Recerca

rganització

A partir d’aquest conjunt de consideracions, la eUniv planteja la seva activitat de recerca aplicant uns criteris específics. El primer d’ells és el referit a la dimensió orgànica i consisteix en concentrar tota l’activitat en un únic òrgan de la Universitat: l’Institut Feedback d’Investigació Aplicada (IFIA). Aquest centre assumeix completament la gestió material de l’activitat i, en conseqüència, els seus costos íntegres calculats analíticament. El personal acadèmic de la Universitat pot integrar-se en qualsevol de les unitats de recerca especialitzades que creï l’IFIA i participar en els projectes que es desenvolupin o proposar-ne de nous. La seva dedicació i retribució, en el percentatge que correspongui sobre el total, l’assumeix l’IFIA en el seu pressupost, restant així eliminada la tradicional i conflictiva confusió entre les tres dimensions del personal acadèmic.

L’IFIA és el centre de la Universitat estatutàriament responsable de l’impuls, desenvolupament i organització de les activitats de recerca aplicada de la eUniv. És competència seva la promoció de la activitat investigadora entre el personal acadèmic de la eUniv, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de comunicar, assessorar, formar i difondre la informació relativa als projectes de recerca i els programes, convenis i convocatòries científiques.

La Direcció de l’IFIA, juntament amb la Secretaria Tècnica i les Direccions de les càtedres de recerca especialitzada, conformen el Consell de l’IFIA, que actua com a òrgan de coordinació i planificació de l’activitat investigadora. El Consell de l’IFIA podrà nomenar el seu propi òrgan consultiu, amb el vistiplau de la Junta Acadèmica, per tal d’integrar aquelles personalitats, institucions o entitats, públiques o privades, que contribueixin amb la seva iniciativa a desenvolupar la missió encomanada al Centre.