Institut Universitari Feedback

L’Institut Universitari Feedback d’Investigació Aplicada (IUFIA) és un centre de recerca impulsat per la eUniv per a desenvolupar i organitzar activitats de recerca aplicada en l’àmbit de les ciències socials.

L’IUFIA disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, en raó de la qual està vinculat convenialment amb la universitat. Formen part de l’IUFIA diverses entitats interessades en la seva recerca, que hi col·laboren amb mitjans personals, materials i econòmics.

Els principals camps de recerca aplicada de l’IUFIA són els estudis sociològics, que inclouen tant els aspectes polítics com els socials, i també els estudis sobre l’organització i gestió de les institucions i els sistemes universitaris, que inclou tant la seva projecció històrica com la prospectiva futura.

Totes les línies i projectes de recerca de l’IUFIA estan a disposició de l’alumnat de Bàtxelor i de Màster que hi vulgui participar tot realitzant els treballs preceptius de les matèries dels seus plans d’estudis. Així mateix, l’IUFIA coordina les seves iniciatives amb l’Escola de Doctorat J. H. Newman per tal de cooperar amb el Programa de Doctorat.

Òrgans acadèmics

La Direcció de l’IUFIA assumeix la coordinació i la representació de l’institut davant tercers i davant els òrgans col·legiats de la eUniv, en especial amb la Comissió de Doctorat

El Director de l’IUFIA és el Dr. Jordi Sauret, professor de l’àrea de Sociologia incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024. director.iufia@euniv.eu

La Secretaria Tècnica gestiona les activitats institucionals, de recerca i de formació. Així mateix, l’IUFIA compta amb el seu propi Consell Científic assessor.

El Secretari Tècnic de l’IUFIA és el Dr. E. Llop, professor de l’àrea de comunicació audiovisual i publicitat incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024. secretaria.iufia@euniv.eu

l’IUFIA compta amb el seu propi Consell Científic assessor.

La Comissió Científica Assessora de l’IUFIA la formen el Dr. A. Albiol, el Dr. M. B. Escolà, el Dr. F. Sales, el Dr. J. M. Prujà, el Dr. J. Albiol, el Dr. J. Altayó, i el Dr. D. Tanganelli. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024.

La seu de l’IUFIA és al campus de la eUniv a Sant Julià de Lòria, i per a la difusió de les seves activitats disposa de delegació a Barcelona.