C

La gestió de la comunicació al segle XXI:el Tercer Sector

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La gestió de la comunicació al segle XXI:
el Tercer Sector

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5100: Antropologia01: Antropologia Cultural
5300: Ciències Econòmiques11: Organització i Administració d’empreses
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret de la Informació i la Comunicació
5900: Ciència Política10: Opinió Pública
6100: Psicologia14: Psicologia Social
6300: Sociologia08: Comunicació Social

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre la gestió de la comunicació a les organitzacions del segle XXI en general i en la de les no lucratives en particular, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i les Humanitats, familiaritzades amb alguna de les dimensions de la comunicació social, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Observatori Europeu de la Comunicació

6. Coordinació

Dr. Alfredo Arceo

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia els sistemes i models de comunicació desenvolupats per les organitzacions sense ànim de lucre que conformen l’anomenat Tercer Sector. Inicialment, el centre organitzador de la línia circumscriu l’àmbit territorial de l’objecte d’estudi al Principat d’Andorra i als països de parla hispana.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que la gestió de la comunicació a les organitzacions del Tercer Sector és vicària dels seu entorn social i cultural, raó per la qual no presenta una unitat ni unes tendències que permetin identificar cap model comú, cosa que es projecta sobre el conjunt del tercer sector, generant una evident diversitat en els nivells de eficàcia i d’eficiència comunicativa.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la gestió de la comunicació en les organitzacions com a objecte de l’anàlisi científic.
 2. Conceptualització del Tercer Sector com a subjecte de l’anàlisi científic.
 3. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la comunicació en les organitzacions.
 4. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la gestió de la comunicació en les organitzacions.
 5. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en gestió de la comunicació en les organitzacions i en el Tercer Sector.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’entorn social, polític, econòmic, cultural i legal del Tercer Sector en el país del cas objecte de l’anàlisi doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 4. Anàlisi descriptiva dels resultats de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els nivells d’eficàcia i de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats de la gestió comunicativa de l’organització del Tercer Sector objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació amb les altres organitzacions estudiades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Cáritas (Andorra / España)
 2. Banco de Alimentos (Perú)
 3. Greenpace (Argentina)
 4. Artículo 19 (México)
 5. América Solidaria (Chile)
 6. Aldeas Infantiles SOS (Colombia)
 7. Manos Unidas (Ecuador)
 8. Cruz Roja (Bolivia)
 9. Por los Niños Uruguayos (Uruguay)
 10. Programa de Ayuda Humanitaria (Venezuela)
 11. Fundación Principios de Vida (Paraguay)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra proposta.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.05.com@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/