Facultat de  Filologia

Facultat de
Filologia

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la cinquena Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb la Filologia:

  • 01. Didàctica de la Llengua i la Literatura
  • 02. Didàctica i Organització Escolar
  • 03. Filologia Catalana
  • 04. Filologia Llatina
  • 05. Filologia Romànica
  • 06. Lingüística General
  • 07. Lingüística Indoeuropea
  • 08. Periodisme
  • 09. Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

La Facultat de Filologia s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el greu de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques és el Dr. Llorenç Soldevila, professor de l’àrea de Filologia Catalana incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. deganat.fdf@euniv.eu