciplina objecte del cas de recerca doctoral en relació a les disciplines esportives objecte de la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Futbol
 2. Golf
 3. Bàsquet
 4. Tennis
 5. Hoquei sobre patins
 6. Esports de contacte
 7. Esquí

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra disciplina esportiva.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.01.spo@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Els màrquetings del segle XXI:
el màrqueting d’influència

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5101: Antropologia Cultural02: Vestit
5311: Organització i Direcció d’Empreses02: Màrqueting
5902: Ciència Política01: Opinió Pública
6114: Psicologia Social17: Percepcions i moviments socials
6299: Especialitats artístiques01: Estètica i comunicació
6303: Sociologia General01: Sociologia comparada

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre màrqueting, la comunicació i les seves disciplines auxiliars, formades en les branques de les Ciències Socials, de la Salut, o de les Arts i les Humanitats, familiaritzades amb la metodologia de la comercialització i la investigació de mercats, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis del Màrqueting i la Comunicació

6. Coordinació

Dr. Josep L. del Olmo

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia l’evolució d’una forma emergent del màrqueting del segle XXI: el màrqueting d’influència, analitzada comparativament en diversos àmbits econòmics i socials, amb l’objectiu d’establir els perfils de singularització i els elements de dependència d’aquest nou màrqueting respecte als entorns de la seva utilització. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi a sectors econòmics i socials del Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la comunitat hispanoamericana.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que l’aplicació o l’ús del màrqueting d’influència presenta uns nivells diferencials d’eficàcia i eficiència en funció de l’àmbit sectorial on s’aplica, fet que permetria explicar les diferents formes que manifesta  el seu desenvolupament actual.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització del màrqueting d’influència com a instrument de comunicació social.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi del màrqueting d’influència.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi científica del fenomen del màrqueting d’influència.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi del màrqueting d’influència.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva del sector econòmic o social objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de les característiques generals i específiques del màrqueting d’influència emprat en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi empírica de l’ús real del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi dels resultats de l’ús real del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva de l’ús real del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa sobre l’impacte del màrqueting d’influència en el sector objecte del cas de recerca doctoral en relació als altres instruments alternatius de màrqueting.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Sector de la moda
 2. Sector de l’alimentació
 3. Sector de l’esport
 4. Sector de la salut
 5. Sector de la música

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre sector.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.02.mkg@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Els sistemes tributaris del segle XXI:
el Principat d’Andorra

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5300: Ciències Econòmiques01: Política fiscal i hisenda pública nacional
5500: Història96: Història de l’Economia
5600: Ciències Jurídiques i Dret04: Organització jurídica
5900: Ciència Política06: Política Econòmica
6300: Sociologia03: Sociologia General

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre la política econòmica en general i sobre la política fiscal i la hisenda pública en particular, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb la metodologia de la investigació econòmica i jurídica, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis Financers i Tributaris

6. Coordinació

Dr. Jordi Altayó

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia la configuració del sistema tributari del Principat d’Andorra, amb l’objectiu d’analitzar-lo sistemàticament i procedir a identificar els seus elements comuns i els seus perfils de singularització respecte del conjunt dels sistemes tributaris de la Unió Europea.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que el sistema tributari del Principat d’Andorra presenta una configuració qualitativa homologable als models tributaris europeus actuals, i que els seus trets diferencials es manifesten majoritàriament en la dimensió quantitativa.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi del sistema tributari com a objecte d’estudi científic.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’evolució del sistema tributari andorrà fins la seva actual configuració.
 2. Anàlisi descriptiva de la definició i règim jurídic del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de l’evolució del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral durant el segle XXI.
 4. Anàlisi comparativa dels resultats del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació al conjunt europeu.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre l’impacte del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral per a la Hisenda andorrana.
 2. Anàlisi conclusiva sobre l’impacte del tribut andorrà objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació amb els altres tributs andorrans estudiats per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Tributació de les persones físiques
 2. Tributació de les societats mercantils
 3. Tributació per radicació de les activitats econòmiques
 4. Tributació de la propietat immobiliària
 5. Tributació general indirecta
 6. Tributació de les transmissions patrimonials immobiliàries i de llurs plusvàlues
 7. Tributació especial

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre tribut.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.03.tri@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La innovació empresarial del segle XXI:
la transformació digital

