Bàtxelor en humanitats

Informació acadèmica del títol

Tipus d’ensenyament
Títol universitari de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior emès pel Govern del Principat d’Andorra.
Decret d’11 de març de 2009, d’establiment del títol de Bàtxelor en Humanitats

Nivell acadèmic
Cicle Primer del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA).
Equivalent al títol de Licence de la República Francesa i al de Grado del Regne d’Espanya.
Habilitant per a l’accés als Màsters dins l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Càrrega acadèmica
180 crèdits ECTS

Durada de l’ensenyament
3 cursos acadèmics de 60 ECTS organitzats en 6 semestres de 30 ECTS.

Modalitat docent
No presencial on-line. Incloses les avaluacions.

Idiomes disponibles per a la docència
Català / Espanyol / Anglès
Es recomana un nivell B2 del Marc Comú de Referència per a les Llengües.

Centre universitari d’implantació
Col·legi Universitari F. Layret

Places de nou accés
30 (Curs 2020-21)

Matrícula
50,00 € per crèdit ECTS (Curs 2020-21)

Vols rebre més informació?