Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Càtedra Fiter i Rossell:
ciències jurídiques i polítiques

La Càtedra de recerca especialitzada Fiter i Rossell d’Estudis Jurídics i Polítics és la unitat científica que s’ocupa de la investigació corresponent a les àrees de coneixement científic vinculades a la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la eUniv.

Desenvolupa les activitats següents:

Foment de convocatòries científiques especialitzades, com ara simpòsiums, congressos, conferències, reunions, taules rodones, etc., que contribueixin a la recerca científica en els seus àmbits i especialment la de les persones integrades en les seves línies de recerca doctoral.

Implantació d’accions formatives avançades de postgrau, com ara jornades, cursos o seminaris, adreçades a consolidar els estudis tant des del vesant metodològic de la recerca, com de la iniciació metodològica al seu estudi predoctoral.

Les persones amb un títol universitari de màster o equivalent poden sol·licitar l’admissió a les línies següents de recerca que organitza la Càtedra per al Programa de Doctorat:

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

Les polítiques mediambientals a la Unió Europea: la gestió de residus

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
2300: Química91: Química ambiental
2400: Ciències de la Vida99: Ecologia i Biologia general
3100: Ciències Agràries01: Agroquímica
3200: Ciències Mèdiques12: Salut pública
3300: Ciències Tecnològiques08: Enginyeria i Tecnologia del Medi Ambient
5300: Ciències Econòmiques04: Activitat econòmica
5400: Geografia01: Geografia Econòmica
5600: Ciències Jurídiques i Dret99: Dret Ambiental
5900: Ciència Política99: Política Mediambiental
6300: Sociologia102: Sociologia Ecològica

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre els models i sistemes de gestió de residus i llur impacte mediambiental, formades en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, de la Salut, o de les Tecnologies, familiaritzades amb alguna de les dimensions d’aquesta gestió, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis Mediambientals

6. Coordinació

Dra. Conxa Puebla

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia la gestió de residus en totes les seves dimensions: política, jurídica, organitzativa, social, econòmica o tecnològica, amb l’objectiu d’identificar els elements comuns i els singulars presents en els diferents sistemes de gestió de la UE, als quals s’agrega el Principat d’Andorra en raó de la vinculació territorial de la seva gestió de residus.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que els diferents models i sistemes de gestió de residus presenten nivells d’eficàcia i eficiència diferents, els quals, a la vegada, generen també resultats diferents, i que aquestes diferències van associades als condicionants jurídics i sociopolítics, econòmics o tecnològics, segons cada estat i territori.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la gestió de residus com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la gestió de residus.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la gestió de residus.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la gestió de residus.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de les característiques generals del territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva del règim jurídic de la gestió de residus vigent en el territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva del sistema de gestió de residus emprat en el territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica de l’eficàcia real de la gestió de residus del territori europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els resultats del sistema de gestió de residus de l’àmbit territorial europeu objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats del sistema de gestió de residus de l’àmbit territorial europeu objecte del cas de recerca doctoral en relació amb els altres territoris investigats per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Principat d’Andorra
 2. Principat de Catalunya
 3. Regió d’Occitània
 4. Regió Autònoma de Madeira
 5. Regió del Piemont

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre territori europeu.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.06.gdr@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La seguretat privada a la Unió Europea:
els recursos humans

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
3300: Ciències Tecnològiques99: Enginyeria d’organització industrial
5300: Ciències Econòmiques11: Organització d’Empreses
5500: Història96: Història de les professions
5600: Ciències Jurídiques i Dret05: Legislació i lleis nacionals
5900: Ciència Política06: Serveis públics
6100: Psicologia06: Psicologia Industrial
6300: Sociologia06: Sociologia del Treball

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre la prestació de serveis privats de seguretat, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb alguna de les dimensions vinculades a la seguretat, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Institut Universitari Laurèdia d’Estudis sobre la Seguretat