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
3200: Ciències Mèdiques99: Gestió sanitària
3300: Ciències Tecnològiques99: Enginyeria d’organització industrial
5300: Ciències Econòmiques06: Economia del canvi tecnològic
5600: Ciències Jurídiques i Dret05: Legislació i lleis nacionals
5900: Ciència Política99: Política de la digitalització social i econòmica
6100: Psicologia
06:
Psicologia Industrial
6300: Sociologia06: Sociologia del Treball

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre els processos de transformació digital a les organitzacions, formades en les branques de les ciències tecnològiques i empresarials, familiaritzades amb la metodologia aplicada a l’estudi de les activitats innovació empresarial i el seu impacte a la competitivitat sectorial, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis sobre la Innovació i l’Emprenedoria Empresarial

6. Coordinació

Dr. Francisco J. Guillén

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia el fenomen de la transformació digital en diferents sectors econòmics, analitzant organitzacions significatives amb l’objectiu d’identificar les estratègies i components d’aquests processos que influeixen favorablement en la seva implantació.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi general, demostrar que la transformació digital en les organitzacions genera una millora objectivable de la seva competitivitat i té un impacte positiu real en el desenvolupament econòmic i social en el seu sector; i com a hipòtesi específica es vol demostrar que, entre els diferents sectors, els nivells de transformació digital són desiguals a causa dels requeriments diferencials d’adaptació a la singularitat corresponent.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la transformació digital de les organitzacions com a objecte de l’anàlisi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la transformació digital en les organitzacions.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la transformació digital en les organitzacions.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la transformació digital de les organitzacions.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva de les característiques generals i específiques de la transformació digital en l’organització del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica dels resultats de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa sobre l’impacte de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral en relació als altres organitzacions estudiades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Sector sanitari
 2. Sector educatiu
 3. Sector financer
 4. Sector turístic
 5. Sector agroalimentari

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre sector.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.04.dig@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La gestió de la comunicació al segle XXI:
el Tercer Sector

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5100: Antropologia01: Antropologia Cultural
5300: Ciències Econòmiques11: Organització i Administració d’empreses
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret de la Informació i la Comunicació
5900: Ciència Política10: Opinió Pública
6100: Psicologia14: Psicologia Social
6300: Sociologia08: Comunicació Social

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre la gestió de la comunicació a les organitzacions del segle XXI en general i en la de les no lucratives en particular, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i les Humanitats, familiaritzades amb alguna de les dimensions de la comunicació social, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Observatori Europeu de la Comunicació

6. Coordinació

Dr. Alfredo Arceo

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia els sistemes i models de comunicació desenvolupats per les organitzacions sense ànim de lucre que conformen l’anomenat Tercer Sector. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi al Principat d’Andorra i als països de parla hispana.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que la gestió de la comunicació a les organitzacions del Tercer Sector és vicària dels seu entorn social i cultural, raó per la qual no presenta una unitat ni unes tendències que permetin identificar cap model comú, cosa que es projecta sobre el conjunt del tercer sector, generant una evident diversitat en els nivells de eficàcia i d’eficiència comunicativa.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la gestió de la comunicació en les organitzacions com a objecte de l’anàlisi científic.
 2. Conceptualització del Tercer Sector com a subjecte de l’anàlisi científic.
 3. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la comunicació en les organitzacions.
 4. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la gestió de la comunicació en les organitzacions.
 5. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en gestió de la comunicació en les organitzacions i en el Tercer Sector.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’entorn social, polític, econòmic, cultural i legal del Tercer Sector en el país del cas objecte de l’anàlisi doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 4. Anàlisi descriptiva dels resultats de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els nivells d’eficàcia i de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació amb les altres organitzacions estudiades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Cáritas (Andorra / España)
 2. Banco de Alimentos (Perú)
 3. Greenpace (Argentina)
 4. Artículo 19 (México)
 5. América Solidaria (Chile)
 6. Aldeas Infantiles SOS (Colombia)
 7. Manos Unidas (Ecuador)
 8. Cruz Roja (Bolivia)
 9. Por los Niños Uruguayos (Uruguay)
 10. Programa de Ayuda Humanitaria (Venezuela)
 11. Fundación Principios de Vida (Paraguay)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra proposta.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.05.com@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Representació Simbòlica de Marca en Països de Parla Hispana

