La naturaleza del Management: Empresa

Imatge Doctorat en Economia i Societat