La Universitat

rganització

La eUniv s’organitza a partir d’una estructura acadèmica, responsable de l’activitat científica i docent, i una estructura de gestió responsable dels serveis universitaris. Ambdues estructures disposen dels seus òrgans col·legiats i unipersonals específics i tenen en la Junta General l’òrgan superior de govern de la institució.