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5101: Antropologia Cultural12: Simbolisme
5311: Organització i Direcció d’empreses01: Publicitat
05: Màrqueting
06: Estudi de Mercats
07: Investigació Operativa
5304: Activitat Econòmica01: Consum
5605: Legislació i Lleis Nacionals03: Dret Mercantil
5910: Opinió Pública02: Mitjans de Comunicació de Masses
6106: Psicologia Experimental09: Processos de Percepció
6111: Personalitat01: Creativitat
02: Cultura i Personalitat
06: Teoria de la Personalitat
6114: Psicologia Social01: Publicitat
07: Cultura i Personalitat
13: Màrqueting
18: Comunicació Simbòlica
6301: Sociologia Cultural02: Relacions Culturals
6308: Comunicacions Socials01: Signes
03: Símbols

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la investigació en comunicació sobre la representació simbòlica de les marques al promocionar els seus productes i establir estratègies de Branding en països de parla hispana, formades en les branques de les Humanitats i les Ciències Socials, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Observatori Europeu de la Comunicació

6. Coordinació

Dr. Daniel Tena-Parera

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia la representació simbòlica de marques d’alimentació en els mercats de parla hispana. És a dir, estudia la recepció de les marques, i dels seus productes en dits mercats. 

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que les marques d’alimentació promocionen els seus productes en països de parla hispana amb una representació simbòlica poc coherent entre les marques de productes d’un mateix grup empresarial. Per això, a major coherència de la representació simbòlica de les marques d’un mateix grup empresarial, millor posicionament de marca.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la Representació Simbòlica de Marca.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades a la Marca i a la Representació Simbòlica de Marca.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi científica de la Representació Simbòlica de Marca (Anàlisi Instrumental de la Representació Simbòlica de Marca).
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi de la Representació Simbòlica de Marca.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva del mercat i sector del país del món a què pertany la marca objecte de l’estudi del cas doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la marca objecte de l’estudi del cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de la Representació Simbòlica de Marca de l’objecte de l’estudi de el cas doctoral.
 4. Anàlisi dels resultats de la Representació Simbòlica de Marca de l’objecte de l’estudi del cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre la Representació Simbòlica de Marca de l’objecte de l’estudi del cas doctoral.
 2. Anàlisi comparatiu sobre el resultat de la Representació Simbòlica  de Marca de l’objecte de l’estudi del cas doctoral en relació amb les altres entitats analitzades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi doctoral, una marca i país de parla hispana, entre la prelació de les següents opcions:

 1. Coca-Cola (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 2. Pepsico (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 3. Unilever (Multinacional Britànica d’alimentació)
 4. Associated British Foods (Multinacional Britànica d’alimentació)
 5. Danone (Multinacional Francesa d’alimentació)
 6. Nestlè (Multinacional Suïssa d’alimentació i begudes)
 7. General Mills (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 8. Mondelez (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 9. Mars (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 10. Kellog’s (Multinacional Nord-americana d’alimentació)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra organització empresarial.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.14.sim@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

Òrgans acadèmics

La Direcció de la Càtedra Max Weber és l’òrgan acadèmic superior responsable de la seva coordinació, impuls i representació als òrgans col·legiats de l’Escola de Doctorat J. H. Newman.

El Director de la Càtedra Max Weber és el Dr. Jordi Altayó, professor de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. director.cmw@euniv.eu

És l’òrgan acadèmic responsable de la seva gestió ordinària i del seguiment de la qualitat de les seves activitats, d’acord amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la eUNiv.

El Secretari Tècnic de la Càtedra Max Weber és el Dr. David Tanganelli, professor visitant de l’àrea Fonaments de l’Anàlisi Econòmica incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. secretaria.cmw@euniv.eu

La Càtedra compta també amb una Comissió Científica Assessora que actua d’òrgan col·legiat consultiu en la consideració i deliberació de les propostes d’activitats a programar.

La Comissió Científica Assessora de la Càtedra Max Weber la formen la Dra. A. B. Arcones, el Dr. J. B. Casas, el Dr. J.L. Del Olmo, el Dr. C. Martínez, el Dr. V. Martínez, el Dr. Francesc X. Sales, i el Dr. A. Ten. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023.