P

El posicionament simbòlic de marca

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Representació Simbòlica de Marca en Països de Parla Hispana

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5101: Antropologia Cultural12: Simbolisme
5311: Organització i Direcció d’empreses01: Publicitat
05: Màrqueting
06: Estudi de Mercats
07: Investigació Operativa
5304: Activitat Econòmica01: Consum
5605: Legislació i Lleis Nacionals03: Dret Mercantil
5910: Opinió Pública02: Mitjans de Comunicació de Masses
6106: Psicologia Experimental09: Processos de Percepció
6111: Personalitat01: Creativitat
02: Cultura i Personalitat
06: Teoria de la Personalitat
6114: Psicologia Social01: Publicitat
07: Cultura i Personalitat
13: Màrqueting
18: Comunicació Simbòlica
6301: Sociologia Cultural02: Relacions Culturals
6308: Comunicacions Socials01: Signes
03: Símbols
3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la investigació en comunicació sobre la representació simbòlica de les marques al promocionar els seus productes i establir estratègies de Branding en països de parla hispana, formades en les branques de les Humanitats i les Ciències Socials, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Observatori Europeu de la Comunicació

6. Coordinació

Dr. Daniel Tena-Parera

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia la representació simbòlica de marques d’alimentació en els mercats de parla hispana. És a dir, estudia la recepció de les marques, i dels seus productes en dits mercats. 

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que les marques d’alimentació promocionen els seus productes en països de parla hispana amb una representació simbòlica poc coherent entre les marques de productes d’un mateix grup empresarial. Per això, a major coherència de la representació simbòlica de les marques d’un mateix grup empresarial, millor posicionament de marca.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la Representació Simbòlica de Marca.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades a la Marca i a la Representació Simbòlica de Marca.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi científica de la Representació Simbòlica de Marca (Anàlisi Instrumental de la Representació Simbòlica de Marca).
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades per a l’estudi de la Representació Simbòlica de Marca.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva del mercat i sector del país del món a què pertany la marca objecte de l’estudi del cas doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la marca objecte de l’estudi del cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de la Representació Simbòlica de Marca de l’objecte de l’estudi de el cas doctoral.
 4. Anàlisi dels resultats de la Representació Simbòlica de Marca de l’objecte de l’estudi del cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre la Representació Simbòlica de Marca de l’objecte de l’estudi del cas doctoral.
 2. Anàlisi comparatiu sobre el resultat de la Representació Simbòlica  de Marca de l’objecte de l’estudi del cas doctoral en relació amb les altres entitats analitzades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi doctoral, una marca i país de parla hispana, entre la prelació de les següents opcions:

 1. Coca-Cola (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 2. Pepsico (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 3. Unilever (Multinacional Britànica d’alimentació)
 4. Associated British Foods (Multinacional Britànica d’alimentació)
 5. Danone (Multinacional Francesa d’alimentació)
 6. Nestlè (Multinacional Suïssa d’alimentació i begudes)
 7. General Mills (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 8. Mondelez (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 9. Mars (Multinacional Nord-americana d’alimentació)
 10. Kellog’s (Multinacional Nord-americana d’alimentació)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra organització empresarial.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.14.sim@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/