Facultat de  Ciències Tecnològiques

Facultat de
Ciències Tecnològiques

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la quarta Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les Ciències Tecnològiques:

  • 01. Arquitectura i Tecnologia de Computadors
  • 02. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
  • 03. Enginyeria Telemàtica
  • 04. Llenguatges i Sistemes Informàtics
  • 05. Projectes d’Enginyeria
  • 06. Tecnologia Electrònica
  • 07. Teoria de la Senyal i Comunicacions

La Facultat de Ciències Tecnològiques s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el greu de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques és el Dr. Agustí Ten, professor de l’àrea de Projectes d’Enginyeria incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. deganat.fjp@euniv.eu