Acord acadèmic de reconeixements pels ensenyaments de Dret

Aquest passat 11 de febrer del 2022 s’ha signat un acord de col·laboració acadèmica entre la Direcció del Col·legi Universitari F. Layret i la del Centro de Estudios Universitarios (CEDEU) de Madrid. Aquest acord entre els dos centres estableix un sistema de reconeixement i convalidació mútua d’unitats d’ensenyament (assignatures i matèries), entre el Bàtxelor en Dret de la eUniv i el Grado en Derecho de CEDEU.

Això permetrà a l’alumnat d’aquests ensenyaments que estigui interessat en la mobilitat internacional tenir un coneixement previ dels efectes acadèmics, al temps que simplificarà enormement la tramitació dels corresponents expedients de convalidació i reconeixement.


L’acord forma part de la política del Col·legi Universitari F. Layret d’establir convenis amb centres d’altres universitats que tinguin implantats ensenyaments de nivell bàtxelor equivalents als seus per tal de facilitar, amb caràcter general, la mobilitat internacional de l’alumnat.