La innovació empresarial del segle XXI:la transformació digital

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La innovació empresarial del segle XXI:
la transformació digital

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
3200: Ciències Mèdiques99: Gestió sanitària
3300: Ciències Tecnològiques99: Enginyeria d’organització industrial
5300: Ciències Econòmiques06: Economia del canvi tecnològic
5600: Ciències Jurídiques i Dret05: Legislació i lleis nacionals
5900: Ciència Política99: Política de la digitalització social i econòmica
6100: Psicologia
06:
Psicologia Industrial
6300: Sociologia06: Sociologia del Treball

3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre els processos de transformació digital a les organitzacions, formades en les branques de les ciències tecnològiques i empresarials, familiaritzades amb la metodologia aplicada a l’estudi de les activitats innovació empresarial i el seu impacte a la competitivitat sectorial, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Max Weber de Ciències Econòmiques i Socials

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis sobre la Innovació i l’Emprenedoria Empresarial

6. Coordinació

Dr. Francisco J. Guillén

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia el fenomen de la transformació digital en diferents sectors econòmics, analitzant organitzacions significatives amb l’objectiu d’identificar les estratègies i components d’aquests processos que influeixen favorablement en la seva implantació.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi general, demostrar que la transformació digital en les organitzacions genera una millora objectivable de la seva competitivitat i té un impacte positiu real en el desenvolupament econòmic i social en el seu sector; i com a hipòtesi específica es vol demostrar que, entre els diferents sectors, els nivells de transformació digital són desiguals a causa dels requeriments diferencials d’adaptació a la singularitat corresponent.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la transformació digital de les organitzacions com a objecte de l’anàlisi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la transformació digital en les organitzacions.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la transformació digital en les organitzacions.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la transformació digital de les organitzacions.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva de l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva de les característiques generals i específiques de la transformació digital en l’organització del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica dels resultats de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa sobre l’impacte de la implantació de la transformació digital en l’organització objecte del cas de recerca doctoral en relació als altres organitzacions estudiades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. Sector sanitari
 2. Sector educatiu
 3. Sector financer
 4. Sector turístic
 5. Sector agroalimentari

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb un o altre sector.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.04.dig@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/