Facultat de Filologia

Institut Universitari Laurentia: Repensant la societat del risc

L’anomenada “Societat del risc” ha estat un dels centre d’atenció intel·lectual de la eUniv des del seu naixement, alimentada per les experiències acadèmiques i professionals acumulades per les seves entitats promotores. Aquest interès es va concretar i articular amb la creació de l’Institut Universitari Laurentia, dedicat específicament a l’anàlisi social i tècnic de tots els àmbits vinculats a la seguretat, i en connexió amb els ensenyaments implantats als centres de la Universitat, especialment els de Criminologia, Psicologia, Dret i als de tecnologia aplicada. L’IU Laurentia compta per al desenvolupament de les seves activitats amb el suport de la Fundació Laurediana.

Organització de l’Institut

El Consell

El Consell és l’òrgan acadèmic col·legiat superior de l’IU Laurentia, i com a tal li correspon establir les seves línies de desenvolupament científic i institucional, així com l’avaluació i informe de les propostes d’activitats i projectes que formulin els seus membres.

Direcció General

La Direcció és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la coordinació de les activitats institucionals i de recerca de l’IU Laurentia, i la persona que ocupa el càrrec és el Dr. Lluís Jiménez Arrebola.

Secretaria General

La Secretaria General és l’òrgan acadèmic unipersonal responsable de la gestió acadèmica de les activitats de l’IU Laurentia, i la persona que ocupa el càrrec és la Sra. Emma López.

Activitats de l’Institut

Àrea d’Acció Institucional

Per a la promoció del debat i la reflexió sobre la seguretat en totes les seves dimensions, l’IU Laurentia convoca i participa en l’organització de Jornades, Conferències, Debats, Seminaris i Trobades d’Experts. Així mateix, l’IU Laurentia participa com a membre en diversos comitès assessors creats per les administracions públiques i les organitzacions econòmiques i socials.

Àrea d’I+D

L’IU Laurentia impulsa projectes de recerca i innovació tecnològica vinculats a la seguretat, així com de consultoria vinculada a la gestió dels serveis de seguretat en organitzacions privades, essent actualment el principal camp d’actuació d’aquesta àrea de l’institut la ciberseguretat.

Àrea de Formació

L’IU Laurentia ofereix programes de formació continuada especialitzats en l’àmbit de la seguretat. Aquests programes es dissenyen a partir de les propostes aprovades pel Consell de l’Institut, així com a partir de les demandes d’organitzacions terceres, que s’ordenen d’acord amb els convenis específics de col·laboració amb l’Institut.