P

Política Exterior i de Seguretat de la Unió Europea

1. Denominació de la línia de recerca doctoral

La Política Exterior i de Seguretat Comú de la UE: les missions civils i militars

2. Codi/s UNESCO afins a la línia de recerca
DISCIPLINESSUBDISCIPLINES
5300: Ciències Econòmiques10: Economia Internacional
5400: Geografia05: Geografia Política
5500: Història05: Història de les Relacions Internacionals
5600: Ciències Jurídiques i Dret93: Dret Internacional
5900: Ciència Política01: Relacions Internacionals
6300: Sociologia04: Problemes Internacionals
3. Perfil recomanat d’admissió per als candidats/es

Persones interessades en la recerca sobre el funcionament i organització de les polítiques de la Unió Europea, formades preferentment en les branques de les Ciències Socials i Jurídiques, familiaritzades amb alguna de les dimensions de la construcció europea, amb una competència lingüística de nivell B2 del Marc Europeu de Referència de  les Llengües en català, espanyol o anglès, una disponibilitat d’acord amb les exigències del règim doctoral de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior, i una vinculació amb una institució universitària catalana que motivi i justifiqui la seva candidatura.

4. Càtedra responsable

Càtedra Fiter i Rossell de Ciències Jurídiques i Polítiques

5. Centre organitzador

Centre d’Estudis Europeus

6. Coordinació

Dr. Eugenio Pérez de Francisco

7. Objecte d’estudi

Aquesta línia de recerca doctoral estudia els desenvolupaments normatius generats en el marc de la Unió Europea a partir de l’inici de les operacions civils i militars dutes a terme en tercers estats, en compliment de la Política Exterior i de Seguretat Comú (PESC) de la UE, i aborda les conseqüències que d’elles s’han derivat per als membres de la Unió, per als tercers estats, i per a la pròpia ordenació que el Dret Internacional Públic ha establert en matèria de seguretat internacional.

8. Hipòtesis

La línia de recerca es planteja, com a hipòtesi de conjunt, demostrar que els desenvolupaments normatius sobre seguretat i defensa incorporats al dret de la Unió Europea han comportat, de facto i de iure, un canvi de la posició de la UE en el context jurídic i polític internacional, que s’ha projectat sobre els seus membres i l’ha convertida en un actor decisiu en la cooperació amb les organitzacions internacionals competents en aquests àmbits.

9. Durada

3 anys

10. Model analític

Les recerques doctorals d’aquesta línia han d’assumir preceptivament l’estructura analítica següent en el seu Pla de Recerca Doctoral:

 • Part Introductòria
 1. Justificació de la recerca.
 2. Presentació del cas de recerca doctoral.
 3. Formulació de la hipòtesi general i de les específiques.
 • Primera part
 1. Conceptualització de la PESC i de les missions civils i militars europees com a objecte d’estudi científic.
 2. Enfocaments i perspectives teòriques aplicades en l’estudi de la PESC i de les missions civils i militars europees.
 3. Metodologia i tècniques per a l’anàlisi de la PESC i de les missions civils i militars europees.
 4. Fonts documentals i bibliogràfiques generals i especialitzades en la PESC i de les missions civils i militars europees.
 • Segona part
 1. Anàlisi descriptiva del règim jurídic específic aplicat a la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi descriptiva de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 3. Anàlisi descriptiva dels efectes polítics i jurídics de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 4. Anàlisi empírica de l’eficàcia real de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 • Tercera part
 1. Anàlisi conclusiva sobre els resultats de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral.
 2. Anàlisi comparativa dels resultats de la missió civil o militar europea objecte del cas de recerca doctoral en relació amb les altres missions investigades per la línia de recerca doctoral.
 • Quarta part
 1. Fonts bibliogràfiques generals i especialitzades emprades en la recerca.
 2. Fonts documentals específiques emprades en la recerca.
11. Opcions de recerca doctoral

Inicialment, les persones admeses en aquesta línia de recerca doctoral podran escollir com a cas d’estudi una universitat o estudi general entre les següents opcions:

 1. EUFOR ALTHEA (Bòsnia i Herzegovina)
 2. EUBAM (Moldàvia i Ucraïna)
 3. EUBAM RAFAH-EUPOL COPPS (Palestina)
 4. EUMM (Geòrgia)
 5. EULEX (Kosovo)
 6. EU NAVFOR (Oceà Índic)
 7. EUTM-EUCAP (Somàlia)
 8. EUTM-EUCAP SAHEL (Mali)
 9. EUCAP SAHEL (Níger)
 10. EUBAM (Líbia)
 11. EUTM RCA-EUAM RCA (República Centreafricana)
 12. EUAM (Irak)
 13. EU NAVFOR MED IRINI (Mar Mediterrània)

La Coordinació de línia de recerca doctoral adjudicarà els casos per ordre d’admissió dels doctorand/es i tenint en compte l’interès o la vinculació acreditada amb una o altra missió civil o militar europea.

12. Formació especialitzada

D’acord amb les normes que regeixen el Programa de Doctorat, la línia de recerca organitza l’activitat formativa especialitzada corresponent, que els doctorand/es han de realitzar durant el primer any del programa en modalitat on line.

La formació especialitzada permet als doctorands/es disposar un coneixement previ de tots els elements teòrics i metodològics necessaris per a dur a terme la seva recerca, i s’ordena en les 7 unitats de continguts següents:

 1. La construcció de l’objecte d’estudi.
 2. Els enfocaments teòrics sobre l’objecte d’estudi.
 3. La metodologia i les tècniques de recerca.
 4. Les fonts d’informació i documentació per a la recerca.
 5. La hipòtesi de la recerca.
 6. L’àmbit i l’abast de la recerca.
 7. Estructura de la recerca.
13. Convocatòries científiques

La Coordinació de la línia de recerca convoca anualment unes Jornades científiques per a presentar i debatre sobre les qüestions teòriques i metodològiques que afecten l’objecte d’estudi de la línia. Aquestes jornades són obertes a tots els doctorands/es i als investigadors que treballen sobre el mateix àmbit científic, els quals poden presentar els seus treballs i participar en els debats que es generin.

Així mateix, els doctorands/es poden assistir als actes públics d’avaluació de la recerca doctoral realitzada d’altres doctorands/es, que convoca la Coordinació del Programa de Doctorat al finalitzar el segon any del programa.

Per altra part, els doctorands/es poden participar dels actes públics que organitza l’Escola de Doctorat J. H. Newman, com són les presentacions de publicacions o de projectes, les conferències i debats, etc.

Complementàriament, la Coordinació de la línia de recerca informa als doctorands/es de les convocatòries que sobre l’objecte de l’estudi o camps afins realitzen altres entitats científiques i acadèmiques, per tal que en tinguin coneixement i puguin presentar, si s’escau, els treballs realitzats durant la seva recerca.

14. Publicacions científiques

La Coordinació de la línia de recerca comunica als doctorands/es la relació de les publicacions periòdiques especialitzades en l’objecte d’estudi o camps afins a les quals han d’adreçar les seves propostes de publicacions dels treballs realitzats durant la seva recerca doctoral.

15. Idiomes de treball

Català / English / Español

16. Informació complementària

Contacte: lrd.08.def@euniv.eu

Normativa del Doctorat: https://euniv.eu/universitat/normativa/