Pla Director de la Recerca: PDR

Pla Director de la Recerca:
PDR

L’activitat acadèmica d’investigació s’ordena a la eUniv a partir del Pla Director de Recerca (PDR). Aquest instrument, que s’elabora sota la direcció del Vicerectorat de recerca, serveix per fer convergir els interessos i necessitats dels ensenyaments implantats i de la recerca aplicada.

El PDR és quinquennal i recull tota l’oferta de línies d’investigació impulsats des del Vicerectorat a l’abast de l’alumnat que ha d’elaborar els treballs obligatoris de cada matèria dels seus estudis. Les línies es presenten distribuïdes en blocs adreçats a cadascun dels ensenyaments, i dins de cada bloc es diferencia, per llur nivell de complexitat, els projectes en que poden participar els estudiants de Bàtxelor i els que ho poden fer els estudiants de Màster.

El PDR informa també de les unitats de recerca que organitzen les línies d’investigació, amb la descripció dels objectius, metodologies, estat, publicacions i personal que hi col·labora. El PDR l’aprova la Junta Acadèmica i el seu pressupost s’integra dins del pressupost general del Vicerectorat de recerca. Qualsevol modificació que es pugui produir durant el període de vigència establert per al Pla, requereix de l’informe previ d’avaluació de l’impacte econòmic del Clavari de la eUniv. L’activitat de recerca doctoral impulsada des de l’Escola de Doctorat J. H. Newman constitueix un capítol propi dins el Pla Director, en atenció a les seves singularitats. Les línies de recerca doctoral, no obstant, poden integrar alumnat d’altres nivells per a la realització de recerques coadjuvants si aquestes tenen una justificació teòrica o permeten l’exercici de metodologies profitoses per a la formació d’aquest alumnat.