6. Coordinació

Dr. Lluís G. Jiménez

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia el col·lectiu de persones que presten els seus serveis laborals o professionals en organitzacions privades dedicades a la seguretat en el marc de la Unió Europea, als quals s’agrega el Principat d’Andorra en raó de la vinculació territorial i humana.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que els diferents règims jurídics que ordenen i regulen el personal al servei de les empreses privades de seguretat no és un element clau que expliqui la diversitat de cultures organitzacionals presents en les grans empreses de seguretat privada dels estats membres de la Unió Europea.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la prestació de serveis de seguretat privada i dels seus agents com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi dels serveis de seguretat privada com a objecte d’estudi científic.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi dels serveis de seguretat privada com a objecte d’estudi científic.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la seguretat privada.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva diacrònica del règim jurídic regulador del personal al servei de les empreses privades de seguretat de l’estat europeu al qual pertanyi l’organització empresarial objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva diacrònica de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 3. Anàlisi empírica del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre el nivell d’eficàcia i d’eficiència del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral.
 2. Anàlisi comparativa sobre el nivell d’eficàcia i d’eficiència del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació a les altres empreses estudiades per la línia de recerca doctoral.
 3. Anàlisi comparativa sobre el nivell d’eficàcia i d’eficiència del personal al servei de l’empresa de seguretat privada objecte de l’anàlisi de cas doctoral en relació al conjunt europeu.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. PROSEGUR (Regne d’Espanya)
 2. ESEGUR (República de Portugal)
 3. FIDUCIAL (República Francesa)
 4. SECURITY PLUS (República d’Irlanda)
 5. ARILICA SECURITY SERVICE (República d’Itàlia)
 6. SECURITAS AB (Regne de Suècia)
 7. VSU WACHDIENST RHEIN-RUHR GMBH (República Federal Alemanya)
 8. BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL (Regne de Bèlgica)
 9. WEISZ SECURITY (Regne dels Països Baixos)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra organització empresarial.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.07.psp@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La Política Exterior i de Seguretat Comú de la UE: les missions civils i militars

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5300: Ciències Econòmiques10: Economia Internacional
5400: Geografia05: Geografia Política
5500: Història05: Història de les Relacions Internacionals
5600: Ciències Jurídiques i Dret93: Dret Internacional
5900: Ciència Política01: Relacions Internacionals
6300: Sociologia04: Problemes Internacionals
3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre el funcionament i organització de les polítiques de la Unió Europea, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb alguna de les dimensions de la construcció europea, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis Europeus

6. Coordinació

Dr. Eugenio Pérez de Francisco

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia els desenvolupaments normatius generats en el marc de la Unió Europea a partir de l’inici de les operacions civils i militars dutes a terme en tercers estats, en compliment de la Política Exterior i de Seguretat Comú (PESC) de la UE, i aborda les conseqüències que d’elles s’han derivat per als membres de la Unió, per als tercers estats, i per a la pròpia ordenació que el Dret Internacional Públic ha establert en matèria de seguretat internacional.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que els desenvolupaments normatius sobre seguretat i defensa incorporats al dret de la Unió Europea han comportat, de facto i de iure, un canvi de la posició de la UE en el context jurídic i polític internacional, que s’ha projectat sobre els seus membres i l’ha convertida en un actor decisiu en la cooperació amb les organitzacions internacionals competents en aquests àmbits.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la PESC i de les missions civils i militars europees com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la PESC i de les missions civils i militars europees.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la PESC i de les missions civils i militars europees.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la PESC i de les missions civils i militars europees.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva del règim jurídic específic aplicat a la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva dels efectes polítics i jurídics de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica de l’eficàcia real de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els resultats de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral en relació amb les altres missions investigades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. EUFOR ALTHEA (Bòsnia i Herzegovina)
 2. EUBAM (Moldàvia i Ucraïna)
 3. EUBAM RAFAH-EUPOL COPPS (Palestina)
 4. EUMM (Geòrgia)
 5. EULEX (Kosovo)
 6. EU NAVFOR (Oceà Índic)
 7. EUTM-EUCAP (Somàlia)
 8. EUTM-EUCAP SAHEL (Mali)
 9. EUCAP SAHEL (Níger)
 10. EUBAM (Líbia)
 11. EUTM RCA-EUAM RCA (República Centreafricana)
 12. EUAM (Irak)
 13. EU NAVFOR MED IRINI (Mar Mediterrània)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra missió civil o militar europea.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.08.def@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/

Òrgans acadèmics

La Direcció de la Càtedra Fiter i Rossell és l’òrgan acadèmic superior responsable de la seva coordinació, impuls i representació als òrgans col·legiats de l’IFIA i de l’Escola de Doctorat J. H. Newman.

El Director de la Càtedra Fiter i Rossell és el Dr. Marc B. Escolà, professor de l’àrea de Ciència Política i de l’Administració incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. director.cfr@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic responsable de la seva gestió ordinària i del seguiment de la qualitat de les seves activitats, d’acord amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la eUNiv.

El Secretari Tècnic de la Càtedra Fiter i Rossell és el Dr. Vicent Benedito, professor de l’àrea de Dret Civil incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. secretaria.cfr@euniv.eu

La Càtedra compta també amb una Comissió Científica Assessora que actua d’òrgan col·legiat consultiu en la consideració i deliberació de les propostes d’activitats a programar.

La Comissió Científica Assessora de la Càtedra Fiter i Rossell la formen la Dra. M. Nebrera, la Dra. C. Puebla, el Dr. J. Alonso-Cuevillas, el Dr. E. Pérez de Francisco, el Dr. M. Giménez-Bachman, el Dr. Daniel Vázquez, i el Dr. F. Trujillo. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023.